Add parallel Print Page Options

đến nỗi anh chị em đã trở thành gương sáng cho tất cả các tín hữu ở vùng Ma-xê-đô-ni-a và vùng A-chai.

Read full chapter

15 Những người Do-thái ấy đã giết Ðức Chúa Jesus và các vị tiên tri, và bách hại chúng tôi đến nỗi phải ra đi. Họ làm phật lòng Ðức Chúa Trời và chống nghịch với mọi người.

Read full chapter