Add parallel Print Page Options

Nmeiiⁿ calˈa nnˈaⁿ na cwijndooˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom

Luaa ñˈoom na mayuuˈ: xeⁿ mˈaaⁿ tsˈaⁿ na macantyjaaˈ tsˈoom na nluiitquieñê jo nnom tmaaⁿˈ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ, jeeⁿ xcwe na macantyjaaˈ tsˈoom. Joˈ chii tsˈaⁿ na jnda̱ tyˈoomnaˈ na cwiluiitquieñe quiiˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, matsa̱ˈntjomnaˈ na tjaaˈnaⁿ ñˈoom cjoomˈm. Ñecwii scoomˈm mˈaaⁿ. Tsˈaⁿ na xcwe matseitiuu jom. Tsˈaⁿ na maqueⁿñe cwenta ndoˈ na cwiluiiñê tsˈaⁿ na jnda nquiu nnˈaⁿ. Matsonaˈ na ñequiiˈcheⁿ mˈaaⁿcˈeeñê na nnteixˈeeⁿ nnˈaⁿ na cweˈ cwiquieya waⁿˈaⁿ, ndoˈ ˈnaⁿˈaⁿ na mˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ, ticatsonaˈ na tsaⁿcandii jom, meiⁿ na nlˈueeⁿ ndiaˈ. Macaⁿnaˈ tsˈaⁿ na yatsˈaⁿñe jom, tsˈaⁿ na xiomˈñe ñequio nnˈaⁿ, na tintseiqueeⁿ tsˈoom sˈom. Matyˈiomnaˈ na ya maqueeⁿ xjeⁿ nnˈaⁿ waⁿˈaⁿ, mati cwilaˈcanda̱a̱ˈndye ntseinaaⁿ nnoom, ndoˈ cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena jom, ee xeⁿ tiˈnaⁿˈaⁿ na nlqueeⁿxjeⁿ nnˈaⁿ waⁿˈaⁿ, tixocanda̱a̱ nnteixˈeeⁿ tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ. Ncˈe na ljoˈ, tsˈaⁿ na nluiitquieñe jo nda̱a̱ nnˈaⁿ tmaaⁿˈ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ticatsonaˈ na jom tsˈaⁿ na nmeiiⁿndyo tioñe lˈo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom, tintsˈaanaˈ na nncˈoomˈ tsˈoom na jeeⁿ tˈmaⁿ cwiluiiñê, ndoˈ na ljoˈ ntseijndaaˈñenaˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ na waa jnaaⁿˈaⁿ chaˈxjeⁿ jnaⁿ na tˈuiinaˈ tsaⁿjndii. Mati macaⁿnaˈ na waa ñˈoom ya cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na tyoolaˈyuˈ, cha ticaluiˈjnaaⁿˈñê ndoˈ na ncjaañˈoom tsaⁿjndii jom xjeⁿ ˈnaaⁿˈ.

Nnˈaⁿ na cwindyeˈntjom, nmeiiⁿ matsonaˈ calaxmaⁿna

Mati cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na cwindyeˈntjom quiiˈ tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ, matsonaˈ na macanda̱ ñˈoom ya nquiu nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿna, ndoˈ cwilaˈcanda̱a̱ˈndyena ñˈom ndyueena. Tincˈomna na nnˈaⁿ candyee joona, meiⁿ tincˈomna na queeⁿ nˈomna sˈom na nchii jndyaaˈ ˈnaaⁿna. Matyˈiomnaˈ cantyja ˈnaaⁿna na cwiljooˈndyetyeⁿna ñequio ñˈoom na xcwe na cwilaˈyuuˈa cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo na meiⁿcwii ñomtiuu cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ. 10 Najndyee macaⁿnaˈ na nlqueⁿ nnˈaⁿ cwenta aa cwilaˈcanda̱a̱ˈndye naⁿˈñeeⁿ ndoˈ xeⁿ teitquiooˈ na ya cwilˈana, quia joˈ ya nndyeˈntjomna nnom tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ. 11 Mati matsonaˈ lcuu naⁿˈñeeⁿ cuaa ñˈoom ya cantyja ˈnaaⁿna, nchii laˈxmaⁿna nnˈaⁿ na cwilaˈtjom cantu, xcwe cantyja ˈnaaⁿna ndoˈ cwilaˈcanda̱a̱ˈndyena cantyja ˈnaaⁿ chaˈtso. 12 Matsonaˈ na cwii tsaⁿsˈa na mandiˈntjom, ñecwii scoomˈm ndoˈ ya maqueeⁿ xjeⁿ ntseinaaⁿ ñequio chaˈtsondye nnˈaⁿ waⁿˈaⁿ. 13 Nnˈaⁿ na cwindyeˈntjom naquiiˈ tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ, xeⁿ na ya cwilˈana tsˈiaaⁿˈñeeⁿ quia joˈ nnquioo na jnda nquiu naⁿˈñeeⁿ joona. Ndoˈ mati nñequiaanaˈ na tiˈmaaⁿˈ nˈomna na nntjeiˈyuuˈndyena na cwilaˈyuˈya nˈomna ñequio Cristo Jesús.

Ñˈoom na mayuuˈ na ticalaˈno̱ⁿˈ nnˈaⁿ na cwilayuuˈa

14 Ntyjaaˈ tsˈo̱o̱ⁿ na tyuaaˈ nncjo̱cando̱o̱ˈa ˈu, joˈ chii matseiljeiya ñˈoommeiiⁿ 15 cha xeⁿ na nntseitsaaⁿˈñenaˈ na nncjo̱, quia joˈ mantyjiˈjndaaˈndyuˈ chiuu matsa̱ˈntjomnaˈ na nncˈoomˈ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ na laˈxmaⁿna tmaaⁿˈ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na wandoˈ, na juu joˈ cwiluiiñenaˈ taxˈee wˈaa ñˈoom na mayuuˈ. 16 Ñˈoom na mayuuˈ, juu ñˈoom wantyˈiuuˈ mˈaaⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyo̱, jeeⁿ tˈmaⁿ tseixmaⁿnaˈ, matsonaˈ:

Teitquiooˈñe Cristo tsjoomnancue na tsˈaⁿ jom,
cantyja ˈnaaⁿˈ Espíritu teijndaaˈ na tjaa jnaⁿ tseixmaaⁿ,
ntyˈiaa ángeles jom.
Nda̱a̱ nnˈaⁿ jndye njoomnancue tyoñequia nnˈaⁿ ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ,
nnˈaⁿ chaˈwaa tsjoomnancue tyolaˈyuˈna ñˈeⁿñê,
cañoomˈluee toˈñom Tyˈo̱o̱tsˈom jom.