Add parallel Print Page Options

Dar Duhul spune lămurit(A)(B), în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de(C) duhuri înşelătoare şi(D) de învăţăturile dracilor, abătuţi(E) de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul(F) roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc(G) căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor(H) pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate(I) cu mulţumiri(J) de către cei ce cred şi cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti(K) cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum. Fereşte-te de basmele(L) lumeşti şi băbeşti. Caută(M) să fii evlavios. Căci deprinderea(N) trupească este de puţin folos, pe când(O) evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat(P) şi cu totul vrednic de primit! 10 Noi muncim(Q), în adevăr, şi ne luptăm pentru că ne-am(R) pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care(S) este Mântuitorul tuturor oamenilor şi mai ales al celor credincioşi. 11 Porunceşte(T) şi învaţă aceste lucruri. 12 Nimeni(U) să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii(V) o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 13 Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora. 14 Nu(W) fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin(X) prorocie, cu(Y) punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor[a]. 15 Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. 16 Fii cu luare-aminte(Z) asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruieşte în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te(AA) vei mântui pe tine însuţi şi pe(AB) cei ce te ascultă.

Nu(AC) mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi; pe femeile bătrâne, ca pe nişte mame; pe cele tinere, ca pe nişte surori, cu toată curăţia. Cinsteşte pe văduvele care sunt(AD) cu adevărat văduve. Dacă o văduvă are copii sau nepoţi de la copii, aceştia să se deprindă să fie evlavioşi întâi faţă de cei din casa lor şi să(AE) răsplătească ostenelile părinţilor, căci(AF) lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cea(AG) cu adevărat văduvă, care a rămas singură, şi-a pus nădejdea în Dumnezeu şi stăruie(AH) zi şi noapte(AI) în cereri şi rugăciuni. Dar(AJ) cea dedată la plăceri, măcar că trăieşte, este moartă. Porunceşte şi aceste(AK) lucruri, ca să fie fără vină. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi(AL) mai ales de cei din casa lui, s-a(AM) lepădat de credinţă şi(AN) este mai rău decât un necredincios. O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puţin de şaizeci de ani, să nu fi avut(AO) decât un singur bărbat, 10 să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare(AP) de oaspeţi, să fi spălat(AQ) picioarele sfinţilor, să fi ajutat pe cei nenorociţi, să fi dat ajutor la orice faptă bună. 11 Dar pe văduvele tinere să nu le primeşti, pentru că, atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou 12 şi se fac vinovate de faptul că îşi calcă credinţa dintâi. 13 Totodată(AR) se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă; şi nu numai că sunt leneşe, dar sunt şi limbute şi iscoditoare şi vorbesc ce nu trebuie vorbit. 14 Vreau(AS) dar ca văduvele tinere să se mărite şi să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să(AT) nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, 15 căci unele s-au şi întors să urmeze pe Satana. 16 Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute şi să nu fie împovărată cu ele Biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor(AU) cu adevărat văduve. 17 Prezbiterii[b](AV) care cârmuiesc bine să(AW) fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura, pe care o dau altora. 18 Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului(AX) când treieră bucate” şi „Vrednic(AY) este lucrătorul de plata lui”. 19 Împotriva unui prezbiter[c] să nu primeşti învinuire decât din gura a doi(AZ) sau trei martori. 20 Pe(BA) cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca(BB) şi ceilalţi să aibă frică. 21 Te(BC) rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus şi înaintea îngerilor aleşi, să păzeşti aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte şi să nu faci nimic cu părtinire. 22 Să nu-ţi pui mâinile(BD) peste nimeni cu grabă şi să nu(BE) te faci părtaş păcatelor altora; pe tine însuţi păzeşte-te curat. 23 Să nu mai bei numai apă, ci să iei şi câte puţin vin din pricina(BF) stomacului tău şi din pricina deselor tale îmbolnăviri. 24 Păcatele(BG) unor oameni sunt cunoscute şi merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. 25 Tot aşa şi faptele bune sunt cunoscute; şi cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse.

Toţi cei ce sunt sub jugul robiei(BH) să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca(BI) Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioşi să nu-i dispreţuiască sub cuvânt(BJ) că sunt fraţi, ci să le slujească şi mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioşi şi preaiubiţi. Învaţă pe oameni aceste(BK) lucruri şi spune-le apăsat. Dacă învaţă(BL) cineva pe oameni învăţătură deosebită şi nu(BM) se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi(BN) de învăţătura care duce la evlavie, este plin de mândrie şi nu ştie nimic(BO): ba încă are boala cercetărilor fără rost(BP) şi a certurilor de cuvinte, din care se nasc pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicile ciocniri de vorbe(BQ) ale oamenilor(BR) stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi care(BS) cred că evlavia este un izvor de câştig. Fereşte-te(BT) de astfel de oameni. Negreşit, evlavia(BU) însoţită de mulţumire este un mare câştig. Căci noi n-am adus nimic(BV) în lume şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem(BW) dar cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei(BX) ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ(BY) şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care(BZ) cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. 10 Căci(CA) iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. 11 Iar(CB) tu, om(CC) al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. 12 Luptă-te(CD) lupta cea bună a credinţei, apucă(CE) viaţa veşnică la care ai fost chemat, şi pentru care ai(CF) făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. 13 Te îndemn(CG), înaintea lui Dumnezeu, care(CH) dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care(CI) a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, 14 să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până(CJ) la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, 15 care va fi făcută la vremea ei de fericitul(CK) şi singurul Stăpânitor, Împăratul(CL) împăraţilor şi Domnul domnilor, 16 singurul care(CM) are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care(CN) nu poţi să te apropii, pe care(CO) niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin. 17 Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi(CP) pună nădejdea în nişte bogăţii(CQ) nestatornice, ci în(CR) Dumnezeu, care(CS) ne dă toate lucrurile din belşug ca să ne bucurăm de ele. 18 Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi(CT) în fapte bune, să fie darnici(CU), gata să simtă(CV) împreună cu alţii, 19 aşa ca să-şi strângă(CW) pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce(CX) adevărata viaţă. 20 Timotee, păzeşte(CY) ce ţi s-a încredinţat; fereşte-te(CZ) de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel, 21 pe care au mărturisit-o unii şi au rătăcit(DA) cu privire la credinţă.

Harul(DB) să fie cu voi! Amin.

Footnotes

  1. 1 Timotei 4:14 Sau: bătrâni.
  2. 1 Timotei 5:17 Sau: bătrâni.
  3. 1 Timotei 5:19 Sau: bătrâni.