Add parallel Print Page Options

Cuybanile yin̈ tzet wal isbeybaln̈en ebnaj chioc ijbalomal

Yin̈ caw yeli, ta ay hunu mac chioc ijbalomal xol yuninal Comam Dios, huneˈ munil tuˈ caw sakˈalcanoj. Yajaˈ haˈ mac chioc ijbalomal tuˈ, machojab nino istxˈojal sata anma, machojab chissay hunuxa ix. Toholojab chiyute isnabal yeb isbeybal, yilal yakˈni ebnaj bay chiway anma chiecˈ iscˈatan̈. Helanojab ebnaj iscuywahi, yeb xin ayojab yelapno yul sat anma. Machojab ucˈum teˈoj, machojab akˈom howal, yeb machojab ayco yanma yin̈ chˈen melyu. Wal xin cˈulchˈanojab iscˈul yeb xin chewla winaj chute isba. Yohtajojab yakˈni cuybanile yul yatut haxinwal yijem chielico yuninal, yeb xin chixiw yuninal tet. Yajaˈ ta mach chu iscuyni naj yuninal yul yatut, maẍticˈam chu yocpaxo naj ilwal yin̈ mac ayxaco yul iskˈab Comam.

Huneˈ naj chˈoc ijbalomal xol yuninal Comam Dios tuˈ, machojabtaj hunu naj tolto chahn̈e Comam Jesucristo yul yanma, yuto ta hac tuˈ subuta isloloˈn̈en isba naj, cat yaycˈay naj yin̈ isyaˈtajil hacaˈ yu yaycˈay naj matzwalil. Wal xin, cˈulojab isbeybal naj ijbalom tuˈ sata anma maẍto chaco isba yul iskˈab Comam, haxinwal machi mac chiˈinilo ispixan naj, yeb mach chiaycˈay naj yul iskˈab naj matzwalil.

Cuybanile yin̈ tzet chu ismunla ebnaj diácono

Hacpax tuˈ ebnaj chioc diáconohal, ayojab yelapno ebnaj yul sat anma. Machojab nananta tzet chi‑la‑yala, machojab chiuqˈui ebnaj. Machojab ayoco yanma yin̈ yikˈni ismelyu yu lekˈtiˈal. Yilal yanico yanma ebnaj yin̈ cuybanile akˈbilcano jet yu Comam Dios, huneˈ cuybanile chabilxayto yul janma, yeb xin sajojabn̈eticˈa isnabal ebnaj. 10 Babel yilal yillaxi ta mach ismul ebnaj, lahwi tuˈ xin cat yakˈlax ismunil ebnaj yin̈ diáconohal.

11 Hac pax tuˈ xin ebix janab chioc yin̈ huneˈ munil tiˈ, cˈulojab isbeybal ebix yul sat anma. Machojab hobom tzotiˈ ebix. Nanojabn̈eticˈa yu ebix yin̈ tzet chiswatxˈe. Yijemojab chiyute isba ebix yin̈ sunil.

12 Ebnaj juẍta chioc diáconohal, machojab hunoxa ix chissay ebnaj, yohtajojab ebnaj iscuywa yul yatut yeb yin̈ sunil yuninal. 13 Yin̈ caw yeli ebnaj diácono cˈul chiyute isba yin̈ ismunil, chioccano iswinajil ebnaj cat yoc yip yanma ebnaj istzotel yin̈ cuybanile yin̈ Comam Jesucristo, huneˈ xaheyayto yul heyanma.

Yebilxacano jet tzet ye cocuybanil

14 Ayco yin̈ incˈulan intohan cachwilnojan yin̈ lembil, yajaˈ xin chintzˈibn̈etojan huneˈ hum tiˈ tawet, 15 yun̈e ta chiecˈ tiempo wapnihan, hawohtaxa tzet chawatxˈe xol yuninal Comam Dios. Han̈on̈ tiˈ yatut Comam Dios itzitz jehi, yuto han̈on̈ caw chijalicˈo huneˈ cuybanile yet isyelal tiˈ, yeb xin han̈on̈ chijaco yip huneˈ cuybanile tiˈ yin̈ sat anma.

16 Yin̈ caw yeli chiwalcanojan, caw aycano yelapno ye huneˈ cocuybanil chiˈakˈlax tiˈ, yuxin chiyal hacaˈ tiˈ:
    Yaco isba Comam anmahil, yet yulicˈo coxol. Haxa Comam Espíritu Santo yeniloj tato tohol isnabal. Ilbil Comam yu ebnaj ángel. Hallaxicˈo Istzotiˈ Comam xol anma nan con̈obal. Ay anma yul sat yiban̈kˈinal tiˈ caw yaco yanma yin̈ Comam. Chahlax Comam yin̈ iscˈulchˈanil yul satcan̈, ẍi.