A A A A A
Bible Book List

1 Timotheosbrevet 5 Nya Levande Bibeln (SVL)

Ha omsorg om och respekt för varandra

Var aldrig sträng när du talar till en äldre man, utan undervisa honom med all respekt, precis som du skulle göra med din egen far. Tala till de yngre männen på samma sätt som du talar till bröder, som du älskar.

Behandla en äldre kvinna som din mor och flickor som dina systrar, och ha bara rena tankar om dem.

Församlingen bör kärleksfullt ta hand om de kvinnor som har blivit änkor, om de inte har någon annan som hjälper dem.

Om de har barn eller barnbarn, så är det dessa som bör ta ansvaret för dem. Omsorgen om andra bör börja i hemmet och där ska man ta hand om föräldrar som behöver hjälp. Det gläder Gud när barn visar sin tacksamhet mot de äldre.

Församlingen bör alltså ta hand om de änkor som är fattiga och ensamma och som sätter sitt hopp till Gud och ber till honom dag och natt.

De däremot som bara tänker på nöjen är redan döda fast de alltjämt lever.

Låt dem få veta detta så att de förstår att göra vad som är rätt.

Den som inte tar hand om sina egna släktingar, och då särskilt sin egen familj när de behöver hjälp, har ingen rätt att säga att han är en kristen. Han förnekar sin tro och bär sig sämre åt än den som aldrig har kommit till tro.

En änka, som önskar bli medarbetare i församlingen, bör vara minst sextio år gammal och bara ha varit gift en gång.

10 Hon måste ha ett gott anseende och vara känd för sina goda gärningar. Har hon uppfostrat sina barn väl? Har hon tagit hand om främlingar och visat godhet mot andra kristna? Har hon hjälpt sjuka och behövande? Kort sagt, tar hon vara på varje tillfälle att göra gott?

11 Yngre änkor bör inte komma ifråga för denna uppgift, för det är troligt att de glömmer sitt löfte att bara tjäna Kristus när de så småningom vill gifta sig igen.

12 Då kommer de att känna fördömelse över att de har brutit sitt löfte.

13 Dessutom är det troligt att de blir lata och fördriver sin tid med att gå runt med skvaller från hus till hus och av nyfikenhet lägga sig i vad andra gör.

14 Därför tror jag att det är bättre att unga änkor gifter om sig och får barn och sköter sina egna hem. Då kan ingen tala illa om dem.

15 Jag är nämligen rädd för att några av dem redan har glidit bort från församlingen och blivit vilseledda av Satan.

16 Låt mig än en gång påminna dig om att en änkas släktingar måste ta hand om henne och inte lämna detta åt församlingen. Då kan församlingen i stället använda sina pengar till att hjälpa de änkor som är helt ensamma, och inte vet vart de annars ska vända sig.

17 Församlingsledare, som sköter sitt arbete bra, är värda ordentlig lön, och de bör bemötas med stor respekt, särskilt de som både förkunnar Guds ord och undervisar.

18 Skriften säger ju: Bind inte ihop munnen på oxen när den tröskar säden, låt den äta medan den arbetar. Och på ett annat ställe står det: Arbetaren är värd sin lön.

19 Lyssna inte på klagomål mot en ledare om det inte finns två eller tre vittnen som kan bekräfta dem.

20 Men om han verkligen har felat, bör han bli tillrättavisad inför hela församlingen, så att ingen annan följer hans exempel.

21 Med Gud och Herren Jesus och de heliga änglarna som vittnen befaller jag dig, att du ska göra detta, vare sig en sådan församlingsledare är en god vän till dig eller inte. Alla måste behandlas lika.

22 Ha aldrig bråttom när du ska välja ledare och medhjälpare, för om de inte håller måttet blir du medansvarig i deras synder. Och se till att du själv håller dig borta från all synd.

23 Ta också emot ett personligt råd. Drick inte längre bara vatten. Du är ju sjuk så ofta och då är det bättre för din mage med lite vin.

24 Vissa människors synder är fullt synliga redan här i livet, medan andras kommer att avslöjas först på domens dag.

25 På samma sätt är det med goda gärningar. En del ser man omedelbart, medan andra blir upptäckta långt senare.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

1 Timotheosbrevet 5 Svenska 1917 (SV1917)

En äldre man må du icke tillrättavisa med hårda ord; du bör tala till honom såsom till en fader. Till yngre män må du tala såsom till bröder,

till äldre kvinnor såsom till mödrar, till yngre kvinnor såsom till systrar, i all renhet.

Änkor må du bevisa ära, om de äro rätta, värnlösa änkor.

Men om en änka har barn eller barnbarn, då må i första rummet dessa lära sig att med tillbörlig vördnad taga sig an sina närmaste och så återgälda sina föräldrar vad de äro dem skyldiga; ty sådant är välbehagligt inför Gud.

En rätt, värnlös änka, som sitter ensam, hon har sitt hopp i Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag.

Men en sådan som allenast gör sig goda dagar, hon är död, fastän hon lever. --

Förehåll dem också detta, så att man icke får något att förevita dem.

Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen.

Såsom »församlingsänka» må ingen annan uppföras än den som är minst sextio år gammal, och som har varit allenast en mans hustru,

10 en som har det vittnesbördet om sig, att hon har övat goda gärningar, uppfostrat barn, givit härbärge åt husvilla, tvagit heligas fötter, understött nödlidande, korteligen, beflitat sig om allt gott verk.

11 Unga änkor skall du däremot icke antaga. Ty när de hava njutit nog av Kristus, vilja de åter gifta sig;

12 och de äro då hemfallna åt dom, eftersom de hava brutit sin första tro.

13 Därtill lära de sig ock att vara lättjefulla, i det att de löpa omkring i husen; ja, icke allenast att vara lättjefulla, utan ock att vara skvalleraktiga och att syssla med sådant som icke kommer dem vid, allt medan de tala vad otillbörligt är.

14 Därför vill jag att unga änkor gifta sig, föda barn, förestå var och en sitt hus och icke giva någon motståndare anledning att smäda.

15 Redan hava ju några vikit av och följt efter Satan.

16 Om någon troende, vare sig man eller kvinna, har änkor att sörja för, då må han understödja dem utan att församlingen betungas, för att denna så må kunna understödja rätta, värnlösa änkor.

17 Sådana äldste som äro goda församlingsföreståndare må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbeta med predikande och undervisning.

18 Skriften säger ju: »Du skall icke binda munnen till på oxen som tröskar», så ock: »Arbetaren är värd sin lön.» --

19 Upptag intet klagomål mot någon av de äldste, om det icke styrkes av två eller tre vittnen.

20 Men begår någon en synd, så skall du inför alla förehålla honom den, så att också de andra känna fruktan.

21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iakttaga detta, utan någon förutfattad mening och utan att i något stycke förfara partiskt.

22 Förhasta dig icke med handpåläggning, och gör dig icke delaktig i en annans synder. Bevara dig själv ren.

23 Drick nu icke längre allenast vatten, utan bruka något litet vin för din mages skull, eftersom du så ofta lider av svaghet.

24 Somliga människors synder ligga i öppen dag och komma i förväg fram till dom; andras åter komma först efteråt fram.

25 Sammalunda pläga ock goda gärningar ligga i öppen dag; och när så icke är, kunna de ändå icke bliva fördolda.

Viewing of
Cross references
Footnotes