Paul, Jesus Christus sien Apostel, no daem Befael fonn Gott onns Heilaunt, en Christus Jesus onnse Hopninj,

aun Timotaeaus, en truehe Saen emm Gloowe: Jnod, Erboarme en Fraed fonn Gott onns Foda, en Christus Jesus onns Herr.

Ekj befool die daut du enn Efeesus bliewe sust wiel ekj no Matsedoonian reisd, daut du doa jewesse Mensche unjawiese sust daut see nich aundasch leare,

en nich Oobacht jaewe sele opp Foble, oda Jeschlachtsrejista oone enj, dee bloos meeha Froag fe-uasoake, leewa aus dee Fewaultinj fonn Gott em Gloowe.

Nu daut Enj fonn daen Befael es Leew ut en reinet Hoat, en goodet Jewesse, en en stoakja Gloowe.

Eenje sent doafonn aufjekome, en sent auntsied jedreit no nutsloose Raed,

wele jearen Jesatsleare senne, oba festone nich waut see saje, uk nich waut see behaupte soo to senne.

Wie weete oba, dautet Jesats goot es, wan waea daut jesatslich bruckt.

Wie motte festone dautet Jesats nich fa dee Jerajchte jejaeft es, oba fa Jesatsloose, fa Wadaspanstje, fa Sinda, fa Gottloose en Onnheilje, fa Fodamerda en Muttamerda,

10 fa Huare, fa soone dee Kjinja Schaund driewe, fa Menschedeew, fa Laeajna, fa faulsche Zeij, en wan doa irjent waut aundret es daut jaeajen jesunde Lea es,

11 no daut Evanjeelium fonn de Harlichkjeit fonn daem jesaeajende Gott, daut mie aunfetruet es.

12 En ekj dank onns Herr Jesus Christus, dee mie Krauft jeft, wiel hee mie True je-acht haft, en mie enn daem Deenst jestalt haft,

13 dee ek ferhaea en Lastra wea, en Fefolja, en rietent; oba ekj kjreach Jnod wiel ekj onnwisent wea, en deed daut wiel ekj nich Gloowe haud.

14 Oba daem Herr siene Jnod kjeem buta mote rikjlich no mie met Gloowe en Leew enn Christus Jesus.

15 Dit Wuat es True, en weat em folle auntonaeme, daut Christus Jesus enn dise Welt enenn jekome es dee Sinda to rade, unja daen ekj daut faeanaemste sie.

16 Oba dit es wuaromm ekj Jnod kjreach, daut enn mie eascht Jesus Christus siene groote Jedult sull bewaese woare, aus en Faeabilt fa daen, dee nohaea aun am jleewe wudde fa daut eewje Laewe.

17 Nu daem eewje Kjeenich, dee eewich laeft, dee nich to seene es, dee eensja Gott, traft Ea en Harlichkjeit enn aule Eewichkjeit. Amen.

18 Dis Befael jaew ekj die, mien Saen Timotaeaus, no dee Profitseiunje dee ferhaea aewa die kjeeme, daut du doaderch en gooda Kaumf kjamfe muchst.

19 Hool daen Gloowe en een goodet Jewesse. Walkje ha daut auntsied jeschmaete, en sent doaderch, so wiet aus Gloowe aunbelangt, to Grunnt jekome. Himenaeaus en Auleksaunda sent soone, daen ekj daem Soton aewajaeft ha, daut see leare muchte nich to lastre.