Add parallel Print Page Options

Pavel îşi apără slujba lui

10 Eu(A), Pavel, vă rog, prin blândeţea şi bunătatea lui Hristos – eu, cel(B) „smerit când sunt de faţă în mijlocul vostru şi plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe” – vă rog, dar, să nu mă faceţi ca, atunci când voi fi de faţă, să(C) alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând s-o întrebuinţez împotriva unora, care îşi închipuie că noi suntem mânaţi de firea pământească. Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească. Căci(D) armele cu care ne luptăm(E) noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci(F) sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să(G) surpe întăriturile. Noi răsturnăm(H) izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Îndată(I) ce se va săvârşi(J) ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. La(K) înfăţişare vă uitaţi? Dacă(L) cineva crede că „este al lui Hristos”, să aibă în vedere că, după cum el este al lui Hristos, tot aşa suntem şi noi(M). Şi chiar dacă m-aş lăuda ceva mai mult cu(N) stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu(O) mi-ar fi ruşine. Zic aşa, ca să nu se pară că vreau să vă înfricoşez prin epistolele mele. 10 „De fapt”, zic ei, „epistolele lui sunt cu greutate şi pline de putere, dar(P) când este de faţă el însuşi, este moale, şi cuvântul(Q) lui n-are nicio greutate”. 11 Cine judecă aşa să fie încredinţat că, aşa cum suntem în vorbă în epistolele noastre, când nu suntem de faţă, tot aşa vom fi şi în faptă, când vom fi de faţă!

Pavel şi potrivnicii lui

12 Negreşit(R), n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înşişi şi se pun alături ei cu ei înşişi, sunt fără pricepere. 13 Noi(S) însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. 14 Nu ne întindem prea mult, ca şi când n-am fi ajuns până la voi, căci(T), în adevăr, până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. 15 Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu(U) ostenelile altuia, ci avem nădejdea că, dacă credinţa voastră creşte, va creşte şi câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră. 16 Aşa că vom putea propovădui Evanghelia şi în ţinuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata. 17 Ci „oricine(V) se laudă să se laude în Domnul”. 18 Pentru că nu(W) cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe(X) care Domnul îl laudă.

Apostolii mincinoşi

11 O, de aţi putea suferi puţintică nebunie(Y) din partea mea! Ei, haide, suferiţi-mă! Căci sunt gelos de voi(Z) cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am(AA) logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea(AB) lui Hristos ca pe o fecioară curată(AC). Dar mă tem ca, după cum şarpele(AD) a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice(AE) de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus, pe care noi nu L-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă Evanghelie(AF), pe care n-aţi primit-o, oh, cum îl îngăduiţi de bine! Dar socotesc că nici eu nu sunt cu(AG) nimic mai prejos de apostolii aceştia „nespus de aleşi!” Chiar dacă sunt(AH) un necioplit în vorbire, nu sunt însă şi în(AI) cunoştinţă, şi am arătat lucrul acesta printre voi, în tot felul şi în toate(AJ) privinţele. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi(AK) ca să fiţi înălţaţi voi şi v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Am despuiat alte biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă. Şi când eram la voi şi m-am găsit în nevoie, n-am(AL) fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit fraţii(AM), când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit şi mă voi feri să(AN) vă îngreunez cu ceva. 10 Pe adevărul lui Hristos care este în(AO) mine, nimeni(AP) nu-mi va răpi această pricină de laudă în ţinuturile Ahaiei! 11 Pentru ce(AQ)?… Pentru că nu vă iubesc?… Ştie Dumnezeu! 12 Dar lucrez şi voi lucra astfel, pentru ca(AR) să tai orice prilej celor ce caută un prilej, ca să poată fi găsiţi deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. 13 Oamenii aceştia sunt(AS) nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători(AT) înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. 14 Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger(AU) de lumină. 15 Nu este mare lucru dar dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori(AV) ai neprihănirii. Sfârşitul lor(AW) va fi după faptele lor.

Necazurile apostolului

16 Iarăşi(AX) spun: Să nu mă creadă nimeni nebun. Sau altminteri, suferiţi-mă măcar ca nebun, ca să mă laud şi eu puţintel. 17 Ce spun în(AY) această îndrăzneală, ca să mă laud, nu(AZ) spun după Domnul, ci ca şi cum aş spune din nebunie. 18 De vreme ce(BA) mulţi se laudă după firea pământească, mă voi lăuda şi eu. 19 Doar voi suferiţi cu plăcere pe nebuni, voi(BB), care sunteţi înţelepţi! 20 Dacă(BC) vă robeşte cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă priveşte cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiţi! 21 Spre ruşinea mea o spun că am(BD) fost slabi! Totuşi orice(BE) poate să pună înainte cineva – vorbesc în nebunie – pot pune şi eu înainte. 22 Sunt ei evrei? Şi eu sunt! Sunt ei israeliţi? Şi eu sunt! Sunt ei sămânţă a lui Avraam? Şi(BF) eu sunt! 23 Sunt ei slujitori ai lui Hristos? – Vorbesc ca un ieşit din minţi. – Eu sunt şi mai mult. În osteneli(BG) şi mai mult; în temniţe şi mai mult; în lovituri(BH), fără număr; de multe ori în primejdii de moarte(BI)! 24 De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci(BJ) de lovituri fără una; 25 de trei ori am fost bătut(BK) cu nuiele; o dată am fost împroşcat(BL) cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat(BM) corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adâncul mării. 26 Deseori, am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în(BN) primejdii din partea celor din neamul meu, în(BO) primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoşi. 27 În osteneli şi necazuri, în priveghiuri(BP) adesea, în foame(BQ) şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte! 28 Şi, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija(BR) pentru toate bisericile. 29 Cine(BS) este slab şi să nu fiu şi eu slab? Cine cade în păcat şi eu să nu ard? 30 Dacă e vorba să mă laud, mă(BT) voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. 31 Dumnezeu(BU) şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care(BV) este binecuvântat în veci, ştie că nu mint!… 32 În(BW) Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor, ca să mă prindă. 33 Dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coşniţă, prin zid, şi am scăpat din mâinile lor.

Descoperirile lui Pavel

12 E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuşi la vedeniile şi descoperirile Domnului. Cunosc un om în(BX) Hristos care, acum paisprezece ani, a fost(BY) răpit până în al treilea cer (dacă a fost în trup nu ştiu, dacă a fost fără trup, nu ştiu – Dumnezeu ştie). Şi ştiu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără trup, nu ştiu – Dumnezeu ştie) a fost răpit în rai(BZ) şi a auzit cuvinte care nu se pot spune şi pe care nu-i este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar(CA), întrucât mă priveşte pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aş vrea(CB) să mă laud, n-aş fi nebun, căci aş spune adevărul, dar mă feresc, ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Şi ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş(CC) în carne, un sol(CD) al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf. De trei(CE) ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită”. Deci mă(CF) voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. 10 De aceea simt plăcere(CG) în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci(CH), când sunt slab, atunci sunt tare.

Slujba lui Pavel

11 Am ajuns nebun(CI), voi m-aţi silit. Dar voi trebuia să mă lăudaţi, căci, măcar că nu sunt nimic(CJ), totuşi cu nimic(CK) n-am fost mai prejos de aceşti apostoli aşa de minunaţi. 12 Semnele(CL) unui apostol le-aţi avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri şi minuni care au fost făcute între voi. 13 În adevăr(CM), în ce aţi fost voi puşi mai prejos decât celelalte biserici, afară doar că numai eu(CN) singur nu v-am fost o sarcină? O, iertaţi-mi nedreptatea aceasta(CO)!… 14 Iată(CP) că sunt gata să vin a treia oară la voi, şi tot nu(CQ) vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înşivă. Ce-i drept, nu(CR) copiii sunt datori să agonisească pentru părinţii lor, ci părinţii pentru copiii lor. 15 Şi eu voi(CS) cheltui prea bucuros din ale mele şi mă voi cheltui în totul şi pe mine însumi pentru(CT) sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puţin(CU)? 16 Fie şi-aşa! Nu(CV) v-am fost sarcină deloc. „Dar”, zic ei, „ca un om isteţ ce sunt, v-am prins prin şiretlic.” 17 Dar(CW) am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din aceia pe care i-am trimis la voi? 18 Am(CX) rugat pe Tit să vină să vă vadă şi împreună cu el am trimis şi pe(CY) fratele – a cerut Tit ceva de la voi? N-am fost noi călăuziţi de acelaşi Duh şi n-am călcat noi pe aceleaşi urme? 19 De multă vreme(CZ) voi vă închipuiţi că vrem să ne apărăm înaintea voastră! Noi vorbim înaintea(DA) lui Dumnezeu în Hristos şi toate(DB) aceste lucruri le spunem, preaiubiţilor, pentru zidirea voastră. 20 Fiindcă mă tem ca nu cumva, la venirea mea, să vă găsesc aşa cum n-aş vrea să vă găsesc, şi eu(DC) însumi să fiu găsit de voi aşa cum n-aţi vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pizmă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngâmfări, tulburări. 21 Mă tem ca, la venirea mea la voi, să(DD) nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi şi să trebuiască să plâng pe mulţi din cei ce(DE) au păcătuit mai înainte şi nu s-au pocăit de necurăţia, curvia(DF) şi spurcăciunile pe care le-au făcut.