Jafets söner var Gomer[a], Magog[b], Madaj[c], Javan[d], Tubal[e], Meshek[f] och Tiras[g]. Gomers söner var Ashkenas[h], Rifat[i] och Togarma[j]. Javans söner var Elisha[k] och Tarshish[l], kitteerna[m] och dodaneerna[n]. Från dessa har folken i hedningarnas kustområden spritt ut sig i sina länder, alla med sitt språk i sina stammar och folk.

Hams söner var Kush[o], Misrajim[p], Put[q] och Kanaan[r]. Söner till Kush var Seba[s], Havila[t], Sabta[u], Raama[v] och Sabteka[w]. Raamas söner var Saba[x] och Dedan[y].

Kush blev far till Nimrod[z], som var den förste som fick stor makt på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga: ”En väldig jägare inför Herren som Nimrod.” 10 Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Akkad och Kalne i Shinars land[aa]. 11 Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir, Kela 12 (A) och Resen mellan Nineve och Kela. Detta är den stora staden.

13 Misrajim blev far till ludeerna[ab], anameerna[ac], lehabeerna[ad], naftuheerna[ae], 14 patroseerna[af], kasluheerna[ag], den stam som filisteerna härstammar från, och kaftoreerna[ah].

15 Kanaan blev far till Sidon[ai], som var hans förstfödde, och Het[aj], 16 vidare jebusiterna[ak], amoreerna[al], girgasheerna[am], 17 hiveerna[an], arkeerna[ao], sineerna[ap], 18 arvadeerna[aq], semareerna[ar] och hamateerna[as]. Senare utbredde sig kananeernas släkter ytterligare 19 så att deras område sträckte sig från Sidon mot Gerar ända till Gaza och mot Sodom, Gomorra, Adma och Sebojim[at] ända till Lasha.

20 Detta var Hams söner efter deras stammar och språk i deras länder och bland deras folk.

21 Söner föddes också åt Sem, Jafets äldre bror, och han blev stamfar till alla Eber[au]s söner.

22 Sems söner var Elam[av], Assur[aw], Arpakshad[ax], Lud[ay] och Aram[az].

23 Arams söner var Us[ba], Hul, Geter och Mash.

24 (B) Arpakshad blev far till Shela och Shela blev far till Eber.

25 (C) Men åt Eber föddes två söner. Den ene hette Peleg[bb], för under hans tid blev jorden uppdelad. Hans bror hette Joktan[bc].

26 Joktan blev far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jera, 27 Hadoram, Usal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Saba, 29 Ofir[bd], Havila och Jobab. Alla dessa var Joktans söner. 30 De hade sina boplatser från Mesha mot Sefar, mot bergsområdet i öster.

31 Detta var Sems söner efter deras stammar och språk i deras länder och efter deras folk.

32 (D) Detta var Noas söners stammar efter deras släktled i deras folk. Från dem har folken utbrett sig på jorden efter floden.

Read full chapter

Footnotes

 1. 10:2 Gomer   Troligen kimmerierna norr och öster om Svarta havet. Omnämnd i Hes 38:6.
 2. 10:2 Magog   Enligt Josefus ett skytiskt folk norr om Svarta havet. Se Hes 38:2f, Upp 20:8.
 3. 10:2 Madaj   Mederna, ett iranskt folk som senare blev en stormakt (Est 1:3, Jes 13:17f).
 4. 10:2 Javan   Grekland, särskilt Jonien på nuvarande Turkiets västkust. Se Jes 66:19, Dan 8:21.
 5. 10:2 Tubal   Riket Tabal låg i östra nuvarande Turkiet. Se Jes 66:19, Hes 38:2.
 6. 10:2 Meshek   Grannfolk till Tubal som ofta nämns tillsammans. Kallades Mushki av assyrierna och Moschoi av grekerna. Se Hes 27:13, 32:26 och Ps 120:5.
 7. 10:2 Tiras   Kan ha bott vid Svarta havets sydvästkust. Kopplingar har föreslagits till trakerna i nuvarande Bulgarien, Troja och etruskerna som vandrade västerut till Norditalien.
 8. 10:3 Ashkenas   Skytiskt folk i nuvarande Ukraina (Jer 51:27). Anses ofta vara förfader till de skandinaviska folken.
 9. 10:3 Rifat   Obekant folk som enligt Josefus bodde längs nuvarande Turkiets nordkust.
 10. 10:3 Togarma   Kanske staden Tegarama vid Gürün i centrala Turkiet, omnämnd i assyriska källor. Se Hes 27:14, 38:6.
 11. 10:4 Elisha   Kustområde i Medelhavet, kanske på Cypern. Se Hes 27:7. Omnämnt i ugaritiska källor som Alashiya.
 12. 10:4 Tarshish   Kustområde i västra Medelhavet, senare berömt för sina handelsförbindelser (1 Kung 10:22, Hes 27:12). Har identifierats med spanska Tartessos, tunisiska Kartago eller Sardinien.
 13. 10:4 kitteerna   Identifieras med Cypern, kanske staden Kition på öns sydostkust (4 Mos 24:24, Dan 11:30, Jes 23:1, Hes 27:6).
 14. 10:4 dodaneerna   Möjligen sjöfararriket Danuna (i dag Adana) i Medelhavets nordöstra hörn. Andra handskrifter: ”rodaneerna” (ön Rhodos, jfr 1 Krön 1:7).
 15. 10:6 Kush   Nubien söder om Egypten i nuvarande Sudan, ett mäktigt rike (t ex 1 Kung 19:9).
 16. 10:6 Misrajim   Det hebreiska namnet för Egypten.
 17. 10:6 Put   Troligen Libyen, ofta beskrivet som ett krigarfolk (Jer 46:9, Hes 27:10, 30:5, 38:5).
 18. 10:6 Kanaan   Folk som bodde i nuvarande Israel, Libanon och Syrien.
 19. 10:7 Seba   Förknippades av Josefus med Meroe i nuvarande Sudan (jfr Jes 43:3, 45:14).
 20. 10:7 Havila   Betyder ”sand”, troligen nordvästra Saudiarabien (jfr 2:11, 25:18, 1 Sam 15:7).
 21. 10:7 Sabta   Kanske Sabota i Hadhramaut, östra nuvarande Jemen.
 22. 10:7 Raama   Kanske Ragma nära Saba i Jemen (jfr Hes 27:22).
 23. 10:7 Sabteka   Kan inte placeras med säkerhet, kanske längs arabiska halvöns västkust.
 24. 10:7 Saba   Nuvarande Jemen, ett mäktigt handelsrike (1 Kung 10, Job 6:19, Ps 72:10, Jes 60:6).
 25. 10:7 Dedan   Nordvästra Saudiarabien (Jes 21:13, Jer 25:23, Hes 27:15).
 26. 10:8 Nimrod   betyder ”vi gör uppror”. Gestalten som beskrivs har likheter med kung Sargon på 2200-talet f Kr men bör ha levt långt tidigare.
 27. 10:10 Shinars land   Sumerernas land vid Eufrat och Tigris.
 28. 10:13 ludeerna   Osäker identifikation. Kanske i Libyen väster om Egypten (Jer 46:9) snarare än lydierna i nuvarande Turkiet (vers 22).
 29. 10:13 anameerna   Osäker identifikation. Möjligen nordvästra Egypten (enligt Targum Jonatan).
 30. 10:13 lehabeerna   Kanske libyerna väster om Egypten (2 Krön 12:3, 16:8, Nah 3:9, Apg 2:10).
 31. 10:13 naftuheerna   Osäker identifikation. Möjligen nordöstra Egypten (enligt Targum Jonatan).
 32. 10:14 patroseerna   Södra Egypten (Jer 44:1, Hes 29:14).
 33. 10:14 kasluheerna   Osäker identifikation. Möjligen sjöfolket Sikal eller Tjeker i östra Medelhavet.
 34. 10:14 kaftoreerna   Folk på Kreta (5 Mos 2:23, Jer 47:4, Amos 9:7).
 35. 10:15 Sidon   Handelsfolk vid Libanons kust (Jes 23:2f, Hes 28:21f, Matt 11:21, 15:21).
 36. 10:15 Het   Hetiterna blev en stormakt i nuvarande Turkiet ca 1600-1300 f Kr. Mindre grupper med samma namn bodde i Kanaans land (23:3f, 26:34, 2 Mos 3:8).
 37. 10:16 jebusiterna   Jerusalems urinvånare (Jos 15:63, Dom 19:10f, 2 Sam 5:6f, 24:16f).
 38. 10:16 amoreerna   Folkgrupp i Syrien och Kanaans land (14:13, 15:16, Amos 2:9). Deras språk var besläktat med hebreiskan.
 39. 10:16 girgasheerna   Obekant folk i Kanaans land (15:21), omnämnt i ugaritiska texter.
 40. 10:17 hiveerna   Folk i Kanaans land och norrut (34:2, Jos 11:3, 19, Dom 3:3).
 41. 10:17 arkeerna   Staden Arqa ligger i norra Libanon och är omnämnd i de egyptiska Amarnabreven.
 42. 10:17 sineerna   Enligt ugaritiska texter ett grannfolk till arkeerna (men se Jes 49:12).
 43. 10:18 arvadeerna   Ön Arvad ligger strax norr om Libanon (se Hes 27:8, 11).
 44. 10:18 semareerna   Staden Sumur, omnämnd i Amarnabreven, låg strax söder om Arvad.
 45. 10:18 hamateerna   Staden Hamat (i dag Hama i västra Syrien) bildade ett rike strax norr om israeliternas land (1 Kung 8:65, 14:25f).
 46. 10:19 Adma och Sebojim   Grannstäder till Sodom och Gomorra vid Döda havet (jfr 14:2).
 47. 10:21 Eber   Betyder ”gå över” (t ex en flod). Namnet har gett upphov till ordet ”hebré” (14:13).
 48. 10:22 Elam   Folk öster om Mesopotamien i västra nuvarande Iran (14:1, Jer 49:34f, Apg 2:9).
 49. 10:22 Assur   Assyrien i norra Mesopotamien som blev en stormakt (se 2 Kung 15-19, Jona, Nahum).
 50. 10:22 Arpakshad   Möjligen Babel (enligt Josefus), möjligen staden Arrapcha under nuvarande Kirkuk, ca 30 mil norr om Babel.
 51. 10:22 Lud   Kanske lydierna i västra nuvarande Turkiet (jfr Apg 16:14).
 52. 10:22 Aram   Folk i norra Syrien, nära besläktat med israeliterna (25:40, 5 Mos 26:5), längre fram en rivaliserande stormakt (2 Sam 8, 10, 1 Kung 20, 22, 2 Kung 5-9).
 53. 10:23 Us   Detta Us förknippas med Syrien (22:21), kanske inte identiskt med Jobs hemland Us nära Edom (Job 1:1, Klag 4:21).
 54. 10:25 Peleg   Betyder ”delning” (jfr 11:8). Hans ättlingar beskrivs i 11:18f.
 55. 10:25 Joktan   Anfader till stammar i södra delen av arabiska halvön (vers 26-30).
 56. 10:29 Ofir   Område med dåtidens finaste guld (1 Kung 9:28, 22:49, Jes 13:12).

13 (A) Grekland[a], Tubal och Meshek[b] handlade med dig. Slavar och kopparkärl gav de dig i utbyte. 14 Arbetshästar, stridshästar och mulåsnor fick du som betalning från Togarmas land[c].

15 Dedans söner[d] handlade med dig, ja, många kustländer var dina kunder. Elfenben och ebenholts förde de till dig som betalning. 16 Aram[e] var din handelspartner, för du var rik på konstarbeten. Rubiner, purpurrött tyg, broderade vävnader och fint linne, koraller och rubiner gav de dig som betalning.

17 (B) Juda och Israels land handlade med dig. Vete från Minnit[f], bakverk och honung, olja och balsam gav de dig i utbyte för dina varor. 18 Damaskus var din handelspartner, för du var rik på konstarbeten och allt slags gods. De kom med vin från Helbon och med ull från Sahar.[g] 19 Dan och Javan gav dig tvinnad tråd som betalning. De gav konstsmitt järn, kassia och kalmus[h] i utbyte mot dina varor. 20 Dedan handlade med dig med sadeltäcken att rida på. 21 (C) Araberna och Kedars[i] alla furstar tjänade dig med sin handel, med lamm och baggar och bockar drev de handel hos dig.

22 Sabas och Raamas köpmän[j] gjorde affärer med dig. Kryddor av bästa slag och alla slags ädla stenar och guld gav de dig som betalning. 23 Harran[k], Kanne och Eden,[l] Sabas köpmän, Assur och Kilmad[m] drev handel med dig. 24 De gjorde affärer hos dig med vackra kläder, med mörkblå brokigt vävda mantlar, med brokiga täcken, med välslagna, starka rep på din marknad.

25 Fartyg från Tarshish for i väg
        med dina bytesvaror.
    Så fylldes du med gods
        och blev mycket ärad,
            där du låg mitt i havet.

26 (D) Ut på vida vattnen

    förde de dig,
        dina roddare.
    Då kom östanvinden
        och krossade dig,
            där du låg mitt i havet.
27 Ditt gods, dina varor och din handel,
        dina sjömän och styrmän,
    de som lagade dina fogar
        och de som drev din handel,
    allt krigsfolk som fanns hos dig
        och allt manskap hos dig,
    ska sjunka ner i havets djup
        den dag du faller.

28 När dina sjömän höjer sorgerop

    bävar kustländerna.

29 Alla som ror med åror

        lämnar sina skepp.
    Sjömän och alla som far
        på havet stannar i land.

30 (E) De ropar högt över dig

        och klagar bittert,
    de strör stoft på sina huvuden
        och rullar sig i aska.

31 (F) De rakar sig skalliga för din skull

        och klär sig i säcktyg,
    de gråter över dig i bitter sorg,
        under bitter klagan.
32 Med jämmer stämmer de upp
    en sorgesång över dig,
        klagande sjunger de om dig:

Vem är som Tyrus,

        som bringats till tystnad
            mitt ute i havet?

33 När dina handelsvaror

    sattes i land från havet
        mättade du många folk.
    Med din mängd av gods
            och bytesvaror
        gjorde du jordens kungar rika.

34 Men nu, när du förlist

            och försvunnit från havet
        ner i vattnets djup,
    har dina bytesvaror
        och allt ditt manskap
            sjunkit med dig.
35 (G) Kustländernas alla invånare
    häpnar över dig,
        deras kungar står rysande
    med förfäran i sina ansikten.

36 (H) Köpmännen ute bland folken

        visslar hånfullt åt dig.
    Du har fått ett fasansfullt slut,
        du ska inte mer finnas till.”

Read full chapter

Footnotes

 1. 27:13 Grekland   Hebr. Javán, särskilt Jonien på nuvarande Turkiets västkust.
 2. 27:13 Tubal och Meshek   Riken i östra nuvarande Turkiet. Se 38:2, 1 Mos 10:2.
 3. 27:14 Togarmas land   Kanske staden Tegarama vid Gürün i centrala Turkiet, omnämnd i assyrisk kilskrift. Se 38:6 och 1 Mos 10:3.
 4. 27:15 Dedans söner   Nordvästra Saudiarabien (1 Mos 10:7, Jes 21:13, Jer 25:23). Septuaginta: ­”Rodans söner” (ön Rhodos).
 5. 27:16 Aram   Nuvarande Syriens inland.
 6. 27:17 Minnit   Område i Ammon nordost om Döda havet (Dom 11:33).
 7. 27:18 Helbon … Sahar   Områden strax norr om Damaskus.
 8. 27:19 kassia och kalmus   Doftämnen från bortre Asien.
 9. 27:21 Kedar   Boskapsskötande arabfolk (Jes 60:7), fruktade krigare (Ps 120:5, Jes 21:17).
 10. 27:22 Sabas och Raamas köpmän   Nuvarande Jemen, ett mäktigt handelsrike (1 Kung 10, Job 6:19, Ps 72:10, Jes 60:6).
 11. 27:23 Harran   Stad mellan Syrien och Turkiet, förknippad med Abraham (1 Mos 11:31).
 12. 27:23 Eden   Troligen Bet-Eden, arameiskt rike i norra Syrien sydväst om Harran (Amos 1:5).
 13. 27:23 Kanne … Kilmad   Okända orter, troligen i Syriens inland.

(A) Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand. (B) De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. 10 (C) Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.

Den slutliga domen

11 (D) Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 (E) Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.[a] 14 (F) Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Read full chapter

Footnotes

 1. 20:13f helvetet   Grek. Hades. Annan översättning: "dödsriket".