A A A A A
Bible Book List

2 Corintios 5 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Nntoˈño̱o̱ⁿya seiiˈa na xco

Seiiˈa nmeiiⁿ laˈxmaⁿnaˈ chaˈcwijom cwii wˈaa na cweˈ cwantindyo chu waanaˈ. Ndoˈ manquiuuya xeⁿ nntyuiiˈ juunaˈ jnda̱ seijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom wˈaa na xconaˈ jo cañoomˈluee na ticantycwii na waanaˈ, na nchii nnˈaⁿ lˈa juunaˈ. Ee mayuuˈ yocheⁿ na cwitando̱o̱ˈa ñequio seiiˈa nmeiiⁿñe, cwilaˈncjooˈndyo̱ ee queeⁿ nˈo̱o̱ⁿya na nncˈo̱o̱ⁿya wˈaaxco na waanaˈ cañoomˈluee, ee na nlaˈxmaaⁿya juunaˈ, nntseijomnaˈ jaa chaˈcwijom tsˈaⁿ na cwee liaaˈ, nchii chaˈna tsˈaⁿ na ñecaseiˈñe. Seiiˈa nmeiiⁿ na laxmaⁿnaˈ chaˈcwijom wˈaa yuu na cwicˈa̱a̱ⁿya, jaawiˈndaaˈnaˈ, joˈ cwilancjooˈndyo̱ ndoˈ matseiˈndaaˈnaˈ nquiuuya ee nchii cweˈ na ñecaˈndya̱a̱ya seiiˈa na nˈndiinaˈ jaa chaˈcwijom ñecantseiˈndyo̱, sa̱a̱ ncˈe na ñeˈcwa̱a̱ˈa seiiˈa na xconaˈ, cha juu na laxmaaⁿya na cwiwiˈndaaˈ ndoˈ na ˈoowje cwitsuuñˈeⁿnaˈ ncˈe na laxmaaⁿya na ticantycwii na cwitando̱o̱ˈa. Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom jnda̱ seijndaaˈñê na nluii na luaaˈ, ndoˈ cha na mˈmo̱ⁿnaˈ na nntseicanda̱a̱ˈñê juunaˈ, jnda̱ tquiaaⁿ Espíritu Santo naquiiˈ nˈo̱o̱ⁿya, cwii na maˈmo̱ⁿnaˈ na cwiljotyeⁿ ñˈoom na jnda̱ tsoom.

Joˈ chii cwiñˈomtˈmaaⁿˈndyo̱ nˈo̱o̱ⁿya na yocheⁿ na ndicwaⁿ tando̱o̱ˈa ñequio seiiˈa nmeiiⁿ, tyootoˈño̱o̱ⁿya wˈaaya, ñecatsonaˈ na ticˈo̱o̱ⁿya ñequio nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa. Ee cwitsamˈaaⁿtya̱a̱ya ncˈe na cwilaˈyuˈya cwii nˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿñê, nchii ncˈe na cwintyˈiaanda̱a̱ya jom. Sa̱a̱ mˈaaⁿya na quitˈmaⁿ nˈo̱o̱ⁿya Ta Jesús ndoˈ nlˈueyaya nˈo̱o̱ⁿya na tacatando̱o̱ˈtya̱a̱ya ñequio seiiˈa nmeiiⁿ cha nnda̱a̱ nntando̱o̱ˈa yuu na mˈaaⁿ. Joˈ chii chaˈtso na chaˈtso na cwilˈaaya, cwijooˈ nˈo̱o̱ⁿya na ñequiiˈcheⁿ calˈaaya yuu na cwijaaweeˈntyjeeⁿ, meiiⁿ na cwitsamˈaaⁿtya̱a̱ya ñˈeⁿ seiiˈa nmeiiⁿ, oo meiiⁿ na jnda̱ ˈndya̱a̱ya juunaˈ. 10 Ee chaˈtsondyo̱ nncwintyja̱a̱ˈa jo nnom Cristo na nncuˈxeeⁿ jaa, cha cwii cwiindyo̱ nntoˈño̱o̱ⁿya cantyjati na jnda̱ ñelˈaa xjeⁿ na ñetˈo̱o̱ⁿya ñequio seiiˈa, aa na matyˈiomyanaˈ ndoˈ aa na tia.

Cwiljoya tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyo̱ ncˈe Cristo

11 Ncˈe na nntuˈxeⁿndye nnˈaⁿ, joˈ chii cwijooˈ nˈo̱o̱ⁿyâ na quiandye nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom ntyjiijndaaˈñê chiuu nˈo̱o̱ⁿyâ ndoˈ ntyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿyâ na mati ˈo. 12 Tincˈoomˈ nˈomˈyoˈ na ñeˈcalatˈmaaⁿˈndyo̱ cheⁿncjo̱o̱yâ nda̱a̱ˈyoˈ. Jâ cweˈ cwiñequiaayâ na wanaaⁿ na cˈomˈyoˈ na jnda nquiuˈyoˈ jâ, cha nnda̱a̱ nlaˈlcweˈyoˈ ñˈoom nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilasˈandye cantyja chiuu na cwiwitquiooˈ, nchii cantyja chiuu tseixmaⁿ tsˈaⁿ naquiiˈ tsˈom. 13 Ee meiiⁿ cwilue nnˈaⁿ na jnda̱ teintjeiⁿndyô̱, luaaˈ laxmaaⁿyâ ncˈe Tyˈo̱o̱tsˈom, ndoˈ xeⁿ laxmaaⁿyâ tsˈaⁿ na yaaˈ, luaaˈ waa chaˈ cateijndeiinaˈ ˈo. 14 Juu na mˈaaⁿ Cristo na candyaˈ tsˈoom jâ cwiluiiñenaˈ cwii na matsa̱ˈntjomnaˈ ee nquiuuyaayâ na tueeⁿˈeⁿ cwentaa chaˈtsondye nnˈaⁿ, joˈ chii chaˈtsondyo̱ cwiluiindyo̱ lˈoo. 15 Tueeⁿˈeⁿ cwentaa chaˈtsondye nnˈaⁿ cha joo nnˈaⁿ na cwitandoˈna ticˈomtina cantyja na lˈue nˈom nquieena, sa̱a̱ catandoˈna cantyja ˈnaaⁿˈ nqueⁿ na tueeⁿˈeⁿ ndoˈ tandoˈxcoom cwentaana. 16 Joˈ chii jeˈ tacotjeiiˈâ cwenta chiuu tseixmaⁿ tsˈaⁿ chaˈxjeⁿ nnˈaⁿ tsjoomnancue cwitjeiiˈna cwenta chiuu tseixmaⁿ cwii xˈiaana. Tyowaa cwii tiempo maluaaˈ tyotjeiiˈâ cwenta chiuu tseixmaⁿ Cristo sa̱a̱ jeˈ tacolˈaayâ na ljoˈ. 17 Joˈ chii tsˈaⁿ na matseitjoomˈnaˈ juu ñequio Cristo, cwiluiiñe tsˈaⁿ na jnda̱ tuiiñe xco. Chaˈtso na tijoˈndyo na ñeseixmaaⁿ jnda̱ teinom, chaˈtso cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ laxmaⁿ xconaˈ.

18 Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom machˈeeⁿ tsˈiaaⁿmeiⁿˈ, majom maqueeⁿ jaa na cwiljoya tsˈoom ñˈeⁿndyo̱ ncˈe Cristo ndoˈ matyˈioom tsˈiaaⁿ jaa na quiandye nnˈaⁿ na caljoya tsˈoom ñˈeⁿndyena. 19 Luaa matsonaˈ: Cwiljoya tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿ nnˈaⁿ ncˈe Cristo, meiⁿ ticwjaaˈñê cwenta na laˈxmaⁿna jnaⁿ, ndoˈ tyˈioom tsˈiaaⁿ nda̱a̱yâ na nñequiaayâ ñˈoom nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwiljoya tsˈoom ñˈeⁿndyena. 20 Jeˈ cwiluiindyô̱ nnˈaⁿ na cwilaˈcandii ˈo ñˈoom na matseicwanom Cristo na mˈaⁿˈyoˈ. Matyˈiomnaˈ na nquii Tyˈo̱o̱tsˈom matseityˈooñê nda̱a̱ˈyoˈ ñequio ñˈomndyua̱a̱yâ. Joˈ chii ñequio xueeˈ Cristo cwilaˈtyˈoondyô̱ nda̱a̱ˈyoˈ na caljoya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. 21 Cristo meiⁿcwii jnaⁿ tîcatseixmaaⁿ, sa̱a̱ ncˈe na candyaˈ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom jaa, joˈ na sˈaa na matseixmaaⁿ jnaⁿ cha jaa na matseitjoomˈnaˈ ñˈeⁿñê nnda̱a̱ nlaˈxmaaⁿya cantyja na matyˈiomyanaˈ chaˈxjeⁿ na macaⁿnaˈ.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes