A A A A A
Bible Book List

1 Timoteo 6 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ ˈnéˉ e eáamˊ nijmɨˈgórˋ fiir˜ e lɨ˜ jmóorˋ ta˜ do, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ niˈuíingˉ e niféˈˋ dseaˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ uii˜ quiáˈˉ júuˆ quiáˈrˉ cajo̱. Jo̱guɨ song i̱ lɨɨng˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ do seengˋ fiir˜ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ cajo̱, jo̱ jie˜ mɨˊ tʉ́rˋ e jmɨˈgóˋreiñˈ, dsʉco̱ˈ røøbˋ teáaiñˉ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nijmitir˜ røøˋguɨ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ i̱ fiir˜ do, dsʉco̱ˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ˈneáangˋ rúngˈˋ lɨ́ɨngˊ i̱ dseaˋ i̱ íngˈˋ e ta˜ e jmóoˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈrˉ do. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, éeˈ˜guɨ dseaˋ jaléˈˋ e júuˆ na jo̱guɨ síiˈ˜guɨr cajo̱ e güɨjmiti˜bre lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ jo̱.

Jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ dsináangˊ dseaˋ cuuˉ

Jo̱ song seengˋ i̱ eˊ júuˆ e jiéˈˋguɨ e jaˋ cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ e caˈeˊ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ jial nilɨseengˋ dseaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ i̱ jlømˈˆ i̱ jaˋ e tɨɨngˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ. Co̱ˈ dseáˋ lafaˈ jmohuɨ́ɨˊ quiáˈrˉ e jmóorˋ ta˜ tɨ́ɨngˊ júuˆ quiáˈrˉ e jaˋ cuøˈrˊ júuˆ rúiñˈˋ có̱o̱ˈ˜ lɨ˜ doñiˊ e sɨ́ɨiñˋ; jo̱ fɨˊ jo̱b lɨ˜ uíingˉ jaléˈˋ dsihuɨ́ɨˊ jo̱guɨ e jaˋ seeiñˋ røøˋ jo̱guɨ e jmiguíiñˉ dseaˋ rúiñˈˋ jo̱guɨ e jaˋ seaˋ júuˆ ta˜ dsíiˊ quiáˈˉ rúiñˈˋ, jo̱guɨ jmóorˋ ta˜ tɨ́ɨngˊ e jaˋ guiéngˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, co̱ˈ jmangˈˉ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆbaˈ ɨˊ dsíirˊ, jo̱guɨ jaˋ cuíirˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ seaˋ contøøngˉ e catɨ́ɨngˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ jmáiñˈˋ ta˜ e júuˆ jo̱ e laco̱ˈ nilíˈrˋ cuuˉ. Jo̱ jie˜ mɨˊ jmooˈˋ e niquɨnˈˆ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ. Jo̱ e jábˈˉ dseángˈˉ lajo̱b lɨ́ɨˊ, co̱ˈ eáamˊ jloˈˆ jo̱guɨ eáamˊ quíingˊ cajo̱ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ quiáˈˉ jial nilɨseengˋ dseaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈr˜, dsʉˈ lɨ́ɨˊ lajo̱ jí̱i̱ˈ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmiˈiáangˋ dsíiˊ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ e seaˋ quiáˈˉbre. Dsʉco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ eeˋ mɨˊ seaˋ quíˉnaaˈ mɨ˜ calɨséngˋnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ e cuǿøngˋ líˋ léˆnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la mɨ˜ nidseáˈˆnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ; jo̱guɨ song seabˋ jaléˈˋ e quiee˜naaˈ jo̱guɨ jaléˈˋ sɨ̱́ˈˋnaaˈ, jo̱baˈ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ e jo̱b ˈnéˉ e nijmiˈiáangˋ dsiˋnaaˈ. Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ eáangˊ iing˜ jmeángˈˋ yaang˜ e nilɨseaˋ cuuˉ quiáˈrˉ, jaˋ téˈrˋ e iiñ˜ nijmérˉ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e laco̱ˈ nilíˈrˋ e cuuˉ do. Jo̱ jo̱b lɨ˜ uíingˆ e nisiˈˊ fɨˊ gaˋ quiáˈrˉ e nijmérˉ jaléˈˋ e jaˋ uiing˜ seaˋ jo̱guɨ eáangˊ ˈléeˊ quiáˈrˉ cajo̱. Jo̱ mɨ˜ jmóoˋ dseaˋ jaléˈˋ e jo̱, jo̱b lɨ˜ uíingˆ e íingˉ quiáˈˉ dseaˋ jo̱guɨ e nidsilíiñˋ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ mɨ˜ nitɨ́ˉ oor˜ quiáˈrˉ. 10 Dsʉco̱ˈ mɨ˜ dseángˈˉ eáangˊ dsináangˊ dseaˋ cuuˉ, jo̱b lɨ˜ uiing˜ quiáˈrˉ e iiñ˜ nijmérˉ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ; jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ nɨcatʉ́ˋbre e teáaiñˉ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ dsʉˈ uíiˈ˜ e jmóorˋ lajo̱, jo̱baˈ lana eáamˊ jaˋ juguiʉ́ˉ nɨseeiñˋ.

Júuˆ laniingˉ quiáˈˉ Paaˉ e casɨ́ˈrˉ Timoteo

11 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, ˈnʉˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jmihuíingˆ uøˈˊ quiáˈˉ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ na. Jo̱ güɨlɨseemˋbaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la e eeˈˇ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ, jo̱guɨ contøømˉ ˈnéˉ guiing˜ oˈˊ e jmeˈˆ jí̱i̱ˈ˜ e iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ jo̱guɨ e sinˈˊ teáˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ jo̱guɨ e jmiˈneáanˈˋ dseaˋ rúnˈˋ jo̱guɨ e féngˈˊ oˈˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e íinˈ˜ jo̱guɨ e jaˋ jmɨjløngˈˆ uøˈˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúnˈˋ. 12 Jo̱guɨ cuǿøˈ˜ bíˋ uøˈˊ e contøøngˉ sínˈˉ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱guɨ jie˜ mɨˊ tiunˈˊ jaléˈˋ e júuˆ na, jo̱baˈ nitinˈ˜ fɨˊ lɨ˜ guiʉ́ˉ mɨ˜ nijúunˈˉ, dsʉco̱ˈ uiing˜ e lajo̱baˈ e catǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉˋ, jo̱guɨ uiing˜ e jo̱baˈ cajo̱ cajmeeˉ ˈnʉˋ júuˆ fɨˊ quiniˇ fɨ́ɨngˊ dseaˋ e dseángˈˉ e jáˈˉbaˈ e sinˈˊ teáˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. 13 Jo̱guɨ lana fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ i̱ cuøˊ e jí̱ˈˋ dseaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ cajo̱ fɨˊ quiniˇ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ caféˈˋ juguiʉ́ˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ quiniˇ Poncio Pilato, 14 jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ e jméeˆbaˈ nʉ́ʉˈ˜ jaléˈˋ e nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉˋ, jo̱ jaˋ jmɨsɨ́ɨnˈˆ jaléˈˋ e jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jiéˈˋ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ e uiing˜ seaˋ e nijɨɨnˈ˜. Jo̱ jmeeˉbɨˈ lajo̱ cartɨˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nigüéengˉtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 15 Jo̱ nijméˉ Fidiéeˇ lajo̱ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱, dsʉco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ íbˋ dseaˋ i̱ güeangˈˆ jo̱guɨ i̱ néeˊ ni˜ lajaléˈˋ có̱o̱ˈ˜ lajaléngˈˋ jo̱guɨ i̱ niingˉguɨ eáangˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ mogui˜, jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ íbˋ Fii˜ féngˈˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiʉˈˊ ta˜ cajo̱. 16 Jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ íbˋ i̱ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ e nijúuiñˉ, jo̱guɨ contøømˉ seeiñˋ e guiiñ˜ lɨ˜ jloˈˆ jneáˋ jɨˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ cuǿøngˋ líˋ dsiquiéeiñˊ fɨˊ jo̱, o̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ mɨˊ cangáaiñˋ dseaˋ do o̱ˈguɨ líˈrˋ faˈ e niníiñˉ dseaˋ do cajo̱. ¡Jo̱ majmifémˈˊbaaˈre lata˜, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ íbˋ dseaˋ i̱ ˈgøngˈˊ! Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

17 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, e júuˆ la: Síiˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ eáangˊ seaˋ cuuˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e jaˋ güɨjmɨjløngˈˆ yaaiñ˜ e eáangˊ ta˜ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ cuuˉ quiáˈrˉ, dsʉco̱ˈ jaléˈˋ e jo̱ seabˋ mɨ˜ jaˋ eeˋ quíingˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ. Dsʉˈ jaˋ ˈnéˉ jmérˉ lajo̱, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ jmérˉ e ta˜ dsíirˊ jí̱i̱ˈ˜ có̱o̱ˈ˜ Fidiéebˇ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ dseángˈˉ i̱ cuøˊ jaléˈˋ e ˈnéˉnaaˈ quiáˈˉ e se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 18 Jo̱ síiˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ do e güɨjméeˋbre jmangˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ, jo̱guɨ e eáangˊ güɨjmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ e contøøngˉ guiing˜ dsíirˊ e nijmɨcó̱o̱ˈr˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ seaˋ jaléˈˋ e ˈnéˉ. 19 Jo̱guɨ song nijmɨcó̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ do jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ seaˋ uiing˜ quiáˈrˉ e nitíiñˈ˜ fɨˊ lɨ˜ guiʉ́ˉ mɨ˜ nijúuiñˉ e nilɨseeiñˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ lata˜.

Júuˆ lɨ˜ cadséngˉ quiáˈˉ Paaˉ

20 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, jie˜ mɨˊ jmɨtúngˉ oˈˊ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e nɨcaˈíinˈ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱guɨ jie˜ mɨˊ jáˈˉ nuuˈˋ jaléˈˋ júuˆ ˈlɨˈˆ e jaˋ uiing˜ seaˋ, o̱ˈguɨ e jméeˈˆ ta˜ jɨ́ɨngˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jíngˈˉ e tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ. 21 Dsʉco̱ˈ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ jáˈˉ nɨcalɨ́ngˉ e júuˆ jmɨgóoˋ do nɨcatʉ́ˋbre e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ seengˋnaˈ. Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ féˈˋ jiˋ laˈuii˜ quiáˈˉ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ Timoteo.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes