A A A A A
Bible Book List

1.list Petrův 3 Bible 21 (B21)

Prožít šťastný život

Vy, ženy, se podřizujte svým manželům. Někteří z nich odmítají Slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním svých žen, když uvidí, jak čistý a uctivý život vedete. Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech – ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým manželům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a mluvila o něm jako o svém pánu. [a] I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím zastrašit.

A vy, muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě.

Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání. 10 Vždyť:

„Chce někdo prožít šťastný život,
chce někdo okusit dobré dny?
Takový ať chrání svůj jazyk před zlem,
v jeho ústech ať není žádná lest.
11 Ať odmítá zlo a koná dobro,
usiluje o pokoj a nechá se jím vést.
12 Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým,
uši naklání k jejich modlitbám,
Hospodinova tvář je ale obrácená
proti pachatelům zla.“ [b]

Důvod vaší naděje

13 Kdo by vám ublížil, když budete horlivě konat dobro? 14 I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. „Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“ [c] 15 Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. 16 Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. 17 Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé.

18 Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život. 19 Tehdy přišel kázat duchům v žaláři – 20 těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší. 21 Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, 22 který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.

Footnotes:

  1. 1.list Petrův 3:6 Gen 18:12
  2. 1.list Petrův 3:12 Žalm 34:13–17
  3. 1.list Petrův 3:14 Iza 8:12
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes