Add parallel Print Page Options

Nmeiiⁿ catsˈaa tsˈaⁿ na mandiˈntjom quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ

Cwii tsˈaⁿ na jnda̱ tquieñe, tintseitiaˈ jom. Catseijndo̱ˈ tsˈoom chaˈcwijom na cwiluiiñe tsotyeˈ. Ndoˈ nnˈaⁿ na cje mˈaⁿ, catsaˈ ñˈeⁿndyena chaˈcwijom na cwiluiindyena ntˈiuˈ nncuˈ. Nda̱a̱ yolcu na jnda̱ tquiendye, catseineiⁿˈ ñˈeⁿndyena na chaˈna tsoˈndyoˈ. Ndoˈ ñˈeⁿ yolcu na cje mˈaⁿ, catsaˈ na chaˈna ntˈiuˈ nncuˈ sa̱a̱ ñequio na meiⁿcwii tjaaˈnaⁿ na matseitiuuˈ ñˈeⁿndyena.

Calˈueeˈndyuˈ chiuu nnteiˈjndeiˈyoˈ yolcu na jnda̱ ljondye na mayuuˈcheⁿ tjaa ˈñeeⁿ na nnda̱a̱ nnteiˈxˈee joona. Ee cwii yuscu na jnda̱ ljoñe xeⁿ mˈaⁿ ntseinaaⁿ oo ntseindacantyjoom macaⁿnaˈ najndyee calaˈno̱ⁿˈ naⁿˈñeeⁿ na jndeiˈnaˈ na joona cateiˈxˈeena jom ee chaˈcwijom chojnaⁿna nnoom na seiqueeⁿ joona. Jeeⁿ xcwe na nlˈana na ljoˈ ndoˈ cjaaweeˈ ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom. Juu yuscu na jnda̱ ljoñe na tueˈ saaˈ ndoˈ na mayuuˈ tjaaˈnaⁿ nnˈaaⁿˈaⁿ na nnteiˈxˈee jom, mˈaaⁿ tsaⁿˈñeeⁿ na macanda̱ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na macantyjaaˈ tsˈoom. Joˈ chii naxuee ndoˈ natsjom macaaⁿ nnom. Sa̱a̱ yuscu na jnda̱ ljoñe na machˈee cantyja na neiⁿnco tsjoomnancuee, meiiⁿ na ndi wanoomˈm, sa̱a̱ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom matseijomnaˈ jom chaˈcwijom tsˈoo. Ñˈoommeiⁿˈ catsa̱ˈntjomˈ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ na calaˈcanda̱a̱ˈndyena joonaˈ cha xocuaa ñˈoom na tisˈa cwilˈana. Ee tsˈaⁿ na ticˈoomˈ tsˈom cantyja ˈnaaⁿˈ nnˈaaⁿˈ na tjawitquio̱o̱ˈ, majndeiiticheⁿ nnˈaaⁿˈ nquii, tsaⁿˈñeeⁿ macwjiˈñê na matseiyuˈya tsˈoom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ na ljoˈ machˈeeⁿ wiˈñetyeeⁿ nchiiti tsˈaⁿ na tyootseiyuˈ.

Quia cwiwiljeii ncuee yolcu na jnda̱ ljondye, macanda̱ calaˈljeiˈyoˈ xueeˈ yuscu na jnda̱ jnda̱a̱ˈ ndyeenˈaaⁿ chuuˈ ndoˈ na macanda̱ ñˈeⁿ saaˈ ñetˈoom. 10 Macaⁿnaˈ na waa ñˈoomya cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ, na ya seiqueeⁿ ntseinaaⁿ, tyotseiljoom nnˈaⁿ na cweˈ tyoquieya waⁿˈaⁿ, mati tyojuˈñe cjeeⁿ na tyondiˈntjoom nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈya nˈom, ndoˈ tyoteijneiⁿ nnˈaⁿ na wiˈ cwiwinom, ñequiiˈcheⁿ tyojooˈya tsˈoom na ñesˈaaⁿ chaˈtso nnom naya.

11 Sa̱a̱ yolcu na jnda̱ ljondye na titquiendye, tintseiljeiˈ ncueena, ee quia na wjaachuunaˈ joona na neiⁿnco nquiuna na ñecˈomnndaˈna na we caˈna quia joˈ ñeˈcˈunconndaˈna. Ndoˈ joˈ nntjeiiˈndyena na macanda̱ Cristo cwicantyjaaˈ nˈomna. 12 Ndoˈ na luaaˈ, matseijndaaˈñenaˈ na cwilaˈtjo̱o̱ndyena na tyoolaˈcanda̱na na macanda̱ Cristo mˈaⁿna na quitˈmaⁿ nˈomna. 13 Ndoˈ mati cweˈ wˈaa ndoˈ wˈaa ncˈiaana cwiˈoona, ndoˈ na ljoˈ, cwilaˈnchqueeⁿˈndyena. Ndoˈ nchii macanda̱ joˈ, mati cantundyena, cwitiiˈndyena ljoˈ cwitjoom ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ, cwilaˈneiⁿna ñˈoom na ticatsonaˈ na nluena. 14 Ncˈe na luaaˈ waa, joˈ na lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na yolcu na jnda̱ ljondye na cje mˈaⁿna, cˈunconndaˈna, cˈom ndana, cateixˈeena wˈaana meiⁿ tinquiana na wanaaⁿ na nlaˈneiⁿ nnˈaⁿ ñˈoom wiˈ nacjoo nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ. 15 Ee ñˈeeⁿˈ yolcu na jnda̱ ljondye na jnda̱ tjeiiˈndyena cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo na cwilajomndyena cantyja ñaaⁿˈ Satanás.

16 Cwii tsaⁿscu na matseiyuˈ, xeⁿ quiiˈntaaⁿ nnˈaaⁿˈaⁿ na jnda̱ teitquio̱o̱ˈ mˈaⁿ yolcu na jnda̱ ljondye, macaⁿnaˈ na cateixˈeeⁿ yolcuˈñeeⁿ cha ticaⁿnaˈ na joo nnˈaⁿ tmaaⁿˈ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cateixˈeena yolcuˈñeeⁿ.

17 Nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye na ya cwileiˈchoondyena tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ, matsonaˈ na canda̱a̱ˈ calaˈtˈmaaⁿˈndye nnˈaⁿ joona. Majndeiiticheⁿ nquieena na laxmaⁿna na cwiñequiana ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ na cwitˈmo̱o̱ⁿna juunaˈ. 18 Ee waa ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii na matsonaˈ: “Tincwjaaˈndyuˈ bosa ˈndyoo quiooˈjndyo na machˈee tsˈiaaⁿ.” Ndoˈ mati waa cwiicheⁿ ñˈoom na matsonaˈ: “Naⁿntjom laxmaⁿna na nntoˈñoomna na cwitantjomna.”

19 Quia na waa ñˈoom nacjooˈ cwii tsˈaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ, tintseiñˈoomˈndyuˈ ñˈoomˈñeeⁿ xeⁿ tjaaˈnaⁿ we oo ndyee tsˈaⁿ na nncwjiˈyuuˈñe juunaˈ.

20 Sa̱a̱ nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye quiiˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, xeⁿ cwilaˈtjo̱o̱ndyena meiⁿ tiñeˈcaˈndyena na ljoˈ cwilˈana, catseitiaˈ joona jo nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ chaˈ catseicatyˈuenaˈ joona.

21 Jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio Ta Jesucristo, ndoˈ jo nda̱a̱ ángeles na cwiluiindye cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, catseicanda̱a̱ˈndyuˈ ñˈoommeiⁿˈ, meiⁿ tintsaˈ na wjaˈñˈoomndyuˈ ñˈeⁿ cwii tsˈaⁿ sa̱a̱ cwiicheⁿ tineiⁿˈ. 22 Tintseicjeendyuˈ na nndioˈ lˈo̱ˈ cjooˈ cwii tsˈaⁿ na nluiitquieñe tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, cha xeⁿ waa na matseitjo̱o̱ñê tixocatsˈaanaˈ na nntˈuii jnaaⁿˈaⁿ ˈu. ˈU cwjiˈndyuˈ cantyja ˈnaaⁿˈ chaˈtso nnom natia.

23 Quia na wiˈ tsiaˈ, nchii ñequiiˈcheⁿ ndaatioo maˈuaˈ. Mati cˈuaˈ chjoowiˈ winom.

24 Ntˈom nnˈaⁿ mañoomˈ cwiwitquiooˈ na cwilaˈtjo̱o̱ndye cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntˈuiinaˈ joona sa̱a̱ ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ nda̱nquia cwiwitquiooˈ naljoˈ laxmaⁿna. 25 Ndoˈ maljoˈyu waa cantyja ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ na machˈee yuu naya, mañoomˈ cwiwitquiooˈ na ya machˈeeⁿ, ndoˈ tsˈiaaⁿ ya na cwilˈa nnˈaⁿ meiiⁿ titquiooˈnaˈ, sa̱a̱ nda̱nquia nleitquiooˈnaˈ.