Doaromm aus wie daut nich lenga kunne uthoole, docht wie daut goot enn Ateen auleen jelote to senne,

en schekjte Timotaeaus onns Brooda en Metoabeida enn Gott sien Evanjeelium, junt to bestaedje en junt to treeste enn jun Gloowe;

daut kjeena sull trigfaule enn dise Aelend, dan jie weete selfst daut jie doato bestemt sent.

Dan sogoa aus wie bie junt weare, saed wie ferhaea daut wie wudde em Korte liede motte, en jie weete dautet so paseat es.

Doaromm, aus ekj et nich lenge uthoole kunn, schekjt ekj jun Gloowe no to forsche, auf dee Feseakja junt fesocht haud, en onnse Oabeit emsonst wea jewast.

Nu oba, aus Timotaeaus trig kjeem fonn junt, en brocht goode Norecht fonn jun Gloowe en june Leew, en daut jie onns emma enn goode Jedanke hoole, en daut jie felange onns to seene so aus wie junt uk,

sent wie jetroest, Breeda, enn aul onns Liede en onnse Noot, derch jun Gloowe,

wiel nu laew wie wan jie em Herr stone!

Dan waut fonn Dank kje wie Gott trig jaewe fa junt fa aul dee Freid met dee wie onns freihe fer Gott aewa junt?

10 Wie prachre Nacht en Dach daut wie junt perseenlich trafe muchte, en junt halpe enn daem woarenn jun Gloowe noch mangelt.

11 Nu mucht hee selfst, onns Gott en foda, en onns Herr Jesus Christus, onns Wajch no junt rechte!

12 Mucht de Herr june Leew eena tom aundre, en to aule Mensche femeare - so aus wie uk junt jeaejenaewa sent -

13 omm june Hoate bestaendich to moake, onnschuldich enn Heilichkjeit fer Gott onns Foda wan dee Herr Jesus kjemt met aul siene Heilje.

Bible Gateway Sponsors