A A A A A
Bible Book List

2 समूएल 8 Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)

दाऊद अनेक जुद्ध जीतत ह

पाछे दाऊद पलिस्तियन क हराएस। उ ओनकर राजधानी पइ अधिकार कइ लिहस। दाऊद मोआब क लोगन क भी हराएस। उ ओनका भुइँया पइ ओलरइ क मजबूर किहस। तब उ एक ठु लसुरी क ओनका नापइ बरे किहस। जब दुइ मनई नाप लिहेन तब दाऊद ओनका आदेस दिहस कि उ पचे मारे जइहीं। किन्तु हर एक तीसर मनई जिअत रहइ दीन्ह गवा। मोआब क लोग दाऊद क सेवक बन गएन। उ पचे ओका राजस्व दिहन।

रहोब क पूत हददेजेर, सोबा क राजा रहा। दाऊद हददेजेर क उ समइ हराइ दिहस जब उ महानद क लगे क पहॅटा पइ अधिकार करइ क जतन किहस। दाऊद हददेजेर स सत्रह सौ घुड़सवार फउजी लिहस अउर बीस हजार पैदल फउजी क कैद कइ लिहेस। दाऊद एक सौ क रथ-घोड़न क अलावा सबहिं घोड़न क लँगड़ा कइ दिहस। उ एक सौ घोड़न क बचाइ लिहस।

दमिस्क क अरामी लोग सोबा क राजा हददेजेर क मदद बरे आएन। किन्तु दाऊद ओन बाईस हजार अरामियन क हराइ दिहस। तब दाऊद दमिस्क क अराम मँ फउज क टुकड़ियन रखेस। अरामी दाऊद क सेवक बन गएन अउर राजस्व लिआएन। यहोवा दाऊद क, जहाँ कहूँ उ गवा जीत दिहस।

दाऊद ओन सोने क ढाल क लिहस जउन हददेजेर क फउजियन क रहिन। दाऊद एन ढालन क लिहस अउर ओनका यरूसलेम लिआवा। दाऊद ताँबे क बनी बहोत स चिजियन बेतह अउर बरौते स भी लिहस। (बेतह अउर बरौते दुइनउँ नगर हददेजेर क रहेन।)

हमात क राजा तोई सुनेस कि दाऊद हददेजेर क पूरी फउज क हराइ दिहस। 10 तब तोई आपन पूत योराम क राजा दाऊद क लगे पठएस। योराम दाऊद क अभिवादन किहस अउर आसीर्बाद दिहस काहेकि दाऊद हददेजेर क खिलाफ जुद्ध किहस अउर ओका हराइ दिहेस रहा। (हददेजेर, तोई स, पहिले जुद्ध किहे रहा।) योराम चाँदी, सोना अउर ताँबा क बनी चिजियन लिआएस। 11 दाऊद एन चिजियन क लिहस अउर यहोवा क समपिर्त कइ दिहस। उ ओका दूसर सोना-चाँदी क संग रखेस जेका उ हराए भए रास्ट्रन स लइके समपिर्त किहे रहा। 12 इ सबइ रास्ट्र अराम, मोआब, अम्नोन, पलिस्ती अउ अमालेक रहेन। दाऊद जउन कछू उ रहोब क पूत हददेजेर अउ सोबा क राजा क हराइ क पाछे ओहसे लिहेन यहोवा क समपिर्त किहेन। 13 दाऊद अट्ठारह हजार अरामियन क नमक क घाटी मँ हराइ दिहस। उ उ समइ मसहूर रहा जब उ घर लउटा। 14 दाऊद एदोम मँ फउज क टुकड़ियन रखेस। उ एन फउजियन क टुकड़ियन क एदोम क पूरे देस मँ रखेस। एदोम क सबहिं लोग दाऊद क सेवक हो गएन। जहाँ कहूँ दाऊद गवा यहोवा ओका जीत दिआएस।

दाऊद क हुकूमत

15 दाऊद सारे इस्राएल पइ हुकूमत किहस। ओकर निर्णय सबहिं लोगन बरे नीक अउ स्वच्छ होत रहेन। 16 सरूयाह क पूत योआब फउज क सेनापति रहा। अहीलूद क पूत इतिहासकार रहा। 17 अहीतूब क पूत सादोक अउर एब्यातार क पूत अहीमेलेक दुइनउँ याजक रहेन। सरायाह सचिव रहा। 18 यहोयादा क पूत बनायाह करेतियन अउ पलेतियन क अधिकारी रहा, अउर दाऊद क पूत महत्वपूर्ण प्रमुख रहेन।

Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)

Awadhi Bible: Easy-to-Read Version Copyright © 2005 World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes