Add parallel Print Page Options

Nagpatindog si Solomon sang Templo sa Jerusalem

Karon gin-umpisahan na ni Solomon ang pagpatindog sang templo sang Ginoo sa Jerusalem didto sa Bukid sang Moria, nga sa diin nagpakita ang Ginoo sa iya amay nga si David. Didto niya ini ginpatindog sa linasan ni Arauna nga Jebusnon, ang lugar nga ginpreparar ni David. Gin-umpisahan niya ini patindog sang ikaduha nga adlaw sang ikaduha nga bulan, sang ikaapat nga tuig sang iya paghari.

Ang pundasyon sang templo sang Dios may kalabaon nga 90 ka tapak kag kasangkaron nga 30 ka tapak. Ang kalabaon sang balkon sa atubangan sang templo 30 ka tapak, pareho mismo sa kasangkaron sang templo, kag ang kataason 30 man ka tapak. Ginpahaklapan ni Solomon ang sulod sini sang puro nga bulawan.

Ginpadingdingan niya ang mayor sang templo sang kahoy nga sipres kag ginpahaklapan sang puro nga bulawan, kag ginpadekorasyunan sang mga desinyo nga palma kag mga kadena. Ginpadekorasyunan man niya ang templo sang malahalon nga mga bato kag bulawan nga naghalin pa sa Parvaim. Ginpahaklapan niya sang bulawan ang mga balayan, mga puwertahan kag mga hamba sini, kag mga dingding. Kag gindesinyuhan niya sang kerubin ang mga dingding.

Ang Labing Balaan nga Lugar may kasangkaron nga 30 ka tapak kag may kalabaon nga 30 man ka tapak, nga pareho mismo sa kasangkaron sang templo. Ang sulod sini ginhaklapan sing mga 21 ka tonelada nga bulawan. Ang mga lansang nga gin-gamit ginhaklapan man sang bulawan nga mga tunga sa kilo. Ang mga dingding sang mga kuwarto sa ibabaw ginhaklapan man sang bulawan.

10 Nagpahimo si Solomon sa sulod sang Labing Balaan nga Lugar sang duha ka kerubin kag ginpahaklapan niya ini sang bulawan. 11-13 Ang kada kerubin may duha ka pakpak, kag ang kada pakpak may kalabaon nga pito kag tunga ka tapak. Gani ang bug-os nga kalabaon sang nagahumlad nga mga pakpak sang duha ka kerubin 30 ka tapak. Ang pihak nila nga pakpak nagatanduganay kag ang pihak pa gid nila nga pakpak nagatandog sa dingding. 14 Ang kurtina nga nagatabon sa Labing Balaan nga Lugar hinimo halin sa linen nga ginbordahan sang delana nga asul, granate kag pula, kag may borda nga kerubin.

Ang Duha ka Haligi nga Saway(A)

15 Naghimo man si Solomon sang duha ka haligi sa atubangan sang templo nga ang kataason sang kada isa 52 ka tapak. Ang kada haligi may ulo-ulo nga ang kataason pito kag tunga ka tapak. 16 Ang kada ulo-ulo nadekorasyunan sang mga kulokadena nga nagatinabid nga may nagakabit nga mga puloprutas nga pomegranata. Ini nga mga dekorasyon 100 ka bilog. 17 Ginpatindog niya ang mga haligi sa atubangan sang templo. Ang haligi sa bagatnan dampi gin-ngalanan niya nga Jakin, kag ang haligi sa aminhan gin-ngalanan niya nga Boaz.