A A A A A
Bible Book List

1 i Kronikave 26 Albanian Bible (ALB)

26 Për klasat e derëtarëve: të Korahitëve, Meshelemiahu, bir i Koreut, nga bijtë e Asafit.

Bijtë e Meshelemiahut ishin Zakaria, djali i parë, Jediaeli i dyti, Zebadiahu i treti, Jathnieli i katërti,

Eliami, i pesti, Jehohanani, i gjashti, Eljehoenai i shtati.

Bijtë e Obed-Edomit ishin Shemajahu, djali i parë, Jehozabadi i dyti, Joahu i treti, Sakari i katërti, Nethaneli i pesti,

Amieli i gjashti, Isakari i shtati, Peulthai i teti, sepse Perëndia e kishte bekuar.

Shemajahut, birit të tij, i lindën bij që sundonin në shtëpitë e tyre atërore, sepse ishin njerëz të fortë dhe trima.

Bijtë e Shemajahut ishin Othni, Rafaeli, Obedi dhe Elzabadi, vëllezërit e të cilëve Elihu dhe Semakiahu ishin njerëz trima.

Tërë këta ishin bij të Obed-Edomit; ata, bijtë e tyre dhe vëllezërit e tyre, ishin njerëz të zotë, të fuqishëm dhe të aftë të kryenin shërbimin: gjashtëdhjetë pasardhës të Obed-Edomit.

Meshelemiahu pati bij dhe vëllezër, tetëmbëdhjetë trima.

10 Hosahu, nga bijtë e Merarit, pati si bij: Shimrin, i pari (megjithëse nuk ishte i parëlinduri, i ati e caktoi të parë),

11 Hilkiahun i dyti, Tebaliahun i treti, Zakarian i katërti: të marrë së bashku bijtë dhe vëllezërit e Hosahut ishin trembëdhjetë.

12 Këtyre klasave të derëtarëve, nëpërmjet të parëve të tyre, por edhe nëpërmjet vëllezërve të tyre, iu besuan shërbimi në shtëpinë e Zotit.

13 U hodh në short për çdo portë, qoftë të vegjëlit apo të mëdhenjtë, sipas shtëpive atërore.

14 Për portën lindore shorti i ra Shelemiahut. Pastaj u hodh shorti për portën veriore, e cila i ra birit të tij Zakaria, një këshilltar me mend.

15 Porta jugore i ra Obed-Edomit dhe magazinat bijve të tij,

16 Shupimit dhe Osahut i ra në perëndim, me portën e Shalekethit, në rrugën përpjetë, një postë roje përballë tjetrës.

17 Në krahun lindor qëndronin gjithnjë gjashtë Levitë çdo ditë, në krahun jugor katër çdo ditë, dhe në magazinat nga dy për secilën prej tyre.

18 Në Parbar, në krahun perëndimor, ishin caktuar katër veta për rrugën dhe dy për Parbarin.

19 Këto ishin klasat e derëtarëve të zgjedhur midis bijve të Koreut dhe bijve të Merarit.

20 Nga Levitët, Ahijahu ishte caktuar për ruajtjen e thesareve të shtëpisë së Perëndisë dhe të thesareve të gjërave të shenjtëruara.

21 Bijtë e Ladanit, bijtë e Gershonitëve që rridhnin nga Ladani, të parët e shtëpive atërore të Ladanit, Gershonitit, domethënë Jehieli.

22 Bijtë e Jehielit, Zethami dhe i vëllai Joeli, ishin caktuar për ruajtjen e thesareve të shtëpisë të Zotit.

23 Midis Amramitëve, Jitsharitët, Hebronitët dhe Uzielitët,

24 Shebueli, bir i Gershomit, që ishte bir i Moisiut, ishte kryeintendenti i thesareve.

25 Vëllezërit e tij, me anë të Eliezerit, ishin i biri i Rehabiahu, bir i të cilit ishte Jeshajahu, bir i të cilit ishte Jorami, bir i të cilit ishte Zikri, bir i të cilit ishte Shelomithi.

26 Ky Shelomith dhe vëllezërit e tij ishin caktuar për ruajtjen e të gjitha thesareve të gjërave të shenjta që mbreti David, të parët e shtëpive atërore dhe komandantët e ushtrisë kishin shenjtëruar.

27 Ata kishin shenjtëruar një pjesë të plaçkës që kishin shtënë në dorë gjatë luftës për të mbajtur shtëpinë e Zotit.

28 Përveç kësaj të gjitha ato që ishin shenjtëruar nga Samueli, shikuesi, nga Sauli, bir i Kishit, nga Abneri, bir i Nerit dhe nga Joabi, bir i Tserujahut, dhe çdo gjë tjetër e shenjtëruar nga cilido qoftë ishte nën përgjegjësinë e Shelomithit dhe të vëllezërve të tij.

29 Ndër Jitsharitët, Kenajahu dhe bijtë e tij ishin të ngarkuar me punët e jashtme të Izraelit, në cilësinë e tyre si magjistrarë dhe si gjyqtarë.

30 Ndër Hebronitët, Hashabiahu dhe vëllezërit e tij, një mijë e shtatëqind trima, u caktuan të mbikqyrnin Izraelin, këndej Jordanit, në perëndim, në të tëra çështjet e Zotit dhe të shërbimit të mbretit.

31 Jerijahu ishte i pari i Hebronitëve, sipas brezave të shtëpive të tyre atërore. Në vitin e dyzetë të mbretërimit të Davidit u bënë kërkime dhe u gjetën midis tyre njerëz të fortë dhe trima në Jazer të Galaadit.

32 Vëllezërit e tij ishin dy mijë e shtatëqind trima, të parë të shtëpive atërore. Mbreti David u besoi atyre mbikqyrjen e Rubenitëve, të Gaditëve, të gjysmës së fisit të Manasit për të gjitha gjërat që kishin të bënin me Perëndinë dhe me punët e mbretit.

1 Chronicles 26 New International Version (NIV)

The Gatekeepers

26 The divisions of the gatekeepers:

From the Korahites: Meshelemiah son of Kore, one of the sons of Asaph.

Meshelemiah had sons:

Zechariah the firstborn,

Jediael the second,

Zebadiah the third,

Jathniel the fourth,

Elam the fifth,

Jehohanan the sixth

and Eliehoenai the seventh.

Obed-Edom also had sons:

Shemaiah the firstborn,

Jehozabad the second,

Joah the third,

Sakar the fourth,

Nethanel the fifth,

Ammiel the sixth,

Issachar the seventh

and Peullethai the eighth.

(For God had blessed Obed-Edom.)

Obed-Edom’s son Shemaiah also had sons, who were leaders in their father’s family because they were very capable men. The sons of Shemaiah: Othni, Rephael, Obed and Elzabad; his relatives Elihu and Semakiah were also able men. All these were descendants of Obed-Edom; they and their sons and their relatives were capable men with the strength to do the work—descendants of Obed-Edom, 62 in all.

Meshelemiah had sons and relatives, who were able men—18 in all.

10 Hosah the Merarite had sons: Shimri the first (although he was not the firstborn, his father had appointed him the first), 11 Hilkiah the second, Tabaliah the third and Zechariah the fourth. The sons and relatives of Hosah were 13 in all.

12 These divisions of the gatekeepers, through their leaders, had duties for ministering in the temple of the Lord, just as their relatives had. 13 Lots were cast for each gate, according to their families, young and old alike.

14 The lot for the East Gate fell to Shelemiah.[a] Then lots were cast for his son Zechariah, a wise counselor, and the lot for the North Gate fell to him. 15 The lot for the South Gate fell to Obed-Edom, and the lot for the storehouse fell to his sons. 16 The lots for the West Gate and the Shalleketh Gate on the upper road fell to Shuppim and Hosah.

Guard was alongside of guard: 17 There were six Levites a day on the east, four a day on the north, four a day on the south and two at a time at the storehouse. 18 As for the court[b] to the west, there were four at the road and two at the court[c] itself.

19 These were the divisions of the gatekeepers who were descendants of Korah and Merari.

The Treasurers and Other Officials

20 Their fellow Levites were[d] in charge of the treasuries of the house of God and the treasuries for the dedicated things.

21 The descendants of Ladan, who were Gershonites through Ladan and who were heads of families belonging to Ladan the Gershonite, were Jehieli, 22 the sons of Jehieli, Zetham and his brother Joel. They were in charge of the treasuries of the temple of the Lord.

23 From the Amramites, the Izharites, the Hebronites and the Uzzielites:

24 Shubael, a descendant of Gershom son of Moses, was the official in charge of the treasuries. 25 His relatives through Eliezer: Rehabiah his son, Jeshaiah his son, Joram his son, Zikri his son and Shelomith his son. 26 Shelomith and his relatives were in charge of all the treasuries for the things dedicated by King David, by the heads of families who were the commanders of thousands and commanders of hundreds, and by the other army commanders. 27 Some of the plunder taken in battle they dedicated for the repair of the temple of the Lord. 28 And everything dedicated by Samuel the seer and by Saul son of Kish, Abner son of Ner and Joab son of Zeruiah, and all the other dedicated things were in the care of Shelomith and his relatives.

29 From the Izharites: Kenaniah and his sons were assigned duties away from the temple, as officials and judges over Israel.

30 From the Hebronites: Hashabiah and his relatives—seventeen hundred able men—were responsible in Israel west of the Jordan for all the work of the Lord and for the king’s service. 31 As for the Hebronites, Jeriah was their chief according to the genealogical records of their families. In the fortieth year of David’s reign a search was made in the records, and capable men among the Hebronites were found at Jazer in Gilead. 32 Jeriah had twenty-seven hundred relatives, who were able men and heads of families, and King David put them in charge of the Reubenites, the Gadites and the half-tribe of Manasseh for every matter pertaining to God and for the affairs of the king.

Footnotes:

  1. 1 Chronicles 26:14 A variant of Meshelemiah
  2. 1 Chronicles 26:18 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.
  3. 1 Chronicles 26:18 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.
  4. 1 Chronicles 26:20 Septuagint; Hebrew As for the Levites, Ahijah was
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes