Add parallel Print Page Options

Bulig para sa mga Tumuluo

Indi na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo parte sa inyo pagbulig sa mga katawhan sang Dios didto sa Judea, tungod kay nahibaluan ko nga gusto gid man ninyo nga magbulig. Ginapabugal ko gani kamo sa mga taga-Macedonia. Nagasiling ako sa ila nga kamo dira sa Acaya handa na nga magbulig halin pa sang nagligad nga tuig. Sang pagkabati nila sadto, natandog gid ang tagipusuon sang kalabanan sa ila sa paghatag. Gani ginapauna ko dira sila ni Tito para mabuligan kamo sa pagpreparar sang inyo amot agod indi magguwa nga wala sing pulos ang akon pagpabugal parte sa inyo nga kamo handa na. Kay basi kon may mga taga-Macedonia nga mag-upod sa akon kon magkadto na ako dira kag masapwan nila nga wala pa man gali kamo makahanda sang inyo inughatag. Kon amo ini ang matabo mahuy-an kami, kay ginpabugal namon kamo tungod kay dako ang amon pagsalig sa inyo. Kag labi nga mahuy-an kamo. Gani naghunahuna ako nga dapat pangabayon ini nga mga utod nga mag-una dira agod sa wala pa ako mag-abot, matipon na nila ang inyo amot nga ginpromisa. Kag sa sini nga paagi magaguwa nga naghatag kamo tungod nga gusto ninyo kag indi nga napilitan lang kamo.

Dumduma ninyo ini: ang halimbawa sang aton paghatag pareho sang pagpanggas. Kon diutay ang aton binhi nga ginapanggas, diutay man ang aton pagaanihon. Pero kon madamo ang aton binhi, madamo man ang aton ani. Ang kada isa dapat maghatag suno sa iya gusto nga ihatag. Indi nga may pagpugong ukon nga napilitan lang, kay ginahigugma sang Dios ang mga nagahatag nga malipayon. Kag ang Dios sarang makahatag sa inyo sang sobra pa sang sa inyo mga kinahanglanon, agod indi gid kamo pagkulangon kag permi pa kamo makabulig sa iban. Pareho sang ginasiling sang Kasulatan:

“Nagapanagtag siya sa mga imol;
ang iya matarong nga ginahimo dumdumon hasta san-o.”[a]

10 Kag ang Dios nga nagahatag sang binhi sa mangunguma agod may pagakaunon siya, amo man ang Dios nga magahatag sa inyo sang inyo mga kinahanglanon. Kag sa sini magadugang pa gid ang inyo pagbulig sa iban. 11 Pabuganaon niya kamo sa tanan nga butang agod makabulig kamo permi sa iban. Kag madamo ang magapasalamat sa Dios tungod sang inyo ginapadala sa ila nga bulig paagi sa amon. 12 Kay sa sining inyo paghatag, indi lang nga mabuligan ninyo ang mga kinahanglanon sang mga katawhan sang Dios sa Judea, kundi paagi man sini madamo ang magapasalamat sa Dios. 13 Kay ang inyo bulig nagapamatuod nga nagatuman kamo sa Maayong Balita parte kay Cristo nga inyo ginatuohan. Gani dayawon nila ang Dios; kag indi lang tungod kay nagbulig kamo sa ila kundi tungod kay nakabulig kamo sa tanan. 14 Magapangamuyo sila para sa inyo nga may dako nga paghigugma tungod sa indi matupungan nga pagpakamaayo sang Dios sa inyo. 15 Gani magpasalamat kita sa Dios tungod sa iya dulot sa aton nga indi masaysay.

Footnotes

  1. 9:9 Salmo 112:9.