Add parallel Print Page Options

Nmeiiⁿ calˈaaya cha nncjaaweeˈ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom

Ndoˈ jeˈ ˈo nnˈaaⁿya ñequio xueeˈ Ta Jesús cwitaaⁿyâ nda̱a̱ˈyoˈ ndoˈ cwitsa̱ˈntjo̱o̱ⁿyâ ˈo na cˈomˈyoˈ chaˈxjeⁿ na jnda̱ tˈmo̱o̱ⁿyâ na calˈaˈyoˈ cha nncjaaweeˈ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyoˈ.

Ndoˈ manquiuˈyaˈyoˈ ñˈoomˈñeeⁿ na tqua̱a̱ⁿtya̱a̱ⁿyâ nda̱a̱ˈyoˈ ñequio najndeii na matseixmaⁿ Ta Jesús. Ee luaa waa na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyoˈ na calaxmaⁿˈyoˈ na ljuˈ nˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ meiⁿ tancˈomˈyaˈyoˈ ñequio nnˈaⁿ na cweˈ luaaˈ, ticwiindyoˈ ˈo nnˈaaⁿya, calaˈno̱ⁿˈyoˈ na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom na cˈomˈyoˈ na yandyoˈ ñequio lcuuˈyoˈ, ndoˈ na calaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ joona, nchii nncˈoom tsaⁿsˈa ñequio scoomˈm na ncwinomˈnaˈ ljoˈ machˈeeⁿ na tia na matseitioom ñˈeⁿñe chaˈxjeⁿ cwilˈa nnˈaⁿ na ticˈom nacje ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Meiⁿcwii tsaⁿsˈa tintseitjo̱o̱ñe nnom xˈiaaˈ na nncˈoomya ñˈeⁿ scuuˈ tsaⁿˈñeeⁿ meiⁿ tinquiuˈnnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoommeiⁿˈ ee jeeⁿ tˈmaⁿ na wiˈ nntseiquioo Ta Jesús nacjooˈ tsˈaⁿ na machˈee chaˈtso nmeiⁿˈ chaˈxjeⁿ na jnda̱ ñejlaˈcandiiyâ ˈo. Ee nchii na tqueeⁿˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom jaa na nlajomndyo̱ cantyja ˈnaaⁿˈ natia, sa̱a̱ jom lˈue tsˈoom na cˈo̱o̱ⁿya na ljuˈ nˈo̱o̱ⁿya jo nnoom. Cweˈ joˈ xeⁿ mˈaaⁿ tsˈaⁿ na ticueeˈ tsˈom ñˈoommeiⁿˈ na cwitˈmo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱ˈyoˈ, catseiˈno̱ⁿˈ tsaⁿˈñeeⁿ na nchii cweˈ ñˈoom na tqueⁿ nnˈaⁿ machˈee na tilˈue. Juu machˈee na tilˈue ñˈoom na tqueⁿ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom, na jom tquiaaⁿ Espíritu Santo naquiiˈ nˈo̱o̱ⁿyâ.

Cantyja ˈnaaⁿˈ na cˈomˈyoˈ na wiˈ nˈom ntyjeeˈyoˈ na cwilaˈyuˈ, tacaⁿnaˈ na cwinntseiljeiya ñˈoomˈñeeⁿ ee manquiiti Tyˈo̱o̱tsˈom maˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ˈyoˈ na cˈomˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ joona. 10 Ee ˈo wiˈ nˈomˈyoˈ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ na mˈaⁿ tsˈo̱ndaa Macedonia. Sa̱a̱ cwitaaⁿyâ nda̱a̱ˈyoˈ na cˈomˈyoˈ na matˈmaⁿti na wiˈ nˈomˈyoˈ joona. 11 Calaˈjnda̱ˈyoˈ na tjoomˈ ñˈoom nncˈomˈyoˈ ñˈeⁿ ncˈiaaˈyoˈ. Tacatiiˈndyoˈ ñˈoom ˈnaaⁿna na ticatseixmaⁿnaˈ na nlaˈjomndyoˈ. Cjooˈ nˈomˈyoˈ na calˈaˈyoˈ tsˈiaaⁿ ˈnaⁿˈyoˈ chaˈxjeⁿ ñˈoom na jnda̱ tqua̱a̱ⁿtya̱a̱ⁿyâ nda̱a̱ˈyoˈ, 12 ee na nlˈaˈyoˈ na ljoˈ, nnˈaⁿ na tyoolaˈyuˈ nlaˈtˈmaaⁿˈndyena ˈo meiⁿ xotseitjo̱o̱naˈ ˈnaⁿ na nleilˈueeˈndyoˈ.

Cantyja na nndyonndaˈ Ta Jesucristo

13 Ndoˈ jeˈ ˈo nnˈaⁿya, tacalˈue nˈo̱o̱ⁿyâ na mati ticalaˈno̱ⁿˈyoˈ chiuu nntsˈaanaˈ ñequio nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱ meiⁿ tancˈomˈyoˈ na chjooˈ nˈomˈyoˈ chaˈxjeⁿ ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na tintyjaaˈ nˈom Tyˈo̱o̱tsˈom. 14 Ndoˈ chaˈxjeⁿ cwilaˈyuuˈa na tueˈ Jesús ndoˈ na tandoˈxcoom, maluaaˈ cwilaˈyuuˈa na cantyja ˈnaaⁿˈ jom nñequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na joo nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱ na ñejlaˈyuˈ ñˈeⁿñê nntaˈndoˈxcona.

15 Joˈ chii cwilˈuuyâ nda̱a̱ˈyoˈ ñˈoom na tˈmo̱ⁿ nquii na cwiluiiñe na catsa̱ˈntjom jaa na ndicwaⁿ cwitando̱o̱ˈa hasta xjeⁿ na nndyonnaaⁿˈaⁿ, xocwino̱o̱ⁿˈa nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱. 16 Ee manquiiti Jesús nnaaⁿ cañoomˈluee, jndeiiˈ ñˈoom na nntsa̱ˈntjoom, ndoˈ nndyocueeⁿ, xjeⁿˈñeeⁿ nleicˈuaa jndyeeˈ ángel na cwiluiitquieñe ndoˈ mati ndu ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Quia joˈ joo nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱ na ñejlaˈyuˈ ñˈeⁿ Jesús, joona najndyee nntaˈndoˈxcona. 17 Jnda̱ joˈ jaa na ndicwaⁿ cwitando̱o̱ˈa xjeⁿˈñeeⁿ ñeˈnaaⁿˈ nncjaachuunaˈ jaa ñˈeⁿndyena quiiˈ nchquiu na nntjomndyo̱ ñequio Ta Jesús quiiˈ jndye ndoˈ nncˈo̱o̱ⁿtya̱a̱ⁿya ñˈeⁿñê. 18 Joˈ chii ñequio ñˈoommeiⁿˈ quiaˈyoˈ na tˈmaⁿ nˈom nnˈaⁿˈyoˈ na cwilaˈyuˈ.

Bible Gateway Sponsors