Add parallel Print Page Options

Ñˈoom na tijoom cachuiiˈ na matseijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom

Quia cwilˈuuyâ na luaaˈ, ¿aa mˈaaⁿˈ nˈomˈyoˈ na cwito̱o̱ˈnndaˈâ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyo̱ cheⁿncjo̱o̱yâ cantyja ˈnaaⁿˈ tsˈiaaⁿ na cwilˈaayâ? Oo ¿aa cwilaˈtiuuˈyoˈ na macaⁿnaˈ na nntsañˈo̱o̱ⁿyâ cartas na cwilue ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na jeeⁿ canda̱a̱ˈ tsˈiaaⁿ na cwilˈaayâ? Oo ¿aa nntaaⁿyâ na quiaˈyoˈ carta na nnduˈyoˈ na jeeⁿ canda̱a̱ˈ tsˈiaaⁿ cwilˈaayâ? Ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ luaaˈ cwilˈana. Sa̱a̱ mancjoˈtiˈyoˈ cwiluiindyoˈ chaˈcwijom cwii tsom na teiljeiinaˈ naquiiˈ nˈo̱o̱ⁿyâ na maˈmo̱ⁿnaˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwijaacañjoomˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na cwiluii quiiˈntaaⁿˈyoˈ. Ncˈe cantyja ˈnaaⁿˈ juunaˈ nnda̱a̱ nljeii tsˈaⁿ chiuu waa tsˈiaaⁿ na tyotsˈaa quiiˈntaaⁿˈyoˈ ndoˈ nnda̱a̱ nndii na jlaˈljoˈyoˈ Jesucristo. Cwiwitquiooˈya na ˈo laxmaⁿˈyoˈ cwii carta na nquii Cristo seiljeiⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ tsˈiaaⁿ na jnda̱ macwilˈaayâ quiiˈntaaⁿˈyoˈ, na nchii teiljeii juunaˈ ñequio ndaantom, sa̱a̱ ñequio Espíritu Santo, meiⁿ nchii nacjooˈ lcaaˈljo̱ˈ sa̱a̱ teiljeiinaˈ naquiiˈ nˈomˈyoˈ.

Manquiuuyaayâ na luaaˈ waa ee cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿyâ Tyˈo̱o̱tsˈom ncˈe Cristo. Meiⁿ nchii ncjo̱o̱yâ waa cwii nnom na laxmaaⁿyâ na nda̱a̱ nlˈuuyâ na jeeⁿ cwijaacañjoomˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ na cwilˈaayâ, nquii Tyˈo̱o̱tsˈom mañequiaaⁿ na cwijaacañjoomˈ cwilˈaayâ juunaˈ. Nqueⁿ jnda̱ tyˈioom tsˈiaaⁿ jâ na cwicanda̱a̱ cwindya̱ˈntjo̱o̱ⁿyâ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom na tijoom cachuiiˈ na mañequiaanaˈ na nluiˈnˈmaaⁿndye nnˈaⁿ. Juu ñˈoomˈñeeⁿ waa najndeiinaˈ na matseijndaaˈñenaˈ na cwitaˈndoˈxco añmaaⁿ nnˈaⁿ ncˈe Espíritu Santo. Nchii maqueⁿnaˈ xjeⁿ nnˈaⁿ chaˈxjeⁿ machˈee ljeii naqui. Ee ljeiiˈñeeⁿ matseijndaaˈñenaˈ na cwje nnˈaⁿ.

Juu ljeii na tqueⁿ Moisés, teiljeiinaˈ cjooˈ lcaaˈ ljo̱ˈ. Ñeseixmaⁿnaˈ na caxueenaˈ hasta tyochˈeenaˈ na caxuee nnom Moisés, meiⁿ leicanda̱a̱ ntyˈiaa nnˈaⁿ Israel nnoom ndoˈ juu na caxuee nnoom cheⁿndyocheⁿ tjanduuˈnaˈ. Juu ljeiiˈñeeⁿ na seijndaaˈñenaˈ na cwiwje nnˈaⁿ, tyjeeˈnaˈ ñequio na caxuee na cwiluiiñe Tyˈo̱o̱tsˈom, ncˈe na luaaˈ tyotseixmaⁿ juu na caxueeˈñeeⁿ, cwanti tˈmaⁿti tseixmaⁿ ñˈoom na tijoom cachuiiˈ na cwitoˈño̱o̱ⁿya na matseijndaaˈñe Espíritu Santo. Ee xeⁿ juu ñˈoom na seijndaaˈñenaˈ na nntˈuiityeⁿnaˈ nnˈaⁿ tyotseixmaⁿnaˈ na caxuee na cwiluiiñe Tyˈo̱o̱tsˈom, quia joˈ juu ñˈoom na maqueeⁿ jaa na tjaa jnaⁿ jlaxmaaⁿya, tˈmaⁿti na caxuee na tseixmaⁿnaˈ, nchiiti ñˈoom na tqueeⁿjñeeⁿ. 10 Meiiⁿ tˈmaⁿ na caxuee tyotseixmaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, sa̱a̱ juu ñˈoom na maqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom jaa na tjaa jnaⁿ laxmaaⁿya, tˈmaⁿticheⁿ nacaxuee na tseixmaⁿnaˈ. 11 Joˈ chii xeⁿ juu ñˈoomˈñeeⁿ na ticwiyooˈ meiiⁿ tˈmaⁿ tyotseixmaⁿnaˈ na caxuee na cwiluiiñe Tyˈo̱o̱tsˈom, sa̱a̱ jeˈ juu ñˈoom na cwiljotyeⁿ tˈmaⁿticheⁿ na caxuee na cwiluiiñê tseixmaⁿnaˈ.

12 Ncˈe juu ñˈoomxcowaaˈ mañequiaanaˈ na cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿyâ, joˈ joˈ na cwilana̱a̱ⁿyâ juunaˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ ñequio na tˈmaⁿya nˈo̱o̱ⁿyâ. 13 Meiⁿ tiquilˈaayâ chaˈna tyochˈee Moisés na tyotseicata̱a̱ⁿˈa̱ⁿ nnoom ñequio liaa cha juu na caxuee nnoom na ñeya tjantycwiinaˈ, titquiooˈ juunaˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ Israel. 14 Sa̱a̱ naⁿˈñeeⁿ tîcalaˈno̱ⁿˈna na luaaˈ tyochˈeeⁿ ee xjeⁿ jeˈcheⁿ quia cwilaˈnaaⁿna ñˈoom tquieeˈñeeⁿ na tquiaa Moisés nda̱a̱na waa cwii na chaˈcwijom liaa na matseicuˈnaˈ na nlaˈno̱ⁿˈna na juu joˈ macanda̱ maquindyo̱naˈ quia na matseiyuˈ tsˈaⁿ ñequio Cristo. 15 Ee xjeⁿ jeˈcheⁿ, quia na cwilaˈnaaⁿna ñˈoom na tyoñequiaa Moisés, ticalaˈno̱ⁿˈna juunaˈ. Matseijomnaˈ chaˈcwijom na ta̱ˈ na nlaˈno̱ⁿˈna juunaˈ. 16 Sa̱a̱ quia cwilcweˈ tsˈom tsˈaⁿ jnaaⁿˈ na nntioñe lˈo̱ nquii na cwiluiiñe na matsa̱ˈntjom, matseicanaaⁿñenaˈ na nntseiˈno̱ⁿˈ ñˈoomˈñeeⁿ. 17 Ee manquii na cwiluiiñe na matsa̱ˈntjom jaa, manquiityeeⁿ cwiluiiñê Espíritu, ndoˈ meiⁿquiayuucheⁿ na mˈaaⁿ Espíritu na cwiluiiñê, joˈ cwindyaandye nnˈaⁿ. 18 Joˈ chii chaˈtsondyo̱ jaa ncˈe na ticata̱ˈ nda̱a̱ya ñequio cwii liaa, matseijomnaˈ jaa chaˈcwijom tsjo̱ˈjnom na majuˈnaˈ na caxuee na cwiluiiñe Jesús na matsa̱ˈntjoom jaa, ndoˈ ˈio ndi ˈio matseijomtinaˈ jaa chaˈna nqueⁿ na jaawijndyeti matseitˈmaaⁿˈñenaˈ jom na juu joˈ cwinaⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ nqueⁿ na matsa̱ˈntjoom jaa, na cwiluiiñê Espíritu.