Add parallel Print Page Options

Ginbalik sa Israel ang Kahon sang Kasugtanan

Pagkaligad sang pito ka bulan halin sang gindala ang Kahon sang Ginoo sa Filistia, ginpatawag sang mga Filistinhon ang ila mga pari kag mga babaylan kag ginpamangkot, “Ano ang amon himuon sa Kahon sang Ginoo? Sugiri kami kon paano namon ini ibalik sa iya nga lugar.” Nagsabat sila, “Kon ibalik ninyo ang Kahon sang Dios sang Israel, dapat ibalik ninyo ini nga may dala nga halad nga bayad sa sala. Sa sini nga paagi magaayo kamo kag mahibaluan ninyo kon ngaa nga ginasilutan niya kamo.”[a]

4-5 Nagpamangkot ang mga Filistinhon, “Ano nga halad nga bayad sa sala ang amon ipadala?” Nagsabat ang mga pari kag mga babaylan, “Magporma kamo sang lima ka imahen nga bulawan nga ang korte daw tumor, kag lima man ka imahen nga bulawan nga ang korte daw ilaga, suno sa kadamuon sang aton lima ka pangulo, tungod nga nag-abot sa aton kag sa aton mga pangulo ang kalalat-an nga mga tumor kag mga ilaga nga nagahalit sa aton nasyon. Ihalad ninyo ini sa pagpadungog sa Dios sang Israel, kay basi untatan na niya ang pagsilot sa aton, sa aton nga mga dios, kag sa aton nga nasyon. Indi na ninyo pagpatig-aha ang inyo mga tagipusuon pareho sang ginhimo sang mga Egiptohanon kag sang ila hari. Gintugutan lang nila nga makalakat ang mga Israelinhon sang puwerte na gid ang pagpaantos sa ila sang Dios. Gani karon, maghimo kamo sang bag-o nga karo kag magkuha sang duha ka inang nga baka nga wala pa gid matakdi sang gota. Dayon itakod ninyo ang karo sa mga baka, pero indi ninyo pagpaupda ang ila mga tinday kundi siraduhi ninyo ini sa toril. Pagkatapos kuhaa ninyo ang Kahon sang Ginoo kag ibutang sa karo. Ibutang man ninyo sa tupad sini ang kahon nga sa diin nasulod ang mga bulawan nga may mga korte, nga inyo ipadala bilang halad nga bayad sa sala. Dayon palakta ninyo ang mga baka, kag pabay-i lang kon sa diin ini pakadto, pero tan-awa ninyo ini. Kon magtaklad gani ini pakadto sa Bet Shemesh, nga isa sa mga banwa sang mga Israelinhon, mahibaluan naton nga ang Ginoo amo ang nagpadala sining puwerte nga kalalat-an sa aton. Pero kon indi gani, mahibaluan naton nga indi ang Ginoo ang nagasilot sa aton, kundi natabuan lang ini sa aton.”

10 Gani gintuman nila ato. Nagkuha sila sang duha ka inang nga baka kag gintakdan sang karo. Ang mga tinday sini ginsiradhan nila sa toril. 11 Ginbutang nila ang Kahon sang Ginoo sa karo kag ang kahon nga may sulod nga mga bulawan nga ang korte daw mga ilaga kag daw mga tumor. 12 Dayon naglakat ang mga baka deretso sa Bet Shemesh nga wala naglipas sa dalan, kag sige ang ila ima.[b] Nagasunod sa ila ang mga pangulo sang mga Filistinhon hasta sa dulunan sang Bet Shemesh.

13 Sang sadto nga tion, nagaani ang mga taga-Bet Shemesh sang trigo sa kapatagan. Sang makita nila ang Kahon sang Kasugtanan, nalipay gid sila. 14-15 Nakaabot ang karo sa uma ni Josue nga taga-Bet Shemesh, kag didto ini nagpundo sa kilid sang dako nga bato. Ginkuha sang mga kaliwat ni Levi ang Kahon sang Ginoo kag ang kahon nga may sulod nga mga imahen nga bulawan, kag gintungtong didto sa dako nga bato. Dayon ginbial sang mga tawo ang karo kag ginhalad ang mga baka bilang halad nga ginasunog para sa Ginoo, kag naghalad man sila sang iban pa nga mga halad. 16 Nakita ini tanan sang lima ka pangulo sang mga Filistinhon, kag dayon nagpauli sila sa Ekron sang sina mismo nga adlaw.

17 Ang lima ka imahen nga bulawan nga ang korte daw tumor naghalin sa lima ka banwa sang mga Filistinhon: ang Ashdod, Gaza, Ashkelon, Gat, kag Ekron. Ginpadala nila ini para sa Ginoo bilang halad nga bayad sa sala, 18 kag amo man ang lima ka bulawan nga ang korte daw ilaga, suno sa kadamuon sang sadtong lima ka napaderan nga mga banwa sang Filistinhon. Ini nga mga banwa kag ang mga baryo sa palibot sini sakop sang sadtong lima ka pangulo. Ang dako nga bato sa uma ni Josue sang Bet Shemesh, nga ila gintungtungan sang Kahon sang Ginoo, ara pa gihapon hasta subong bilang pamatuod parte sa natabo.

19 Pero may 70 ka taga-Bet Shemesh nga ginpatay sang Dios tungod kay gintan-aw nila ang sulod sang Kahon sang Ginoo. Nagpangasubo gid ang mga tawo tungod sa sining puwerte nga silot sang Ginoo sa ila. 20 Nagpamangkot sila, “Sin-o bala ang makaatubang sa presensya sang Ginoo, ang balaan nga Dios? Sa diin bala naton ipadala ang Kahon sang Ginoo palayo sa aton?” 21 Gani nagpadala sila sang mga mensahero sa mga taga-Kiriat Jearim sa pagsiling, “Ginbalik sang mga Filistinhon ang Kahon sang Ginoo. Kuhaa ninyo diri kag dal-a dira sa inyo.”

Footnotes

  1. 6:3 kag mahibaluan… kamo: ukon, kag untaton na sang Dios ang pagsilot sa inyo.
  2. 6:12 ima: ukon, inga.