Dee Eltesta aun dee uterwaelde Fru en aeare Kjinja, daen ekj leef ha enne Woarheit, en nich bloos ekj, oba uk aul dee, dee de Woarheit jekjant ha,

omm dee Woarheit haulwe dee mank onns blift, en met onns senne woat bott enne Eewichkjeit.

Jnod, Erboarme, en Fraed fonn Gott daem Foda, en Jesus Christus, daem Foda sien Saen, woare met onns senne enne Woarheit en Leew.

Ekj ha mie seeha jefreit wiel ekj walkje fonn diene Kjinje funk dee enne Woarheit waundle, soo aus wie fom Foda en Jeboot jekjraeaje haude.

En nu bed ekj die, Fru, nich soo aus wan ekj die en niehet Jeboot schriew, oba daut waut wie fonn Aunfank jehaut ha, daut wie onns selle unjarenaunda leef ha.

En dit es Leew, daut wie no siene Jeboote waundle. Dit es daut Jeboot, soo aus jie fom Aunfank heade, daut jie doarenn waundle sulle.

Dan doa sent fael Fefeara enne Welt enenn jekome, dee nich bekjanne daut Jesus Christus enn Fleesch jekome es; dit es en Fefeare en en Antikjrist.

Seet junt faea, daut jie daut nich feleare fa waut wie je-oabeit ha, oba daut jie en follet Loon kjriehe.

Waeaemma wajch jeit en nich enn Christus siene Lea blift, haft Gott nich; waea enn siene Lea blift, haft beides daem Foda uk daem Saen.

10 Wan waea no junt kjemt en dise Lea nich brinjt, naemt daem nich enn jun Hus enenn, en bejreest am uk nich;

11 dan waea soone bejreest, nemt Aundeel aun siene beese Woakje.

12 Ekj ha noch fael die to schriewe, oba ekj woa daut nich met Papia en Tint, oba ekj hop boolt met junt toop to kome, en dan woa wie direkjt toop raede, daut onnse Freid kaun Foll senne. Diene uterwaelde Sesta aeare Kjine jreese die