Add parallel Print Page Options

2 Juan

Cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom na mayuuˈ ñequio na wiˈ tsˈom tsˈaⁿ xˈiaaˈ

Maja na cwiluiitquiendyo̱, matseiljeiya cartawaañe na matseicwano̱ⁿya na mˈaaⁿˈ ˈu nomnnˈaⁿya na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ ñequio ntseindaˈ. Ñˈoom na mayuuˈ na jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya ˈo na cwilaˈjomndyoˈ ñequio ñˈoom na mayuuˈ. Ndoˈ nchii macanda̱ ja wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya ˈo mati chaˈtsondye nnˈaⁿ na cwitaˈjnaaⁿˈna ñˈoom na mayuuˈ. Wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya ˈo ncˈe ñˈoom na mayuuˈ na waanaˈ quiiˈ nˈo̱o̱ⁿya na ñequiiˈcheⁿ nncˈoomnaˈ ñˈeⁿndyo̱. Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na cwiluiiñe Tsotya̱a̱ya ñequio Jnaaⁿ Jesucristo quiana naya na laˈxmaⁿna naquiiˈ nˈomˈyoˈ ñequio juu na mˈaaⁿ na wiˈ nˈomna ˈo ñequio juu na tjaa ñomtiuu cˈomˈyoˈ jo nda̱a̱na ncˈe ñˈoom na mayuuˈ ndoˈ na candyaˈ nˈomna ˈo.

Jeeⁿ neiⁿya na ljeiya ntˈom ntseindaˈ cwilajomndyena ñequio ñˈoom na mayuuˈ chaˈxjeⁿ nquii Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom jnda̱ sa̱ˈntjoom. Ndoˈ jeˈ ˈu nomnnˈaⁿya na matseiyuˈ, macaⁿˈa njomˈ na cˈo̱o̱ⁿya na jnda nquiuuya nnˈaaⁿya na cwilayuˈ. Ñˈoomwaaˈ na matseiljeiya nchii ñˈoom xco na matsa̱ˈntjomnaˈ, ñecwii xjeⁿ juunaˈ chaˈxjeⁿ ñˈoom na ñejndya̱a̱ najndyee. Luaa waa na maˈmo̱ⁿnaˈ na jnda nquiuuya ntˈomcheⁿ, na cˈo̱o̱ⁿya na cwilaˈcanda̱a̱ˈndyo̱ ñˈoomˈm na cwitsa̱ˈntjomnaˈ chaˈxjeⁿ ñˈoom na tyondyeˈjndyeeˈyoˈ na cˈo̱o̱ⁿya na wiˈnˈo̱o̱ⁿya nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ.

Mˈaⁿ nnˈaⁿ na cwinquioˈnnˈaⁿ

Jndye nnˈaⁿ mˈaⁿ tsjoomnancue na cwinquioˈnnˈaⁿ na cwiluena na tiyuuˈ na jndyo Jesucristo na tsˈaⁿ jom. Tsˈaⁿ na luaaˈ machˈee cwiluiiñê tsˈaⁿ na manquiuˈnnˈaⁿ, ndoˈ tsˈaⁿ na wjaa nacjooˈ Cristo. Joˈ chii calˈaˈyoˈ cwenta na juu tsˈiaaⁿ na jnda̱ ñelˈaˈyoˈ titseicwaqueⁿnaˈ na cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo cha canda̱a̱ˈ nntoˈñoomˈyoˈ na nntantjomˈyoˈ.

Meiⁿquia tsˈaⁿ na nncwinomˈ ñˈoom na waa cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo, ticaljooˈñe ñequio ñˈoom na tˈmo̱o̱ⁿ, ticˈoom tsaⁿˈñeeⁿ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Sa̱a̱ tsˈaⁿ na cwiljooˈñe ñequio ñˈoom na maˈmo̱ⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo, tseixmaⁿ tsaⁿˈñeeⁿ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ ñequio Cristo. 10 Xeⁿ nncwjeeˈcañoom tsˈaⁿ ˈo ndoˈ nchii mañequiaaⁿ ñˈoom na mayuuˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo, meiⁿ tilaljoˈyoˈ jom lˈaˈyoˈ meiⁿ na nñequiaˈyoˈ na xmaⁿñê. 11 Ee tsˈaⁿ na mañequiaa na xmaⁿñê, matseijomñe ñequio natia na matseixmaaⁿ.

Ñˈoom na macanda̱ na matseineiⁿ Juan nacjooˈ cartawaañe

12 Jndye ñˈoom maniom na mañeˈcatseina̱ⁿtya̱ya ñˈeⁿndyoˈ. Sa̱a̱ ticatseitiuuya na nncwilˈueeˈndyo̱ tsom canchiiˈ ñequio ndaantom. Ee ntyjaaˈya cwii tsˈo̱o̱ⁿ na nncjo̱cando̱o̱ˈa ˈo na nlana̱a̱ⁿ ntyja̱a̱ nda̱a̱ya. Ndoˈ ntyjiiya na tˈmaⁿ nquioo na neiiⁿya xjeⁿ na nlˈaaya na ljoˈ.

13 Joo ntseinda nomnnˈaⁿˈ na mˈaⁿ ñjaaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ cwilaˈcwanomna na xmaⁿndyuˈ. Mantyja luaaˈ ñˈoom na matseiljeiya.

Bible Gateway Sponsors