A A A A A
Bible Book List

2 Corintios 11 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

ˈNéˉ ñiing˜ dsíiˊ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmɨgóoˋ

11  ¡Jo̱ lana ne˜duuˈ su nitéˈˋ ˈnʉ́ˈˋ e féngˈˊ áaˊnaˈ song lɨ́ɨˊ júuˆ í̱i̱ˊ jaléˈˋ e nifáˈˉa la! Jo̱ dseángˈˉ jmeeˉbaˈ téˈˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ jialco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e cuǿøngˋ. Jo̱ jnea˜ ɨ́ɨˋbaa ˈgooˋ quíiˉnaˈ e jieˊ mɨ˜ jmeeˋnaˈ jaléˈˋ e gaˋ. Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ jaangˋ sɨmɨ́ˆ i̱ jaˋ eeˋ sɨˈlɨngˈˆ, jo̱baˈ nɨcacuǿøˉ jnea˜ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ quiéˉe e nijéenˉn ˈnʉ́ˈˋ e lafaˈ nicúungˈ˜naˈ guóoˋnaˈ dseángˈˉ có̱o̱ˈ˜ jaamˋ dseañʉˈˋ, jo̱ i̱ dseañʉˈˋ íˋ, íbˋ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ dsʉˈ jnea˜ ˈgóˈˋbaa e nilɨgøøngˋ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ɨˊ óoˊnaˈ, jo̱ jaléˈˋ e jo̱ nijméˉ e niˈnángˋnaˈ e jmiféngˈˊnaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e guiʉ́ˉ óoˊnaˈ jo̱guɨ e ngocángˋ óoˊnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ calɨ́ˈˉ i̱ mɨˈˋ do cajmɨgøøngˋneˈ Eva ie˜ malɨɨ˜ do. Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ jmooˋbaˈ téˈˋnaˈ e iáangˋ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ guiéeˊ féˈˋ júuˆ quiáˈˉ i̱ jiéngˈˋguɨ laco̱ˈ Jesús lɨ́ˈˆ laco̱ˈ e júuˆ e nɨcaguiሠjneaˈˆ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ; jo̱guɨ e guiʉ́ˉ óoˊbaˈ íingˈ˜naˈ jmɨguíˋ e jiéˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nɨcaˈíingˈ˜naˈ do; jo̱guɨ íingˈ˜naˈ cajo̱ júuˆ e jiéˈˋguɨ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ e nɨcaˈíingˈ˜naˈ do. Jo̱ dsʉˈ jnea˜ jaˋ ɨˊ dsiiˉ faˈ e uǿngˉguɨ́ɨ laco̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ jíngˈˉ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ sɨ́ɨngˋ Dseaˋ Jmáangˉ cuaiñ˜ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ güɨtáangˉ ˈnʉ́ˈˋ do. Jo̱ nañiˊ faˈ jnea˜ jaˋ tɨ́ɨnˋn fáˈˉa júuˆ jloˈˆ mɨ˜ guiaaˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ dsʉˈ jaˋ lɨ́ɨnˊn lajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e tɨɨnˉ ngánˈˋn. Jo̱ ˈnʉ́bˈˋ dseaˋ nɨcañíiˉnaˈ e lajo̱b lɨ́ɨˊnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nɨcajméˉnaaˈ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ.

Jo̱ jaˋ ɨ́ˆ áaˊnaˈ e cajméˉe e gaˋ dsʉˈ uíiˈ˜ e jaˋ cacá̱ˋa̱ jí̱i̱ˈ˜ caˈíˈˋ ie˜ lamɨ˜ caguiáˋa jee˜ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, co̱ˈ ie˜ jo̱, jnea˜ cajgiaang˜ ˈñiáˈˋa fɨˊ quiníˆnaˈ e laco̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ casángˈˊnaˈ yʉ́ˈˆguɨ. Co̱ˈ jnea˜ nɨcaˈíinˈ˜n cuuˉ e nɨcacuøˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ e laco̱ˈ seaˋ e jmáanˈ˜n ta˜ lajeeˇ e jmooˋ ta˜ fɨˊ quiníˆnaˈ. Jo̱ lajeeˇ e cataan˜n jee˜ ˈnʉ́ˈˋ lɨɨm˜ eeˋ calɨˈnéˉe, jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ lɨɨng˜ eeˋ camɨ́ɨˈ˜ɨ, co̱ˈ mɨ˜ cagüɨlíingˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia, íˋbingˈ i̱ cacuøˈˊ jnea˜ jaléˈˋ e ˈnéˉe. Dsʉco̱ˈ jnea˜ cajméˉe úungˋ e jaˋ eeˋ camɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ e ˈnéˉe, jo̱guɨ dseángˈˉ lajo̱b nijmee˜guɨ́ɨ cajo̱ e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ eeˋ nimɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ. 10 Jo̱ uíiˈ˜ e dseángˈˉ eáamˊ nɨta˜ dsiiˉ e cuíiˋbaa jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ latøøngˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Acaya cuǿøngˋ líˋ jníñˉ quiéˉe e eáangˊ iáangˋ dsíiˊ dsʉˈ uíiˈ˜ e jaˋ mɨˊ camɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e ˈnéˉe. 11 Jo̱ ¿jialɨˈˊ fáˈˉa lala lɨ́ɨngˉ ˈnʉ́ˈˋ? ¿Su e ɨˊ áaˊnaˈ e jaˋ ˈneáanˋn ˈnʉ́ˈˋ? ¡U̱˜, dseángˈˉ o̱ˈ lajo̱! ¡Co̱ˈ ñibˊ Fidiéeˇ e eáamˊ ˈneáangˋ jnea˜ ˈnʉ́ˈˋ!

12 Jo̱ dseángˈˉ mɨˊ ˈnooˋbɨ nijmee˜e jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ jmóoˋo jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ nicuǿøˆø fɨˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ngɨˊ ˈnóˈˊ uiing˜ jial e nijmiˈiáangˋ dsíirˊ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ e iáangˋ dsiˋ jneaˈˆ. 13 Co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ lɨco̱ˈ ngɨrˊ jmóorˋ ta˜ jmɨgǿøngˋ dseabˋ, dsʉco̱ˈ ngɨrˊ féˈrˋ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ casíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ cuaiñ˜ quiáˈˉ, jo̱ dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e lɨ́ɨiñˊ lajo̱.

14 Jo̱ dsʉˈ jaˋ dsigáˋ dsiˋnaaˈ e jmóorˋ lajo̱, dsʉco̱ˈ ˈñiaˈˊ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ siiˋ Satanás cajo̱, jmángˈˋ ˈñiaˈrˊ e lɨ́ɨiñˊ lafaˈ jaangˋ ángel i̱ jɨngˈˋ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ. 15 Jo̱ jaˋ ˈnéˉ faˈ e nidsiˈgáˋ dsiˋnaaˈ cajo̱, co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmooˋ ta˜ quiáˈˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ; co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jmángˈˋ yaaiñ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ guiúngˉ. Jo̱ dsʉˈ niguiéebˊ jmɨɨ˜ mɨ˜ niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ catɨ́ɨngˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóorˋ do.

Jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e cangongɨ́ɨngˉ Paaˉ

16 Jo̱ fɨ́ɨˉtú̱u̱ ˈnʉ́ˈˋ caléˈˋ catú̱ˉ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ niˈɨ́ˆ áaˊnaˈ e jnea˜ jaˋ røøˋ líˈˆi; jo̱ dsʉˈ song lajo̱bɨ ɨˊ áaˊnaˈ e lɨ́ɨnˊn, jo̱baˈ cuǿøˈ˜naˈ jnea˜ fɨˊ e nifǿnˈˆn ˈnʉ́ˈˋ laco̱ˈguɨ féˈˋ jaangˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lajo̱, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ e nijmee˜ jnea˜ e ráanˉn capíˈˆ. 17 Jo̱ dsʉˈ e jmɨráangˆjiʉ ˈñiáˈˋa la jmóoˋo lajo̱ e lafaˈ jaˋ røøˋ líˈˆbaa jo̱ dsʉˈ o̱ˈ laco̱ˈ ta˜ quiʉˈˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e nijmee˜e. 18 Dsʉco̱ˈ fɨ́ɨmˊ dseaˋ seeiñˋ e jmɨráangˉ yaaiñ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ lajo̱b nijmɨráangˆ ˈñiáˈˋ jnea˜ cajo̱. 19 Jo̱ e jábˈˉ e eáangˊ jmɨ́ɨˋ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ dsʉˈ jmooˋbaˈ téˈˋnaˈ e iáangˋ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ røøˋ líˈˆ, 20 jo̱guɨ jmooˋbaˈ téˈˋnaˈ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ quiʉˈˊ ˈnʉ́ˈˋ ta˜ e nijméeˆnaˈ ta˜ fɨˊ quinirˇ, o̱si e jmɨˈɨ̱́ˈrˉ jaléˈˋ e seaˋ quíiˉnaˈ, o̱si e jmɨgǿøiñˋ ˈnʉ́ˈˋ, o̱si e jaˋ jíiˈr˜ ˈnʉ́ˈˋ, o̱si e jmáiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ gaˋ é. 21 Jo̱ dsʉˈ ɨˈˋ lɨ́ɨmˉbaa e nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉ́ˈˋ e jneaˈˆ jaˋ calɨseáˋ bíˋ quíˉnaaˈ faˈ cajmóˆnaaˈ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ.

Jo̱ song i̱ dseaˋ i̱ caguiaangˉguɨ do teábˋ dsíirˊ e jmɨráangˉ yaaiñ˜, jo̱baˈ teábˋ dsiˋ jnea˜ e nijmee˜e lajo̱ cajo̱, nañiˊ faˈ fáˈˉa la féˈˋ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøˋ líˈˆ. 22 Co̱ˈ jmɨráangˉ yaang˜ i̱ dseaˋ íˋ dsʉˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ hebreo, jo̱ dsʉˈ lajo̱b lɨ́ɨngˊ jnea˜ cajo̱; jo̱guɨ jmɨráangˉ yaaiñ˜ dsʉˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ Israel, jo̱ dsʉˈ lajo̱b lɨ́ɨngˊ jnea˜ cajo̱; jo̱guɨ jmɨráangˉ yaaiñ˜ dsʉˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨiñˊ sɨju̱ˇ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham, jo̱ dsʉˈ lajo̱b lɨ́ɨngˊ jnea˜ cajo̱. 23 Jo̱guɨ i̱ dseaˋ íˋ jmɨráangˉ yaaiñ˜ e jmóorˋ ta˜ e nɨcangɨ́ɨiñˉ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ dsʉˈ jnea˜guɨ eáangˊguɨ jmóoˋo e ta˜ e nɨcangɨ́ɨnˋn quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ íˋ; jo̱ dsʉˈ fáˈˉa lana lafaˈ féˈˋ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøˋ líˈˆ. Dsʉco̱ˈ jnea˜ eáangˊguɨ nɨcajméˉe e ta˜ jo̱ laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ íˋ, jo̱guɨ jmiguiʉˊguɨ ya̱ˈˊ nɨcajníingˊ dseaˋ jnea˜ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ íˋ, jo̱guɨ eáangˊguɨ nɨcabǿøngˉ dseaˋ jnea˜ laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ íˋ, jo̱guɨ cajo̱ jmiguiʉˊguɨ ya̱ˈˊ jiʉ˜ jaˋ mɨˊ cajúnˉn. 24 Jo̱ lajeeˇ ˈñiáˋ néeˈ˜ cabǿøngˉ dseaˋ judío jnea˜ guiguiˊ dsíˋ ñʉ́ˉ ya̱ˈˊ có̱o̱ˈ˜ ˈnii˜. 25 Jo̱guɨ ˈnɨˊ ya̱ˈˊ cabǿøiñˉ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ sɨɨˉ, jo̱guɨ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ casɨˈlóˈrˋ jnea˜ cu̱u̱˜. Jo̱guɨ ˈnɨˊ ya̱ˈˊ cangoˈangˈˊ móoˊ fɨˊ lɨ˜ iuunˉ, jo̱guɨ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ cangongɨɨn˜n e cajá̱a̱ˋa̱ fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ lajeeˇ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ jo̱guɨ co̱o̱ˋ uǿøˋ. 26 Jo̱guɨ eáamˊ nɨcajméˉe ta˜ ngɨˊ, jo̱guɨ eáamˊ nɨcalɨdseáangˈ˜ seenˉ mɨ˜ cuóoˈ˜o jaléˈˋ guaˋ jo̱guɨ mɨ˜ jínˈˊn jaléngˈˋ ɨ̱ɨ̱ˋ jo̱guɨ mɨ˜ seenˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ góoˊo có̱o̱ˈ˜guɨ mɨ˜ seenˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ lajo̱. Jo̱guɨ lajo̱bɨ nɨcalɨdseáangˈ˜ seenˉ fɨˊ lacaangˋ góoˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ lacaangˋ jee˜ móˈˋ jo̱guɨ lacaangˋ fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ. Jo̱guɨ nɨcalɨdseáamˈ˜bɨ seenˉ cajo̱ fɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmɨcaang˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 27 Jo̱ eáangˊ nɨcajméˉe ta˜ iiˋ, jo̱guɨ huɨ́ɨngˊ nɨcangojéeˊ quiéˉe, jo̱guɨ jmiguiʉbˊ ya̱ˈˊ jaˋ mɨˊ calɨseáˋ fɨˊ quiéˉe faˈ e güɨɨnˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ, jo̱guɨ nɨcamóˉbaa ooˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e gǿˈˋø jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ jmɨɨˋ e gúˈˋu, jo̱guɨ jmiguiʉbˊ ya̱ˈˊ nɨcajá̱a̱ˋa̱ e jaˋ mɨˊ cagǿˈˋø iiˉ, jo̱guɨ nɨcangongɨ́ɨmˉbaa iihuɨ́ɨˊ mɨ˜ tɨˊ ji̱i̱ˋ güíiˉ, jo̱guɨ nɨcangongɨ́ɨmˉbaa iihuɨ́ɨˊ cajo̱ uíiˈ˜ e jaˋ seaˋ sɨ̱́ˈˋɨ̱. 28 Jo̱ o̱ˈ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ e na eáangˊ huɨ́ɨngˊ nɨcangojéeˊ quiéˉe, co̱ˈ eáangˊ huɨ́ɨngˊ dsijéeˊ quiéˉe laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ uii˜ e guiing˜ dsiiˉ jial seengˋ lajaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 29 Jo̱ song i̱ lɨɨng˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jaˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ có̱o̱ˈ˜ e ta˜ e nɨcangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ lafaˈ lajo̱b lɨ́ɨngˊ jnea˜ cajo̱. Jo̱guɨ song i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ laˈíˋ cajméerˋ e catǿngˈˋ jaangˋguɨ dseaˋ rúiñˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ, jo̱baˈ eáamˊ nilɨguíinˉn. 30 Jo̱ song seabˋ uiing˜ e nijmɨráangˉ ˈñiáˈˋa, jo̱baˈ lajo̱b nijmee˜e có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e cuøˊ li˜ e jaˋ quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ jmóoˋo. 31 Jo̱ Fidiéeˇ, i̱ lɨ́ɨngˋ Tiquiáˈˆ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, íˋbingˈ i̱ catɨ́ɨngˉ nijmiféngˈˊnaaˈ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜, jo̱guɨ dseaˋ íbˋ dseaˋ nɨñiˊ røøˋ cajo̱ e jmangˈˆ júuˆ jáˈˉbaˈ nɨcafáˈˉa. 32 Jo̱ ie˜ mɨ˜ cataan˜n fɨˊ Damasco, i̱ dseata˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ jo̱ i̱ jmooˋ ta˜ quiáˈˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ siiˋ Aretas do, casíiñˈˋ ˈléeˉ quiáˈrˉ fɨˊ tɨɨˉ jnɨ́ˆ e lɨ˜ siˈˊ iáˋ cu̱u̱˜ e siˈˊ lacúngˈˊ e fɨɨˋ do e laco̱ˈ jaˋ nicuǿrˉ fɨˊ e nijúuˇu, co̱ˈ lamɨ˜ iiñ˜ e nisáiñˈˊ jnea˜ jo̱ nitǿørˋ jnea˜ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ. 33 Jo̱ dsʉˈ calɨsémˋ dseaˋ i̱ cajgiáangˉ jnea˜ fɨˊ dseˈˋ e iáˋ cu̱u̱˜ quiáˈˉ e fɨɨˋ do e iuunˉ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ ˈmatáˆ, jo̱ lajo̱baˈ calɨ́ˈˉɨ e caláanˉn fɨˊ jaguóˋ i̱ dseata˜ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes