A A A A A
Bible Book List

2 Các Vua 1 New Vietnamese Bible (NVB)

Ê-li Và Vua A-cha-xia

Sau khi A-háp qua đời, dân Mô-áp nổi loạn chống lại Y-sơ-ra-ên. Ở Sa-ma-ri, vua A-cha-xia từ lan can trên lầu té xuống và bị thương; nên vua truyền các sứ giả đến và bảo: “Hãy đi, cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn, để hỏi xem ta có được lành khỏi thương tích này chăng?”

Nhưng thiên sứ của CHÚA bảo Ê-li, người Thi-sê-be rằng: “Hãy chỗi dậy, đi đón các sứ giả của vua Sa-ma-ri, và bảo họ: ‘Có phải trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời sao, mà ngươi đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn?’ Vậy bây giờ CHÚA phán như vầy: ‘Ngươi sẽ không xuống khỏi giường bệnh ngươi đang nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.’ ” Ê-li bèn đi.

Các sứ giả trở về gặp vua, vua hỏi họ: “Tại sao các ngươi trở về?”

Họ đáp: “Có một người gặp chúng tôi và bảo chúng tôi đi trở về tâu với vua rằng: CHÚA phán như vầy: ‘Có phải trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời sao mà ngươi sai người đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn?’ Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường bệnh ngươi đang nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.”

Vua hỏi họ: “Người ra đón gặp các ngươi và nói với các ngươi những lời ấy là người như thế nào?”

Họ tâu: “Đó là một người mặc một áo choàng bằng da thú đầy lông, lưng thắt một dây nịt da.”

Vua nói: “Ấy là Ê-li, người Thi-sê-be.”

Đoạn vua sai một sĩ quan dẫn năm mươi quân sĩ đến gặp Ê-li. Lúc ấy Ê-li đang ngồi trên một đỉnh đồi. Quan chỉ huy bảo Ê-li: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua bảo ông: Hãy xuống!”

10 Nhưng Ê-li trả lời quan chỉ huy: “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời nguyện lửa từ trên trời sẽ giáng xuống thiêu hủy ngươi và năm mươi người của ngươi đi.” Tức thì lửa từ trên trời giáng xuống thiêu hủy quan chỉ huy đó và năm mươi người đi cùng với ông ta.

11 Vua lại sai một quan chỉ huy khác với năm mươi quân sĩ khác đến gặp Ê-li. Quan chỉ huy ấy nói: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, đây là lệnh của vua: Hãy xuống mau!”

12 Nhưng Ê-li trả lời quan chỉ huy ấy: “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời nguyện lửa từ trên trời sẽ giáng xuống thiêu hủy ngươi và năm mươi người của ngươi đi.” Tức thì lửa từ trên trời giáng xuống thiêu hủy quan chỉ huy đó và năm mươi người đi cùng với ông ta.

13 Vua lại sai một quan chỉ huy nữa với năm mươi quân sĩ nữa đến gặp Ê-li. Quan chỉ huy thứ ba đi lên, quỳ xuống trước mặt Ê-li và van nài: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, nguyện mạng sống tôi và mạng sống của năm mươi người đi với tôi là quý báu trước mặt ông. 14 Kìa, lửa từ trời đã giáng xuống thiêu hủy hai vị sĩ quan kia cùng với hai toán quân năm mươi người của họ. Nhưng bây giờ xin ông hãy xem mạng sống tôi là quý báu trước mặt ông.”

15 Bấy giờ thiên sứ của CHÚA nói với Ê-li: “Hãy đi xuống với người ấy. Đừng sợ người ấy gì cả.” Vậy Ê-li đứng dậy, đi xuống, theo người ấy đến gặp vua.

16 Ông nói với vua: “CHÚA phán như vầy: Bởi vì ngươi đã sai sứ giả đến cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn. Có phải trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời để ngươi có thể cầu hỏi lời Ngài sao? Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường bệnh ngươi đang nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.”

Vua A-cha-xia Băng Hà

17 Vậy vua A-cha-xia qua đời, theo như lời của CHÚA đã phán qua Ê-li. Bởi vì A-cha-xia không có con, nên em trai của A-cha-xia là Giô-ram lên ngôi làm vua kế vị, nhằm năm thứ hai của Giô-ram, con trai Giê-hô-sa-phát, vua của Giu-đa. 18 Những việc khác của A-cha-xia làm há không được chép trong sách sử ký của các vua Y-sơ-ra-ên sao?

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes