Add parallel Print Page Options

Ang Pagpreparar sa Pagpatindog sang Templo(A)

Karon, nagmando si Solomon sa pagpatindog sang templo para sa kadungganan sang Ginoo kag sa pagpatindog sang palasyo para sa iya kaugalingon. Nagpatipon siya sang 70,000 ka manughakot, 80,000 ka manugbasbas sang mga bato sa kabukiran, kag 3,600 ka porman.

Nagpadala si Solomon sang sini nga mensahi kay Haring Hiram[a] sang Tyre: “Padal-i ako sang mga kahoy nga sedro pareho sadto sang ginhimo mo sa akon amay nga si David sang nagpatindog siya sang iya palasyo. Mapatindog ako sang templo para sa kadungganan sang Ginoo nga akon Dios. Mangin balaan ini nga lugar nga sulunugan sang mahamot nga mga insenso kag halaran permi sang balaan nga tinapay. Diri man magahalad sang mga halad nga ginasunog kada aga kag gab-i, kag sa mga Adlaw nga Inugpahuway, sa Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan kag sa iban pa nga mga piesta sa pagpadungog sa Ginoo nga amon Dios. Ini nga pagsulundan dapat tumanon sang mga Israelinhon hasta san-o.

“Dako gid nga templo ang patindugon ko, tungod kay gamhanan ang amon Dios sang sa iban nga mga dios. Pero sin-o gid bala ang makasarang sa pagpatindog sang templo para sa iya? Kay indi siya gani makaigo sa langit, bisan sa pinakamataas nga parte sang langit. Gani sin-o gid ako nga makapatindog sang templo para sa iya? Ang mapatindog ko lang amo ang lugar nga sulunugan sang mga halad sa iya presensya. Gani karon, padal-i ako sang tawo nga maayo mag-obra sa bulawan, pilak, saway, salsalon, kag maayo sa paghimo sang tela[b] nga granate,[c] pula kag asul, kag eksperiensyado sa pag-enggrabar. Magaobra siya upod sa akon maayo nga mga manug-obra nga taga-Juda kag taga-Jerusalem, nga ginpili sang akon amay nga si David. Padal-i man ako sang mga kahoy nga sedro, sipres, kag algum halin sa Lebanon, kay nahibaluan ko nga maayo ang imo mga tinawo sa pagpang-utod sang kahoy. Magabulig ang akon mga tinawo sa imo mga tinawo sa pagpreparar sang madamo gid nga mga kahoy, tungod kay dako kag matahom ang templo nga akon patindugon. 10 Bayaran ko ang imo mga manug-utod sang kahoy sing mga 60,000 ka sako nga trigo, 60,000 ka sako nga barley, 110,000 ka galon nga bino, kag 110,000 ka galon nga lana sang olibo.”

11 Amo ini ang sabat ni Haring Hiram sang Tyre kay Solomon sa sulat:

“Tungod ginahigugma sang Ginoo ang iya katawhan ginhimo niya ikaw nga ila hari. 12 Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel nga naghimo sang kalangitan kag kalibutan! Ginhatagan niya si Haring David sang maalamon nga anak, nga puno sang ihibalo kag paghangop, nga magapatindog sang templo para sa Ginoo kag sang palasyo para sa iya kaugalingon.

13 “Ipadala ko sa imo si Huram Abi, nga isa ka maayo gid nga manug-obra. 14 Ang iya iloy halin sa Dan kag ang iya amay halin sa Tyre. Hanas siya sa pag-obra sa bulawan, pilak, saway, salsalon, bato, kag kahoy, kag sa paghimo sang tela nga granate, asul kag pula, kag linen. Eksperiensyado siya sa bisan ano nga klase sang pag-enggrabar, kag makahimo siya sang bisan ano nga klase sang desinyo nga ipahimo mo sa iya. Magaobra siya upod sa imo mga manug-obra kag sa mga manug-obra nga ginpili sang talahuron nga si David, nga imo amay.

15 “Karon, talahuron nga Solomon, ipadala sa amon ang trigo, barley, bino, kag lana sang olibo nga imo ginpromisa 16 kag utdon namon ang bisan ano nga kahoy sa Lebanon nga imo kinahanglan. Dayon pangtabiron namon ini nga daw sa balsa kag palutawon sa dagat pakadto sa Jopa. Kag kamo na ang magdala sini sa Jerusalem.”

17 Ginsensos ni Solomon ang tanan nga indi Israelinhon sa Israel pareho sang ginhimo ni David nga iya amay, kag ang kadamuon 153,600. 18 Ginhimo niya ang 70,000 sa ila nga mga manughakot, ang 80,000 mga manugbasbas sang mga bato sa kabukiran, kag ang 3,600 mga porman sa pagdumala sa mga trabahador.

Footnotes

  1. 2:3 Hiram: ukon, Huram.
  2. 2:7 tela: ukon, hilo.
  3. 2:7 granate: sa English, purple.

Preparations for Building the Temple(A)

[a]Solomon gave orders to build a temple(B) for the Name of the Lord and a royal palace for himself.(C) He conscripted 70,000 men as carriers and 80,000 as stonecutters in the hills and 3,600 as foremen over them.(D)

Solomon sent this message to Hiram[b](E) king of Tyre:

“Send me cedar logs(F) as you did for my father David when you sent him cedar to build a palace to live in. Now I am about to build a temple(G) for the Name of the Lord my God and to dedicate it to him for burning fragrant incense(H) before him, for setting out the consecrated bread(I) regularly, and for making burnt offerings(J) every morning and evening and on the Sabbaths,(K) at the New Moons(L) and at the appointed festivals of the Lord our God. This is a lasting ordinance for Israel.

“The temple I am going to build will be great,(M) because our God is greater than all other gods.(N) But who is able to build a temple for him, since the heavens, even the highest heavens, cannot contain him?(O) Who then am I(P) to build a temple for him, except as a place to burn sacrifices before him?

“Send me, therefore, a man skilled to work in gold and silver, bronze and iron, and in purple, crimson and blue yarn, and experienced in the art of engraving, to work in Judah and Jerusalem with my skilled workers,(Q) whom my father David provided.

“Send me also cedar, juniper and algum[c] logs from Lebanon, for I know that your servants are skilled in cutting timber there. My servants will work with yours to provide me with plenty of lumber, because the temple I build must be large and magnificent. 10 I will give your servants, the woodsmen who cut the timber, twenty thousand cors[d] of ground wheat, twenty thousand cors[e] of barley, twenty thousand baths[f] of wine and twenty thousand baths of olive oil.(R)

11 Hiram king of Tyre replied by letter to Solomon:

“Because the Lord loves(S) his people, he has made you their king.”

12 And Hiram added:

“Praise be to the Lord, the God of Israel, who made heaven and earth!(T) He has given King David a wise son, endowed with intelligence and discernment, who will build a temple for the Lord and a palace for himself.

13 “I am sending you Huram-Abi,(U) a man of great skill, 14 whose mother was from Dan(V) and whose father was from Tyre. He is trained(W) to work in gold and silver, bronze and iron, stone and wood, and with purple and blue(X) and crimson yarn and fine linen. He is experienced in all kinds of engraving and can execute any design given to him. He will work with your skilled workers and with those of my lord, David your father.

15 “Now let my lord send his servants the wheat and barley and the olive oil(Y) and wine he promised, 16 and we will cut all the logs from Lebanon that you need and will float them as rafts by sea down to Joppa.(Z) You can then take them up to Jerusalem.”

17 Solomon took a census of all the foreigners(AA) residing in Israel, after the census(AB) his father David had taken; and they were found to be 153,600. 18 He assigned(AC) 70,000 of them to be carriers and 80,000 to be stonecutters in the hills, with 3,600 foremen over them to keep the people working.

Footnotes

  1. 2 Chronicles 2:1 In Hebrew texts 2:1 is numbered 1:18, and 2:2-18 is numbered 2:1-17.
  2. 2 Chronicles 2:3 Hebrew Huram, a variant of Hiram; also in verses 11 and 12
  3. 2 Chronicles 2:8 Probably a variant of almug
  4. 2 Chronicles 2:10 That is, probably about 3,600 tons or about 3,200 metric tons of wheat
  5. 2 Chronicles 2:10 That is, probably about 3,000 tons or about 2,700 metric tons of barley
  6. 2 Chronicles 2:10 That is, about 120,000 gallons or about 440,000 liters