Paul en Silwanus en Timotaeaus, aun dee Jemeent enn Tessaloonich dee enn Gott daem Foda en enn daem Herr Jesus Christus es: Wie wensche junt Jnod en Fraed.

Wie danke Gott emma fa junt aula, en raede to Gott aewa junt enn onnse Jebaed

en denke aun june Oabeit em Gloowe, en woo jie junt bemeaje enn june Leew, en uthoole enn dee Hopninj enn onns Herr Jesus Christus fer Gott en onns Foda.

Wie weete, leefste Breeda, daut jie fonn Gott erwaelt sent,

wiel daut Evanjeelium kjeem nich bloos no junt en Wead, oba uk enn Krauft, en em Heilje Jeist, en enn groote Fesechrunk, so aus jie weete waut fonne sort Mensche we weare mank junt om junet haulwe.

En jie worde onnse, en daem Herr, siene Nofolja, en neeme daut Wuat aun enn grootet Triebsaul met Freid em Heilje Jeist,

so daut jie Faeabilda weare fa aul daen dee enn Matsedoonean en Achaja tom Gloowe jekome weare.

Dan fonn junt shauld daem Herr sien Wuat nich bloos enn Matsedoonian en Achaja, oba uk enn aule Staede wua jun Gloowe Gott jaeajenaewa erut jegone es, so dautet nich needich es fa onns fael meeha to saje;

See saje selfst woo welkom wie bie junt weare, en woo jie junt fonn dee Jeta to Gott bekjeat haude, daem laewendje en woarhauftje Gott to deene,

10 en no sien Saen fom Himel luare, daem hee fom Doot oppwuak, Jesus, dee onns fonn dee komende Rach rade deit.