Add parallel Print Page Options

Ncˈe na cwiluiindyô̱ nnˈaⁿ na cwilˈa tsˈiaaⁿ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, cwilˈaayâ tyˈoo nda̱a̱ˈyoˈ na tilˈaˈyoˈ na ticatoˈñoomˈyoˈ naya na matseixmaaⁿ. Ee naquiiˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii matsoom:

Jndiiya ñˈoom na tsuˈ no̱o̱ⁿ juu xjeⁿ na tjaweeˈ tsˈo̱o̱ⁿ ñˈeⁿndyuˈ.
Teijndeiya ˈu juu xuee na seijndaaˈndyo̱ na nncwjiˈnˈmaaⁿndyo̱ ˈu.

Calaˈno̱ⁿˈyoˈ ñˈoomwaaˈ na tso Tyˈo̱o̱tsˈom. Jeˈ cwiweeˈ xjeⁿ na ñecateijneiⁿ ˈo. Jeˈ xcwe xjeⁿ na jeeⁿ ñeˈcwjiˈnˈmaaⁿñê ˈo.

Meiⁿcwii tiquilˈaayaayâ cha catseilcweˈnaˈ tsˈom tsˈaⁿ, tintsˈaanaˈ na tia ñˈoom cwiwineiⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ tsˈiaaⁿ na cwilˈaayâ. Na chaˈtso na cwilˈaayâ cwijooˈya nˈo̱o̱ⁿyâ na mˈmo̱ⁿnaˈ na cwiluiindyô̱ nnˈaⁿ na cwindyeˈntjomtyeⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, na jndye nnom nawiˈ na cwiwino̱o̱ⁿyâ, mˈaaⁿyâ na tˈmaⁿya nˈo̱o̱ⁿyâ, ñequio na matseitjo̱o̱naˈ na nleilˈueeˈndyô̱ ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ cwii cwii nnom najndeiˈnaˈ na matˈuiinaˈ jâ, cwitjo̱o̱ⁿyâ na cwicacho̱o̱ˈâ cwilˈa nnˈaⁿ, ndoˈ na cwitioomna jâ lˈaancjo. Quia waa tacwaxua ndyueena cjooyâ. Ndoˈ mati mˈaaⁿyâ na jndeiˈnaˈ na cwilˈaayâ tsˈiaaⁿ chaˈna meiⁿquiandyo tsˈaⁿ na mˈaaⁿ moso. Ndoˈ na macwjiˈnaˈ tsaⁿtsjom nda̱a̱yâ ndoˈ mati cwitjo̱o̱ⁿyâ na matseitjo̱o̱naˈ ljoˈ nntquia̱a̱yâ, mati cwitˈmo̱o̱ⁿyâ na cwiluiindyô̱ nnˈaⁿ na cwindyeˈntjomtyeⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿˈ na ljuˈ na cwitsaamˈaaⁿyâ ndoˈ mati na cwilaˈno̱ⁿˈâ ñˈoom na mayuuˈ ndoˈ na mˈaaⁿyâ na nioomˈ nˈo̱o̱ⁿyâ ñequio nnˈaⁿ, ndoˈ na ya nnˈaⁿndyô̱ quio joona, maˈmo̱ⁿnaˈ na ljoˈ ncˈe mˈaaⁿ Espíritu Santo ñˈeⁿndyô̱, ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ na xcweeˈya nˈo̱o̱ⁿyâ na wiˈ nˈo̱o̱ⁿyâ nnˈaⁿ, maˈmo̱ⁿnaˈ na ljoˈ ncˈe xcweeˈ nˈo̱o̱ⁿya na cwiñequiaayâ ñˈoom na mayuuˈ, cwiluii na ljoˈ ñequio najndeii na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ntyjaya ndoˈ ntyjatymaⁿˈ cwiwilˈueeˈndyô̱ lˈo̱tsˈiaaⁿ na matyˈiomyanaˈ. Quia waa cwilaˈtˈmaaⁿˈndye nnˈaⁿ jâ, quia waa ticueeˈ nˈomna jâ. Quia waa cwiluena na ya nnˈaⁿndyô̱, ndoˈ quia waa cwiluena na tia nnˈaⁿndyô̱. Quia waa cwiluena na cantundyô̱ meiiⁿ ñˈoom na mayuuˈ cwilana̱a̱ⁿyâ. Waa xjeⁿ na cwilˈa nnˈaⁿ ñˈeⁿndyô̱ chaˈcwijom laˈxmaaⁿya nnˈaⁿ na tjaa ˈñeeⁿ cwajnaaⁿˈ meiiⁿ jndye nnˈaⁿ mˈaⁿ na cwitaˈjnaaⁿˈna jâ. Waa xjeⁿ teincuuˈ mˈaaⁿya na ñeˈcalaˈcwjeena jâ sa̱a̱ ndicwaⁿ cwitando̱o̱ˈa, cwicacho̱o̱ˈâ sa̱a̱ tyoowja̱a̱yâ. 10 Meiiⁿ na maniom na matseichjooˈnaˈ nˈo̱o̱ⁿyâ sa̱a̱ mˈaaⁿyâ na neiiⁿyâ. Meiiⁿ na jneeⁿˈndyô̱ sa̱a̱ cantyja ˈnaaⁿyâ maqueⁿnaˈ jndye nnˈaⁿ na tyandyena jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Meiiⁿ na meiⁿchjoo tjaa na cwileiñˈo̱o̱ⁿyâ, sa̱a̱ chaˈtsoñˈeⁿ laˈxmaⁿnaˈ cwentaayâ.

11 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ na mˈaⁿˈyoˈ tsjoom Corinto, tyoonquio̱ˈnnˈaaⁿyâ ˈo, ndyeyu cwilana̱a̱ⁿyâ nda̱a̱ˈyoˈ. Tyoolaˈcuuˈâ nda̱a̱ˈyoˈ chiuu mˈaaⁿˈ nˈo̱o̱ⁿyâ ñˈeⁿndyoˈ. 12 Meiⁿcwii tyoochˈeenaˈ na wandiiˈ nˈo̱o̱ⁿyâ ñˈeⁿndyoˈ. Sa̱a̱ xeⁿ laxmaⁿˈyoˈ na wandiiˈ nˈomˈyoˈ ñˈeⁿndyô̱ quia joˈ ncjoˈyoˈ waa chiuu cantyja ˈnaⁿˈyoˈ. 13 Chaˈxjeⁿ nquii tquie tsˈaⁿ matseineiⁿ nda̱a̱ ntseinda, matsˈaa tyˈoo nda̱a̱ˈyoˈ, cˈomˈyoˈ na jnda nquiuˈyoˈ ja chaˈxjeⁿ jnda ntyjiiya ˈo.

Cwiluiindyo̱ waˈtsˈom ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na wandoˈ

14 Tilaxˈiaaˈndyoˈ ñequio nnˈaⁿ na tyoolayuˈ, ee xeⁿ luaaˈ cwilˈaˈyoˈ tixotseiljoyunaˈ ˈo ñˈeⁿndyena. Ee nnˈaⁿ na cwilˈa yuu na matyˈiomyanaˈ xonda̱a̱ nlajomndyena ñequio juu na matseixmaⁿ natia. Meiⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñequio na cwiluiiñe naxuee xonda̱a̱ nnlaˈxˈiaaˈndye ñequio na tseixmaⁿ najaaⁿ. 15 Ee xotseitjoomˈna Cristo ñequio Satanás. Ndoˈ mati tsˈaⁿ na matseiyuˈ, xonda̱a̱ nntseitjoomˈnaˈ jom ñequio cwii tsˈaⁿ na tyootseiyuˈ. 16 Nnˈaⁿ na cwiluiindye waaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, ¿aa nnda̱a̱ nleijom ñˈoom joona ñequio nnˈaⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndye ˈnaⁿ na nchii jom cwiluiindyenaˈ? Ee ˈo cwiluiindyoˈ watsˈom ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na wandoˈ, chaˈxjeⁿ tsoom:

Ja nncˈo̱o̱ⁿ naquiiˈ nˈomna, ndoˈ nncono̱o̱ⁿya quiiˈntaaⁿna.
Ja nntseixmaⁿya Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaana,
ndoˈ joona nluiindyena tmaaⁿˈ cwentaya.

17 Ndoˈ na luaaˈ waa, mati waa cwiicheⁿ ñˈoomˈm na teiljeii na matso nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa. Matsoom:
    ˈO jeˈ, caluiˈyoˈ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na tia nnˈaⁿndye.
    Catjeiˈndyoˈ cantyja ljoˈ laxmaⁿ naⁿˈñeeⁿ.
    Meiⁿ tantˈueˈyoˈ ˈnaⁿ na tiljuˈ tseixmaⁿ.
    Xeⁿ nmeiⁿˈ nlaˈnda̱ˈyoˈ quia joˈ nloño̱ⁿya ˈo.
18     Ndoˈ nntseixmaⁿya Tsotyeˈyoˈ.
    Ndoˈ mati ˈo nlaˈxmaⁿˈyoˈ ntseindaaya na naⁿnom ndoˈ naⁿlcu.
    Nmeiiⁿˈ ñˈoom na tso nqueⁿ na matseixmaaⁿ na catsa̱ˈntjoom jaa na tjacantyja na cwiluiiñê najneiⁿ.

Bible Gateway Sponsors