11 Wudd daut jie mie enn miene Noarheit fa en Stoot kunne fedroage; aewens doo jie mie werklich fedroage.

Dan ekj sie iewrich aewa junt met en Gottes Iewa, dan ekj ha junt aun eenen fetrut, daut ekj junt Christus hanreakje kunn aus ne reine Junkfru.

Oba mie es angst, daut, soo aus dee Schlang Eewa derch siene Lest beduddeld, soo wudde feleicht june Jedanke feleit woare fonn dee Onnschult en Reinheit enn Christus.

Dan wan waea kjemt en praedicht en aundra Jesus daem wie nich jepraedicht ha, oda en aundra Jeist daem jie nich jekraeaje ha, oda en aundret Evanjeelium daut jie nich aunjenome ha, daem fedroag jie welich.

Dan ekj meen daut ekj nusscht weinja sie aus dee faeaschta Apostel.

Oba wan ekj emm raede nich je-eeft sie, enn Erkjantnes sie ekj, en wie sent enn aule Dinje junt jeoppenboat worde enn aule Waeaj.

Ha ekj jesindicht daut ekj mie jedeemieticht ha daut jie kunne nehecht jehowe woare, wiel ekj junt daut Evanjeelium emsonnst praedjd?

Ekj berowd aundre Jemeente en neem fonn ann Loon daut ekj junt deene kunn.

Aus ekj bie junt wea, en mie waut faeld, wea ekj kjeenem ne Laust, oba dee Breeda dee fonn Matsedoonian kjeeme muake daut opp; ekj hilt mie enn aulem junt nich ne Laust to senne, en woa mie soo hoole.

10 Soo aus dee Woarheit enn Christus es, kjeena enn dee Ommjaeajent fonn Achaja woat mie dit Puche wajch naeme.

11 Wuaromm? Wiel ekj junt nich leef ha? De Herr weet!

12 Waut ekj oba doo, woa ekj doone, daut ekj daen de Grunnt wajch naeme kaun dee no ne Uasoak seakje daut see puche kjenne, daut see muchte soo aus wie jefunge woare.

13 Dan soone sent faulsche Profeete, fefeararische Oabeide, dee Jestault aunaeme soo aus Christus siene Apostel.

14 En kjeen Wunnda; dan Soton selfst nemt Jestault aun soo en Lichtenjel.

15 Doaromm esset kjeen grootet Dinkj wan siene Deena jestault aunaeme soo aus Jerachtichkjeitsdeena; oba daen aea Enj woat doano senne aus aeare Woakje fedeent ha.

16 Ekj saj wada: Lot kjeena denkje daut ekj en Noa sie; wan aundasch, dan naemt wie waenst aun aus en Noa, daut ekj en baet puche kaun.

17 Waut ekj raed, raed ekj nich soo aus de Herr, oba soo aus eena dee en Noa es, enn daut Toofetruehe fom puche.

18 Sentamol doa fael sent dee nom Fleesch puche, wel ekj uk puche.

19 Jie fedroage Noare met Freid wiel jie soo kluak sent.

20 Jie fedroage daut wan junt waea fesklowe deit, wan waea junt oppfrat, wan waea junt oppnemt, wan waea sikj selfst oppdrenkjt, wan waea junt em Jesecht schleit.

21 To Schaund saj ekj dit, soo aus wan wie Schwak sent; oba waemma waut woagt, -ekj raed enn Noarheit - woag ekj uk.

22 Sent see Hebraea? ekj sie uk. Sent see Iesraliete? ekj sie uk. Sent see Obraum siene Nokome? ekj sie uk.

23 Sent see Christus siene Denna? ekj raed soo aus en Noa, ekj sie fael meeha; enn fael meeha Schwearichkjeite, fael meeha enn Jefenknesse, fael dolla jepriejelt worde, foaken enn Doodesjefoa.

24 Fonn dee Jude ha ekj fief mol naeajenendartich Heiw jekraeaje,

25 dree mol wort mie met Stange feheift, eemol wort mie jesteenicht, dree mol em Scheppbruch,

26 eene Nacht en Dach wea ekj em deepet Maea, ha fael jereist, enn Jefoa em Fluss, enn Jefoa fonn Reiba, enn Jefoa mank miene eajne, enn Jefoa bie de Heide, enn Jefoa enne Staut, enn Jefoa enne Wiltnes, enn Jefoa em See, enn Jefoa mank Faulsche Breeda,

27 enn Laust en Schwearichkjeit, foaken enn Woake, enn Hunga en Darscht, foaken met Fauste, enn Kolld oone Kjleeda.

28 Apoat fonn daut waut fonn bute es, woat jieda Dach jaeajen mie jeoabeit, en dan aule Dach dee sorj fa dee Jemeente.

29 Waea es Schwak, en ekj sie nich Schwak, waea deit Oajaness liede, en ekj brenn nich?

30 Wan ekj puche mott, dan woa ekj puche fonn daut waut miene Schwakheite aunbelangt.

31 Onns Her Jesus Christus sien Gott en Foda, dee enn Eewichkjeit jeloft woat, weet daut ekj nich leaj.

32 Enn Damaskus deed daem Kjeenich Areetus sien Kommendaunt dee Staut bewoare, wiel hee mie faust naeme wull;

33 oba mie wort enn en Korf derch en Fensta enne Waunt rauf jelote, enn ekj kjeem fonn siene Henj wajch.

Bible Gateway Sponsors