Add parallel Print Page Options

Ñˈoom na macanda̱ na matseijndo̱ˈ Pablo nˈomna

13  Jeˈ jnda̱ ndyee ndiiˈ na majo̱cando̱o̱ˈa ˈo. Ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii matsonaˈ quia na mˈaⁿ we ndyee nnˈaⁿ na manquiujndaaˈndye cwii nnom na matseiˈtjo̱o̱ñe tsˈaⁿ, maxjeⁿ nntˈuiityeⁿnaˈ tsaⁿˈñeeⁿ. Quia na ñetˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿndyoˈ na jnda̱ we tsjo̱o̱ya na xocˈo̱o̱ⁿya na tˈmaⁿ tsˈo̱o̱ⁿya ñequio nnˈaⁿ na ndicwaⁿ cwilaˈtjo̱o̱ndye. Jeˈ cwitjo̱o̱cheⁿ na nncua̱nndaˈa na mˈaⁿˈyoˈ, mañejuu ñˈoomˈñeeⁿ matsjo̱o̱ tixocˈo̱o̱ⁿ na tˈmaⁿ tsˈo̱o̱ⁿ ñequio naⁿˈñeeⁿ, ee ˈo cwilˈueˈyoˈ cwii na maˈmo̱ⁿnaˈ quia matseina̱ⁿya nda̱a̱ˈyoˈ, matseineiⁿ nquii Cristo. Ee quiiˈntaaⁿˈyoˈ nchii cwiluiiñê na tijneiⁿ na nntˈueiiⁿ ˈo. Nqueⁿ waa najneiⁿ quiiˈntaaⁿˈyoˈ. Ñˈoom na mayuuˈ na tyˈioom nnˈaⁿ jom tsˈoomˈnaaⁿ chaˈcwijom tsˈaⁿ na tijndeii matseixmaⁿ, sa̱a̱ wanoomˈm ncˈe najndeii na cwiluiiñe Tyˈo̱o̱tsˈom, ndoˈ mati jâ na cwilajomndyô̱ cantyja na tijndeii ñeseixmaaⁿ, cha ncˈe joˈ, mati nntando̱o̱ˈâ ñˈeⁿñê ncˈe najndeii na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom cha nnteijndeiinaˈ ˈo.

Catjeiˈ cheⁿncjoˈyoˈ cwenta aa xcweeˈ nˈomˈyoˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, cha nleitquiooˈ ¿aa cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿñê? Queⁿˈyaˈyoˈ cwenta cantyja ˈnaaⁿˈyoˈ. Xeⁿ leiqueⁿˈyoˈ cwenta na mˈaaⁿ Jesucristo quiiˈ nˈomˈyoˈ quia joˈ ¿aa chii maˈmo̱ⁿnaˈ na cwiluiindyoˈ nnˈaⁿ na cweˈ cwilaˈyuˈto? Sa̱a̱ ntyjaaˈya cwii tsˈo̱o̱ⁿya na nlaˈno̱ⁿˈyoˈ na jâ nchii cwilaˈxmaaⁿyâ nnˈaⁿ na cweˈ cwilaˈyuˈto. Cwitaaⁿyâ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na tilˈaˈyoˈ ˈnaⁿ natia, nchii cwilˈuuyâ naljoˈ cha nleitquiooˈ na jâ jluiˈyaayâ joˈ, cwilˈuuyâ cha nlˈaˈyoˈ ˈnaⁿ na matyˈiomyanaˈ. Tintsˈaa meiiⁿ ˈo cwitjeiˈyoˈ cwenta na tixcwe cwilˈaayâ. Ee xocanda̱a̱ nntsaayâ nacjooˈ ñˈoom na cwiluiiñenaˈ na mayuuˈ. Ñequiiˈcheⁿ cwilajomndyô̱ cantyja ˈnaaⁿˈ juunaˈ. Mˈaaⁿyâ na neiiⁿyâ quia na laxmaaⁿyâ na tijnda̱a̱yâ cha na mˈmo̱ⁿnaˈ na ˈo laxmaⁿˈyoˈ na jnda̱ˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo. Ñecwitco cwitaaⁿyâ na nlaxmaⁿˈyoˈ na canda̱a̱ˈndyoˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 10 Waa najndeii na matseixmaⁿ Cristo na juu joˈ mañequiaaⁿ na matseixmaⁿya cha cateijndeiinaˈ ˈo na nntsanajnda̱ˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ, nchii cha na catseityuiiˈnaˈ na cwiluiindyoˈ cwentaaⁿˈaⁿ. Matseiljeiya cartawaañe na nntoˈñoomˈyoˈ cha quia na jnda̱ tua̱ya quiiˈntaaⁿˈyoˈ, meiⁿ ticaⁿnaˈ na nleilˈueeˈndyo̱ najndeii na matseixmaⁿya na catˈuiinaˈ ˈo.

Matseitˈmaaⁿˈñe Pablo Tyˈo̱o̱tsˈom

11 Ñˈoom na macanda̱, ˈo nnˈaⁿya, cˈomˈyoˈ na neiⁿˈyoˈ. Calajnda̱ˈyoˈ na nlaˈxmaⁿˈyoˈ na canda̱a̱ˈndyoˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Quiaˈyoˈ na tˈmaⁿ nˈom ncˈiaaˈyoˈ. Cˈomˈyoˈ na ya nnˈaⁿndyoˈ ñequio joona na tjaaˈnaⁿ tiaˈ cachoˈyoˈ ñˈeⁿndyena. Quia joˈ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom jaa ndoˈ na mañequiaaⁿ na tjaa ñomtiuu cˈo̱o̱ⁿya jo nnoom, nncˈoomñê ñˈeⁿndyoˈ. 12 Cwii cwii xˈiaaˈyoˈ na matseiyuˈ cataⁿˈyoˈ tsˈo̱o̱ⁿ na cwiñequiaˈyoˈ na xmaⁿñê ncˈe na jnda nquiuˈyoˈ jom. 13 Chaˈtsondye nnˈaⁿ na mˈaⁿ ñjaaⁿ na laˈxmaⁿ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwilaˈcwanomna na xmaⁿndyoˈ ˈo.

14 Juu naya na matseixmaⁿ Ta Jesucristo, ñequio juu na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na candyaˈ tsˈoom jaa, ñequio nquii Espíritu Santo na mˈaaⁿ naquiiˈ nˈo̱o̱ⁿya, ñequiiˈcheⁿ calaˈxmaⁿˈyoˈ chaˈtso nmeiⁿˈ. Amén.

Bible Gateway Sponsors