A A A A A
Bible Book List

1 Moseboken 46:12 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

12  Judas söner var Er, Onan, Shela, Peres och Sera, men Er och Onan dog i Kanaans land, och Peres söner var Hesron och Hamul.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

1 Krönikeboken 2:4-55 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Tamar,[a] hans sonhustru, födde åt Juda Peres och Sera, så att Judas söner var tillsammans fem.

Peres söner var Hesron och Hamul.

Seras söner var Simri, Etan, Heman, Kalkol och Dara, tillsammans fem.

Karmis[b] son var Akar[c], som drog olycka över Israel när han trolöst stal det som hade vigts åt förintelse.

Etans son var Asarja.

Kung Davids släktträd

De söner som föddes åt Hesron var Jerameel, Ram och Kelubai.[d]

10      Ram blev far till Amminadab, och Amminadab blev far till Nahshon, furste för Juda barn.
11     Nahshon blev far till Salma, och Salma till Boas.
12     Boas blev far till Obed och Obed till Ishai.

13  Ishai blev far till Eliab, som var hans förstfödde, Abinadab den andre, Shimea den tredje, 14 Netanel den fjärde, Raddaj den femte, 15 Osem den sjätte och David den sjunde.

16      Deras systrar var Seruja och Abigail.
    Serujas söner var Abshaj, Joab och Asael, tillsammans tre.
17      Abigail födde Amasa, och Amasas far var ismaeliten Jeter.

Hesrons ättlingar

18 Kaleb, Hesrons son, fick barn med sin hustru Asuba och med Jeriot. Dessa var hennes söner: Jesher, Shobab och Ardon. 19  När Asuba dog tog Kaleb Efrat till hustru, och hon födde åt honom Hur. 20 Hur blev far till Uri, och Uri till Besalel.

21 Därefter gick Hesron in till Makirs, Gileads fars, dotter. Henne tog han till hustru när han var sextio år gammal. Hon födde Segub åt honom. 22  Segub blev far till Jair som hade tjugotre städer i Gileads land. 23  Men geshureerna och arameerna tog ifrån dem Jairs byar samt Kenat med underlydande orter, sextio städer. Alla dessa var söner till Makir, Gileads far. 24 När Hesron hade dött i Kaleb-Efrata, födde Hesrons hustru Abia åt honom Ashur, Tekoas far.

Jerameels ättlingar

25 Sönerna till Jerameel, Hesrons förstfödde, var Ram, den förstfödde, dessutom Buna, Oren, Osem och Ahia. 26 Jerameel hade en annan hustru, som hette Atara. Hon var mor till Onam.

27     Rams, Jerameels förstföddes, söner var Maas, Jamin och Eker.
28     Onams söner var Shammaj och Jada.
    Shammajs söner var Nadab och Abisur.
29     Abisurs hustru hette Abihail. Hon födde Aban och Molid åt honom.
30     Nadabs söner var Seled och Appajim. Seled dog barnlös.
31     Och Appajims son var Jishi.Jishis son var Sheshan och Sheshans son var Alaj.
32     Jadas, Shammajs brors, söner var Jeter och Jonatan. Jeter dog barnlös.
33     Jonatans söner var Pelet och Sasa.

Dessa var Jerameels söner.

34 Sheshan hade inga söner[e] utan endast döttrar. Sheshan hade en egyptisk tjänare som hette Jarha. 35 Sheshan gav sin dotter till hustru åt sin tjänare Jarha, och hon födde åt honom Attaj.

36     Attaj blev far till Natan och Natan till Sabad.
37     Sabad blev far till Eflal och Eflal till Obed.
38     Obed blev far till Jehu och Jehu till Asarja.
39     Asarja blev far till Heles och Heles till Elasa.
40     Elasa blev far till Sisamaj och Sisamaj till Shallum.
41     Shallum blev far till Jekamja, och Jekamja till Elishama.

Kalebs övriga ättlingar

42 Kalebs, Jerameels brors, söner var Mesha, hans förstfödde som var far till Sif, och Mareshas, Hebrons fars, söner.[f]

43     Hebrons söner var Kora, Tappua, Rekem och Shema.
44     Shema blev far till Raham, Jorkeams far.Rekem blev far till Shammaj.
45     Shammajs son var Maon, och Maon var Bet-Surs far.
46     Kalebs bihustru Efa födde Haran, Mosa och Gases. Haran blev far till Gases.
47     Jadajs söner var Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa och Saaf.

48 Kalebs bihustru Maaka födde Seber och Tirhana. 49  Hon födde också Saaf, Madmannas far, Seva, Makbenas far och Gibeas far. Kalebs dotter var Aksa.

50 Dessa var Kalebs söner: Hurs, Efratas förstföddes, son var Shobal, Kirjat-Jearims far, 51 dessutom Salma, Betlehems far, och Haref, Bet-Gaders far.

52  Söner till Shobal, Kirjat-Jearims far, var Haroe och hälften av Hammenuhot-släkten.

53 Kirjat-Jearims släkter var jeteriterna, putiterna, sumatiterna och misraiterna. Från dem utgick sorgatiterna och estaoliterna.

54 Salmas söner var Betlehem och netofatiterna, Atrot-Bet-Joab, liksom hälften av manahatiterna, sorgaiterna.

55  De skriftlärdas släkter, de som bodde i Jabes, var tiratiterna, simatiterna, sukatiterna. Dessa var de keniter som härstammade från Hammat, stamfar till Rekabs släkt.[g]

Footnotes:

 1. 2:4 Tamar   Sonhustru till Juda (1 Mos 38) och förmoder till Jesus (Matt 1:3).
 2. 2:7 Karmi   Son till Simri (v 6). Jfr Jos 7:1, 18.
 3. 2:7 Akar   Betyder ”bringar olycka” (jfr Akors dal, Jos 7:24). Andra handskrifter: ”Akan” (jfr Jos 7).
 4. 2:9 Kelubaj   Alternativ form för Kaleb (jfr v 18).
 5. 2:34 inga söner   Vers 31 nämner sonen Alaj, som kanske dog före vuxen ålder.
 6. 2:42 och Mareshas, Hebrons fars, söner   Grundtexten är här svårtolkad.
 7. 2:55 keniter … Rekabs släkt   Nomadstammar som stod på god fot med Israels folk (Dom 4:11f, Jer 35).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Matteusevangeliet 1:3-25 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Juda blev far till Peres och Sera

genom Tamar,

Peres till Hesron,

Hesron till Ram,

Ram till Amminadab,

Amminadab till Nahshon,

Nahshon till Salmon.

Salmon blev far till Boas

genom Rahab,

Boas till Obed genom Rut,

Obed till Ishai,

och Ishai till kung David.

David blev far till Salomo

genom Urias hustru.

Salomo blev far till Rehabeam,

Rehabeam till Abia,

Abia till Asa,

Asa till Joshafat,

Joshafat till Joram,

Joram till Ussia,

Ussia till Jotam,

Jotam till Ahas,

Ahas till Hiskia,

10  Hiskia till Manasse,

Manasse till Amon,

Amon till Josia,

11  och Josia till Jekonja och hans bröder vid den tid då folket fördes bort till Babylon.

12  Efter bortförandet till Babylon blev Jekonja far till Shealtiel,

Shealtiel till Serubbabel,

13 Serubbabel till Abihud,

Abihud till Eljakim,

Eljakim till Asur,

14 Asur till Sadok,

Sadok till Jakim,

Jakim till Elihud,

15 Elihud till Eleasar,

Eleasar till Mattan,

Mattan till Jakob,

16  och Jakob till Josef, Marias man.

Av henne föddes Jesus,

som kallas Kristus.

17 Alltså blir det tillsammans fjorton släktled[a] från Abraham till David, fjorton led från David till fångenskapen i Babylon och fjorton led från fångenskapen i Babylon till Kristus.

Jesu födelse

18  Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad[b] med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. 19 Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne[c], och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet.

20 Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son! Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21  Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus[d], för han ska frälsa sitt folk från deras synder."

22 Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: 23  Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss.[e]

24 När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. 25  Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.

Footnotes:

 1. 1:17 fjorton släktled   Matteus har förkortat släkttavlan genom att hoppa över tre ogudaktiga kungar efter Joram – Ahasja, Joas och Amasja (vers 8, jfr 1 Krön 3:11-12) – samt Josias son Jojakim (vers 11, jfr 1 Krön 3:15-16). Symmetrin med fjorton släktled rimmar nämligen med det hebreiska talvärdet för "David" (jfr not till 1:1). Det var inte ovanligt att släkttavlor förkortades (jfr t ex Esra 7:1-5), eftersom ordet "far" också kan användas om en förfader (jfr Matt 3:9).
 2. 1:18 trolovad   En juridiskt bindande överlåtelse i väntan på bröllop. Trolovning ingicks normalt i tonåren, och redan vid detta stadium kunde otrohet bestraffas med döden (5 Mos 22:23f).
 3. 1:19 ville inte dra skam över henne   Genom att anklaga henne offentligt för otrohet.
 4. 1:21 Jesus   Hebr. Jeshúa (kortform av Jehoshúa = Josua), som betyder "Herrens frälsning".
 5. 1:23 Jes 7:14.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes