Add parallel Print Page Options

Urare

Pavel, apostol(A) al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint şi(B) către toţi sfinţii, care sunt în toată Ahaia: Har(C) şi pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

Mângâierile apostolului

Binecuvântat(D) să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz! Căci, după cum avem parte din belşug de suferinţele(E) lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi de mângâiere. Aşa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea şi mântuirea voastră; dacă suntem mângâiaţi, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdaţi aceleaşi suferinţe(F) ca şi noi. Şi nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că ştim că, dacă(G) aveţi parte de suferinţe, aveţi parte şi de mângâiere. În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoştinţă despre necazul(H) care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, aşa că nici nu mai trăgeam nădejde de viaţă. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu(I) în noi înşine, ci în Dumnezeu care învie morţii. 10 El(J) ne-a izbăvit şi ne izbăveşte dintr-o astfel de moarte şi avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. 11 Voi înşivă ne veţi(K) ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea(L) făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulţi un prilej de mulţumiri lui Dumnezeu pentru noi.

Mărturia cugetului apostolului

12 Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume şi mai ales faţă de voi cu o sfinţenie şi curăţie(M) de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu(N) pe o înţelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. 13 Nu vă scriem altceva decât ce citiţi şi cunoaşteţi. Şi trag nădejde că până la sfârşit veţi cunoaşte, 14 cum aţi şi cunoscut în parte, că(O) noi suntem lauda voastră, după cum şi voi(P) veţi fi lauda noastră în ziua Domnului Isus. 15 În această încredinţare voiam(Q) să vin mai înainte la voi, ca să aveţi un(R) al doilea har. 16 Voiam să trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia; apoi(S) din Macedonia să mă întorc la voi şi să fiu petrecut de voi în Iudeea. 17 În luarea hotărârii acesteia, am lucrat eu în chip uşuratic? Sau hotărârile mele sunt nişte hotărâri pe care le iau în felul lumii(T), ca să fie în mine „Da, da” şi „Nu, nu”? 18 Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră faţă de voi n-a fost şi „Da”, şi „Nu”. 19 Căci Fiul(U) lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan şi prin Timotei, n-a fost „Da” şi „Nu”, ci(V) în El nu este decât „Da”. 20 În adevăr(W), făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „Da”; de aceea şi „Amin” pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu. 21 Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care ne-a(X) uns este Dumnezeu. 22 El ne-a(Y) şi pecetluit şi ne-a(Z) pus în inimă arvuna Duhului.

Pricina amânării venirii

23 Iau(AA) pe Dumnezeu martor faţă de sufletul meu că n-am mai venit până acum la Corint tocmai ca(AB) să vă cruţ. 24 Nu doar că(AC) am avea stăpânire peste credinţa voastră, dar vrem să lucrăm şi noi împreună la bucuria voastră, căci staţi tari în(AD) credinţă.

Am hotărât dar în mine să(AE) nu mă întorc la voi cu întristare. Căci, dacă vă întristez, de la cine să mă aştept la bucurie, dacă nu de la cel întristat de mine? Şi v-am scris cum v-am scris, ca, la venirea mea, să(AF) n-am întristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie şi sunt(AG) încredinţat, cu privire la voi toţi, că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor. V-am scris cu multă mâhnire şi strângere de inimă, cu ochii scăldaţi în lacrimi, nu(AH) ca să vă întristaţi, ci ca să vedeţi dragostea nespus de mare pe care o am faţă de voi.

Iertarea celui pedepsit

Dacă(AI) a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a(AJ) întristat numai pe mine, ci pe voi toţi; cel puţin în parte, ca să nu spun prea mult. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de(AK) cei mai mulţi; aşa că acum(AL) este mai bine să-l iertaţi şi să-l mângâiaţi, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea, vă rog să vă arătaţi iarăşi dragostea faţă de el, căci v-am scris şi cu gândul ca să vă pun la încercare şi să văd dacă sunteţi(AM) ascultători în totul. 10 Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. În adevăr, ce am iertat eu – dacă am iertat ceva – am iertat pentru voi, în faţa lui Hristos, 11 ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi, căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui. 12 Când am ajuns(AN) la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o uşă(AO) în Domnul, 13 n-am(AP) avut linişte în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit, de aceea mi-am luat ziua bună de la fraţi şi am plecat în Macedonia.

Slujba apostolului

14 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma(AQ) cunoştinţei Lui. 15 În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre(AR) cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre(AS) cei ce sunt pe calea pierzării: 16 pentru aceştia(AT), o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Şi cine(AU) este de ajuns pentru aceste lucruri? 17 Căci noi nu stricăm(AV) Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi, ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.

Destoinicia apostolului

Începem(AW) noi iarăşi să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuinţă, ca unii, de epistole(AX) de laudă către voi sau de la voi? Voi(AY) sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi oamenii. Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă(AZ) de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe nişte(BA) table de piatră, ci pe nişte(BB) table care sunt inimi de carne. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos. Nu(BC) că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia(BD) noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori(BE) ai unui legământ(BF) nou, nu al slovei(BG), ci al Duhului, căci slova(BH) omoară, dar(BI) Duhul dă viaţa.

Legământul cel nou şi cel vechi

Acum, dacă slujba(BJ) aducătoare de moarte, scrisă(BK) şi săpată în pietre, era cu atâta slavă încât(BL) fiii lui Israel nu puteau să-şi pironească ochii asupra feţei lui Moise din pricina strălucirii feţei lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba(BM) Duhului? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba(BN) aducătoare de neprihănire? 10 Şi în privinţa aceasta, ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult. 11 În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător! 12 Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm(BO) cu multă îndrăzneală 13 şi nu facem ca Moise care(BP) îşi punea o maramă peste faţă, pentru ca fiii lui Israel să nu-şi pironească ochii asupra sfârşitului a ceea ce era trecător(BQ). 14 Dar ei au rămas greoi la minte(BR), căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. 15 Da, până astăzi, când se citeşte Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. 16 Dar ori de câte ori(BS) vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată(BT). 17 Căci Domnul(BU) este Duhul, şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. 18 Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca(BV) într-o oglindă, slava(BW) Domnului şi suntem schimbaţi(BX) în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.