Add parallel Print Page Options

Joˈ chii seijndaaˈndyo̱ na maxjeⁿ tîcjo̱ na mˈaⁿˈyoˈ, tintsˈaa na nntseichjooˈnaˈ nˈomˈyoˈ. Ee xeⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ na ljoˈ, nntsˈaa na nntseichjooˈnaˈ nˈomˈyoˈ ndoˈ na ljoˈ ntjomˈyoˈ, ¿ˈñeeⁿ nñequiaa na neiⁿya? Macanda̱ ˈo ee xeⁿ na maxjeⁿ tjo̱ jeˈ jnda̱ sˈaa cwii nnom na seichjooˈnaˈ nˈomˈyoˈ. Cweˈ joˈ na seiljeiya ñˈoomˈñeeⁿ na seicwano̱ⁿya na mˈaⁿˈyoˈ ee tiñeˈcjo̱ntyˈia ˈo na nlˈaˈyoˈ na chjooˈ tsˈo̱o̱ⁿ ee matsonaˈ na ˈo nñequiaˈyoˈ na neiⁿya. Ee seiˈndaaˈnaˈ ntyjiiya quia seiljeiya cartaˈñeeⁿ, sˈaanaˈ na jeeⁿ jnda ntyjiiya hasta tyˈio̱o̱ya. Nchii seiljeiya juunaˈ na catseichjooˈnaˈ nˈomˈyoˈ sa̱a̱ cha calaˈno̱ⁿˈyoˈ na juu na jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya ˈo jeeⁿ tˈmaⁿ tseixmaⁿnaˈ.

Calaˈtˈmaⁿ nˈomna tsˈaⁿ na seitjo̱o̱ñe

Sa̱a̱ xeⁿ mˈaaⁿ tsˈaⁿ na sˈaa na chjooˈ nˈom nnˈaⁿ, nchii cweˈ tomti ja na tquiaaⁿ na chjooˈ tsˈo̱o̱ⁿ, sˈaaⁿ na ljoˈ ñˈeⁿ chaˈtsondyoˈ ˈo, meiⁿ nchii cweˈ na mawino̱ⁿˈa na matsjo̱o̱ na ljoˈ. Sa̱a̱ jeˈ maleiˈtyeⁿ jnda̱ tuii chiuu na majndyendyoˈtiˈyoˈ jlaˈjndaaˈndyoˈ na catioom cantyja na seitjo̱o̱ñê. Jeˈ macaⁿnaˈ na calaˈtˈmaⁿ nˈomˈyoˈ jom ndoˈ quiaˈyoˈ na tˈmaⁿ tsˈoom, tintsˈaanaˈ na juu na mˈaaⁿ na chjooˈ tsˈoom na seitjo̱o̱ñê nncjanˈoomnaˈ jom na tacantyjaaˈ tsˈoom Tyˈo̱o̱tsˈom. Joˈ chii macaⁿˈa nda̱a̱ˈyoˈ na catˈmo̱ⁿˈyoˈ na jnda nquiuˈyoˈ jom. Seiljeiya cartaˈñeeⁿ na seicwano̱ⁿya na mˈaⁿˈyoˈ cha nleitquiooˈ aa nlaˈcanda̱ˈyoˈ ñˈoom na maqua̱ⁿya nda̱a̱ˈyoˈ. 10 Ee meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na cwilaˈtˈmaⁿ nˈomˈyoˈ mati ja matseitˈmaⁿ tsˈo̱o̱ⁿ tsaⁿˈñeeⁿ, ndoˈ meiⁿnquia ˈñeeⁿ na jnda̱ seitˈmaⁿ tsˈo̱o̱ⁿ, jo nnom Cristo matsˈaa na ljoˈ na cateijndeiinaˈ ˈo, 11 cha tincwantjom Satanás jaa ee manquiuuyaaya chiuu mayaaⁿˈaⁿ.

Waa na seitsaaⁿˈñenaˈ Pablo tsjoom Troas

12 Quia na tjo̱ tsjoom Troas na nñequiaya ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo nda̱a̱ nnˈaⁿ tsjoomˈñeeⁿ, tˈmaⁿ tjuˈnaaⁿñenaˈ na nndiˈntjo̱ⁿya nnoom joˈ joˈ, 13 sa̱a̱ meiiⁿ na ljoˈ tîleiquiaanaˈ na ya ntyjii ee tîcˈoomñe tiˈnnˈaaⁿya Tito. Ncˈe na ljoˈ, tsjo̱o̱ya nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ majo̱ya, jluiiˈa na mˈaⁿna, jndyo̱o̱ndyeyuya ñjaaⁿ tsˈo̱ndaa Macedonia.

Cwicanda̱a̱ cwitantjo̱o̱ⁿya ncˈe na mˈaaⁿya nacje ˈnaaⁿˈ Cristo

14 Matseitˈmaaⁿˈndyo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom na jeeⁿ quianlˈuaaⁿˈaⁿ. Ee ncˈe na mˈaaⁿyâ nacje ˈnaaⁿˈ Cristo, joˈ na meiⁿyuucheⁿ na cwitsaayâ, ñequiiˈcheⁿ nqueⁿ wjaachom jâ na cwicanda̱a̱ na nnaⁿndyô̱ meiⁿljoˈcheⁿ na cwitjo̱o̱ⁿyâ. Joˈ chii ñequiiˈcheⁿ mawilˈueeˈñê jâ na ˈoondye nnˈaⁿ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈaⁿ. Juu tsˈiaaⁿmeiiⁿ matseijomnaˈ juunaˈ chaˈcwijom na majuˈnaˈ jndye cachi nda̱a̱na. 15 Ee jaa nnˈaⁿ na cwilayuuˈa ñˈeⁿ Cristo matseijomnaˈ chaˈcwijom tsioom suu na mañequiaaⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na cwitˈoomˈnaˈ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na cwicaluiˈnˈmaaⁿndye ndoˈ mati nnˈaⁿ na ˈootsuundyena. 16 Jo nda̱a̱ nnˈaⁿ na ˈootsuundye laxmaaⁿya chaˈcwijom cwii jndye na matseicwjeenaˈ joona sa̱a̱ jo nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwiluiˈnˈmaaⁿndye laxmaaⁿya chaˈcwijom cwii jndye na mañequiaanaˈ na cwitaˈndoˈ añmaaⁿna. Meiⁿ tjaa ˈñeeⁿ cˈoom na cweˈ cantyja ˈnaaⁿˈ nquii na nleinaaⁿˈ na nntsˈaa tsˈiaaⁿmeiⁿˈ. 17 Ee mˈaⁿ nnˈaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cweˈ cha nnda̱a̱ nntaˈntjomna cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ. Sa̱a̱ jâ na cwiluiindyô̱ apóstoles, ñequio na xcweeˈya nˈo̱o̱ⁿyâ cwiñeˈquiaayâ ñˈoomˈm ndoˈ cwiluiindyô̱ nnˈaⁿ na cwindyeˈntjomtyeⁿ nnom Cristo.

Bible Gateway Sponsors