A A A A A
Bible Book List

1 Timoteo 5 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial ˈnéˉ éeˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, jie˜ mɨˊ jmooˈˋ e jíinˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e cuǿˈˆre bíˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ røøˋ lafaˈ mɨ˜ sɨɨnˈ˜ có̱o̱ˈ˜ tiquíiˆbaˈ. Jo̱guɨ ˈnéˉ sɨɨnˈ˜ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ sɨmingˈˋ e lafaˈ sɨɨnˈ˜ có̱o̱ˈ˜ rúnˈˋ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈ˜baˈ. Jo̱guɨ ˈnéˉ jmɨˈgooˈˋ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ nɨdseáangˉ lafaˈ niquíiˆbaˈ, jo̱guɨ cajo̱ ˈnéˉ jmɨˈgooˈˋ jaléngˈˋ sɨmɨ́ˆ e lafaˈ rúmˈˋbaˈ jo̱ jaˋ cuǿøngˋ e ɨ́ˆ aˈˊ e gaˋ có̱o̱ˈr˜.

Jo̱guɨ cajo̱ jmɨˈgooˈˋ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ i̱ jaˋ seengˋ i̱ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnérˉ. Jo̱ song i̱ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ do seengˋ jó̱o̱rˊ o̱si guieer˜ é, jo̱baˈ íˋbingˈ i̱ catɨ́ɨngˉ i̱ ˈnéˉ nijméˉ íˆ írˋ e laco̱ˈ nijmɨtɨ́ɨiñˋ do laˈuii˜ jial e ˈnéˉ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ jo̱guɨ jial e nijmérˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cato̱ˈˋ fɨ́ɨngˋ sejmiirˋ írˋ, dsʉco̱ˈ lajo̱baˈ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ cajo̱ lajo̱baˈ e iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ. Jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ dseángˈˉ jáˈˉ i̱ ˈnɨ́ɨngˉ i̱ jaˋ i̱ seengˋ i̱ nijméˉ íˆ írˋ, dsʉˈ nɨtab˜ dsíirˊ e Fidiéeˇbingˈ i̱ nijméˉ íˆ írˋ contøøngˉ, jo̱baˈ yejí̱bˉ féiñˈˊ dseaˋ do jo̱guɨ uǿøˋ jmɨ́ɨbˋ mɨˈrˊ dseaˋ do jmɨˈeeˇ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜reiñˈ. Dsʉˈ i̱ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ i̱ suungˋ la jmangˈˉ e jloˈˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la lɨ́ɨiñˊ lafaˈ nɨˈlɨɨm˜bre có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e lɨ́ˋ dsíirˊ do. Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, íiˉ ˈgooˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e júuˆ e nɨcafáˈˉa na e laco̱ˈ jaˋ cuǿøngˋ nicuǿˈˉ dseaˋ dseeˉ írˋ. Jo̱ song i̱i̱ˋ dseaˋ jaˋ guiing˜ dsíirˊ faˈ e nijmɨcó̱o̱ˈr˜ dseaˋ rúiñˈˋ lɨ́ˈˆ la quie̱ˊ cartɨˊ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ jaˋ iiñ˜ faˈ e nijmérˉ lajo̱, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ nɨcatʉ́ˋbre lají̱i̱ˈ˜ e siñˈˊ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ dseángˈˉ gaˋguɨb lɨ́ɨˊ quiáˈrˉ laco̱ˈguɨ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do.

Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ i̱ nɨtaang˜ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ e nilɨcó̱o̱ˈr˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnérˉ ˈnéˉ e ngolíiñˉ lɨ́ɨˊguɨ laco̱ˈ sesenta ji̱i̱ˋ jo̱guɨ e jaamˋ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ calɨséngˋ lajeeˇ cateáaiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 10 Jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ do ˈnéˉ e ñibˊ dseaˋ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ guiúngˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e nɨcajméerˋ; lafaˈ song nɨcato̱ˈˋ fɨ́ɨiñˋ røøˋ jaléngˈˋ jó̱o̱rˊ, jo̱guɨ song nɨcaˈéerˋ e guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ guilíingˉ fɨˊ quiáˈrˉ, jo̱guɨ song nɨcaru̱ˈrˊ tɨɨˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ song nɨcajmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcaˈíngˈˋ iihuɨ́ɨˊ, lɨ́ˈˆ lajeeˇ lajɨˋ e guiʉ́ˉ e nɨcacuøˈˊ bíˋ ˈñiaˈrˊ e nɨcajméerˋ.

11 Jo̱guɨ jaˋ ˈnéˉ faˈ e nitáangˈ˜ fɨˊ ni˜ jiˋ do jaléngˈˋ i̱ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ i̱ jaˋ mɨˊ ngolíingˉ sesenta ji̱i̱ˋ e laco̱ˈ nilɨcó̱o̱ˈr˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnérˉ; dsʉco̱ˈ co̱o̱bˋ mɨ˜ nilɨˈiiñ˜ e nidsihuíiñˉ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ iiñ˜ e nicúmˈˋtu̱r guóorˋ caléˈˋ catú̱ˉ, 12 jo̱baˈ dseebˉ nilɨseaˋ quiáˈrˉ jóng quiáˈˉ e jaˋ nijmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e sɨˈíˆ e catɨ́ɨiñˉ e nijmérˉ. 13 Jo̱guɨ cajo̱ jmóorˋ ta˜ ngɨˊ la gui˜ ˈnʉ́ʉˊ e o̱ˈ e ta˜, jo̱ lajo̱baˈ e uíingˉ e lɨfɨ́iñˈˉ; jo̱guɨ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e lɨfɨ́iñˈˉ do cajo̱, co̱ˈ ngɨrˊ ta˜ quie̱ˊ adseeˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ lacaangˋ jiéˈˋ lɨ˜ jaˋ catɨ́ɨiñˉ, jo̱guɨ féˈrˋ jaléˈˋ júuˆ e jaˋ catɨ́ɨngˉ nijmérˉ lajo̱. 14 Jo̱baˈ iing˜ jnea˜ e nicúmˈˋtu̱ guooˋ caléˈˋ catú̱ˉ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ i̱ bíˋbɨ dsíiˊ, jo̱guɨ e nilɨseengˋ jó̱o̱rˊ, jo̱guɨ e niquiʉ́ˈˉbre ta˜ røøˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ, jo̱ lajo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ cuǿøngˋ nicuǿˈˉreiñˈ dseeˉ. 15 Dsʉco̱ˈ seemˋ i̱ lɨɨng˜ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ i̱ nɨcaˈnaamˋ yaang˜ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱ nɨcanaaiñˋ e síngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ gaˋ có̱o̱ˈ˜ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ.

16 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ jee˜ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ, güɨjméeˋbreiñˈ íˆ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ e nicá̱ˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ caguiaangˉguɨ do ta˜ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜reiñˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnéiñˉ.

17 Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ røøˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ ˈnéˉ e niquíbˋ e ˈléeiñˈ˜ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, dsʉˈ eáangˊguɨ guíingˋ ˈnéˉ líˋ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ guiaˊ jo̱guɨ ta˜ eˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 18 Dsʉco̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ: “Jaˋ jnɨ́ˈˆ moˈooˉ jóˈˋ núuˆ quíiˈˉ lajeeˇ e øˈˊreˈ cuɨˈieeˋ.” Jo̱guɨ féˈˋguɨ cajo̱: “Jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ dseángˈˉ ˈnéˉ quíbˋ e ˈléeiñˈ˜ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ.”

19 Jo̱guɨ jaˋ jmijíiˈˇ cajo̱ fɨng song jmóoˋ dseaˋ dseeˉ quiáˈˉ jaangˋ lajeeˇ i̱ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ song jaˋ mɨˊ caguilíingˉ gángˉ gaangˋ dseaˋ jiéngˈˋ i̱ tíiˊ ni˜ i̱ nija̱ˈˉ júuˆ røøˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱.

20 Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jaˋ quiʉˈˊ dsíiˊ e jmóoˋbɨr jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ, jo̱baˈ ˈnéˉ fɨ́ˈˆre fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e jaˋ dseengˋ jaléˈˋ e jmóorˋ do, jo̱ lajo̱baˈ niˈɨ́ˉ ˈgóˋ quiáˈˉ i̱ caguiaangˉguɨ i̱ iing˜ jméˉ lajo̱.

21 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, jaléˈˋ e júuˆ la fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ quíˉiiˈ jo̱guɨ fɨˊ quiniˇ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ ángeles, e dseángˈˉ ˈnébˉ e contøømˉ tó̱o̱ˋ oˈˊ jaléˈˋ e júuˆ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ la, jo̱ jaˋ jmoˈˊ cuente jaléˈˋ e féˈˋ dseaˋ, jo̱ co̱o̱ˋ guiˈnábˈˆ ˈnéˉ ɨˈˆ íˈˋ. 22 Jo̱guɨ jie˜ mɨˊ quidsiˈˋ guóoˈˋ fɨˊ mogui˜ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ lajmɨnáˉ e jaˋ mɨˊ caˈíiˋ oˈˊ røøˋ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ niquɨnˈˆ jee˜ dseeˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ, jo̱guɨ jmɨˈúunˈˋ e jaˋ niténˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ.

23 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, e mɨ˜ jaˋ ˈgooˋ dseengˋ tuˈˋ jo̱ jaˋ uˈˆ layaang˜ jmɨɨˋ, co̱ˈ guiʉ́ˉguɨ niˈuˈˆ capíˈˆ jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ e nɨcóˈˊ.

24 Jo̱ seabˋ dseeˉ quiáˈˉ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ e dsifɨbˊ lɨñiˊ dseaˋ nʉ́ˈˉguɨ e nitɨ́ˉ fɨˊ lɨ˜ nitɨdsiˊ íˈˋ quiáˈrˉ, dsʉˈ seaˋbɨ dseeˉ cajo̱ e jaˋ lɨñiˊ dseaˋ cartɨˊ mɨ˜ niguiéeˉ i̱ dseaˋ i̱ óoˋ dseeˉ do fɨˊ quiniˇ dseata˜. 25 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cajméeˋ dseaˋ, seaˋbaˈ e dsifɨbˊ lɨlíˈrˆ, jo̱ seaˋbɨ cajo̱ e jaˋ nilɨlíˈrˆ dsifɨˊ jo̱ cøøngˋguɨ nilɨlíˈrˆ, dsʉco̱ˈ jaˋ cuǿøngˋ faˈ lɨ́ˈˆ nijé̱ˉ lajo̱ e sɨˈmaangˇ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes