A A A A A
Bible Book List

1 Timotheosbrevet 5 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Tala aldrig strängt till en äldre man, utan vädja till honom som till en far. Behandla unga män som bröder, äldre kvinnor som mödrar och unga kvinnor som systrar, i all renhet.

Råd angående änkor

Hedra de änkor som verkligen är änkor.[a] Om en änka har barn eller barnbarn, så ska dessa lära sig att visa sin tro i praktisk handling först och främst inom familjen. På så sätt ger de tillbaka till de gamla vad de har fått av dem, och det är vad Gud vill.

Den verkliga änka som är lämnad ensam sätter sitt hopp till Gud och ber till honom och söker hans hjälp dag och natt. Men den änka som bara är ute efter att få det bra är död fastän hon lever. Understryk detta, så att de inte ska kunna anklagas för något.

Den som inte tar hand om sina egna släktingar, och särskilt sin egen familj, har övergett sin tro och är sämre än den som aldrig har kommit till tro.

För att betraktas som änka måste hon vara minst sextio år och ha varit trogen sin man[b]. 10 Hon måste vara känd för goda gärningar, hon ska ha tagit väl hand om barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter[c] och ha stöttat människor i nöd. Hon ska ha varit helt inriktad på att göra gott mot andra.

11 Yngre änkor ska du inte räkna med bland dessa, för när deras lustar vaknar tar de avstånd från Kristus och vill gifta om sig. 12 Genom detta drar de på sig en dom, eftersom de har brutit sitt första trohetslöfte. 13 Då lär de sig dessutom att vara lata och bara gå omkring från hus till hus. Ja, de blir inte bara lata, utan de börjar skvallra och vara nyfikna och lägger sig i sådant som de inte har med att göra. 14 Därför vill jag att unga änkor ska gifta om sig och få barn och sköta sina egna hem. Då får motståndarna ingen anledning att tala illa om dem. 15 Några av dessa har faktiskt redan vänt sig bort och följer Satan.

16 Om en troende kvinna har änkor i släkten, ska hon ta hand om dem själv och inte kräva att församlingen belastas med dem, eftersom församlingen måste ta hand om de änkor som verkligen behöver det.

Råd angående församlingens ledare

17 Församlingsledare som är bra på att leda är värda dubbel respekt, särskilt de som arbetar hårt med förkunnelse och undervisning. 18 Det står ju i Skriften: ”Du ska inte binda ihop munnen på en oxe som tröskar”[d], och: ”Arbetaren är värd sin lön.”[e]

19 Lyssna inte på anklagelser mot en ledare om det inte finns två eller tre vittnen som kan bekräfta anklagelsen.[f] 20 Men de som syndar ska tillrättavisas inför alla, så att också de andra blir varnade.

21 Jag befaller dig inför Gud och inför Kristus Jesus och de utvalda änglarna att alltid följa detta, utan att ta ställning för eller emot någon och utan att särbehandla någon.

22 Tänk efter ordentligt innan du lägger händerna på någon, och gör dig inte medskyldig till någons synder. Håll dig själv ren.

23 Drick inte längre bara vatten utan också lite vin, eftersom du har problem med magen och ofta är sjuk.

24 Vissa människor syndar helt öppet, och de får sin dom i förväg. Men andras synder avslöjas långt senare. 25 På samma sätt visar sig de goda gärningarna helt öppet, och de som inte syns kan ändå inte förbli dolda.

Footnotes:

  1. 5:3 Jfr Apg 6:1 och Jak 1:27. Goda kristna (liksom fromma judar) förutsattes visa respekt och ta väl hand om änkor, särskilt dem som inte hade anhöriga som kunde göra det.
  2. 5:9 Eller …får bara ha varit gift en gång.
  3. 5:10 Jfr Joh 13:14.
  4. 5:18 Se 5 Mos 25:4.
  5. 5:18 Se Luk 10:7.
  6. 5:19 Jfr 5 Mos 19:15.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

1 Timotheosbrevet 5 Svenska 1917 (SV1917)

En äldre man må du icke tillrättavisa med hårda ord; du bör tala till honom såsom till en fader. Till yngre män må du tala såsom till bröder,

till äldre kvinnor såsom till mödrar, till yngre kvinnor såsom till systrar, i all renhet.

Änkor må du bevisa ära, om de äro rätta, värnlösa änkor.

Men om en änka har barn eller barnbarn, då må i första rummet dessa lära sig att med tillbörlig vördnad taga sig an sina närmaste och så återgälda sina föräldrar vad de äro dem skyldiga; ty sådant är välbehagligt inför Gud.

En rätt, värnlös änka, som sitter ensam, hon har sitt hopp i Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag.

Men en sådan som allenast gör sig goda dagar, hon är död, fastän hon lever. --

Förehåll dem också detta, så att man icke får något att förevita dem.

Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen.

Såsom »församlingsänka» må ingen annan uppföras än den som är minst sextio år gammal, och som har varit allenast en mans hustru,

10 en som har det vittnesbördet om sig, att hon har övat goda gärningar, uppfostrat barn, givit härbärge åt husvilla, tvagit heligas fötter, understött nödlidande, korteligen, beflitat sig om allt gott verk.

11 Unga änkor skall du däremot icke antaga. Ty när de hava njutit nog av Kristus, vilja de åter gifta sig;

12 och de äro då hemfallna åt dom, eftersom de hava brutit sin första tro.

13 Därtill lära de sig ock att vara lättjefulla, i det att de löpa omkring i husen; ja, icke allenast att vara lättjefulla, utan ock att vara skvalleraktiga och att syssla med sådant som icke kommer dem vid, allt medan de tala vad otillbörligt är.

14 Därför vill jag att unga änkor gifta sig, föda barn, förestå var och en sitt hus och icke giva någon motståndare anledning att smäda.

15 Redan hava ju några vikit av och följt efter Satan.

16 Om någon troende, vare sig man eller kvinna, har änkor att sörja för, då må han understödja dem utan att församlingen betungas, för att denna så må kunna understödja rätta, värnlösa änkor.

17 Sådana äldste som äro goda församlingsföreståndare må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbeta med predikande och undervisning.

18 Skriften säger ju: »Du skall icke binda munnen till på oxen som tröskar», så ock: »Arbetaren är värd sin lön.» --

19 Upptag intet klagomål mot någon av de äldste, om det icke styrkes av två eller tre vittnen.

20 Men begår någon en synd, så skall du inför alla förehålla honom den, så att också de andra känna fruktan.

21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iakttaga detta, utan någon förutfattad mening och utan att i något stycke förfara partiskt.

22 Förhasta dig icke med handpåläggning, och gör dig icke delaktig i en annans synder. Bevara dig själv ren.

23 Drick nu icke längre allenast vatten, utan bruka något litet vin för din mages skull, eftersom du så ofta lider av svaghet.

24 Somliga människors synder ligga i öppen dag och komma i förväg fram till dom; andras åter komma först efteråt fram.

25 Sammalunda pläga ock goda gärningar ligga i öppen dag; och när så icke är, kunna de ändå icke bliva fördolda.

Viewing of
Cross references
Footnotes