Add parallel Print Page Options

Kag ang mensahi ni Samuel naglapnag sa bug-os nga Israel.

Ang Pag-agaw sang mga Filistinhon sang Kahon sang Kasugtanan

Karon nagpakig-away ang mga Israelinhon kontra sa mga Filistinhon. Nagkampo ang mga Israelinhon sa Ebenezer, kag ang mga Filistinhon iya nagkampo sa Afek. Nagsalakay ang mga Filistinhon, kag puwerte gid ang inaway. Ginpierdi sang mga Filistinhon ang mga Israelinhon; 4,000 ka Israelinhon ang ila napatay. Sang nagbalik sa kampo ang nabilin nga mga Israelinhon, nagpamangkot ang mga manugdumala sang Israel, “Ngaa ginpabay-an sang Ginoo nga mapierdi kita sa mga Filistinhon? Maayo pa kuhaon ta ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo sa Shilo, agod updan niya kita kag luwason sa aton mga kaaway.”

Gani ginpakuha nila sa Shilo ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo nga Makagagahom. Ang takop sang sini nga Kahon may ara sang imahen sang duha ka kerubin, kag nagapuyo ang Ginoo sa tunga sini. Nag-upod sa pagkuha sang Kahon ang duha ka anak ni Eli nga si Hofni kag Finehas. Pag-abot sang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo didto sa kampo, nagsinggit sing matunog ang mga Israelinhon sa kalipay sa bagay nga nagtay-og ang duta. Sang mabatian sang mga Filistinhon ang pagsininggit sang mga Israelinhon, nagpamangkot sila, “Ngaa nagasininggit ang mga Hebreo sa ila kampo?”

Sang mahibaluan nila nga nag-abot ang Kahon sang Ginoo sa kampo sang mga Israelinhon, hinadlukan gid sila. Nagsiling sila, “Delikado kita kay may nag-abot nga mga dios sa kampo sang mga Israelinhon. Wala pa ini matabo halin sang una. Kaluluoy gid kita! Sin-o ang makaluwas sa aton sa makagagahom nila nga mga dios? Sila ang mga dios nga nagpatay sa mga Egiptohanon sa kamingawan paagi sa nagkalain-lain nga klase sang mga kalalat-an. Pero magpakabakod kita kag magpakaisog, kay kon indi, mangin ulipon kita sang mga Hebreo pareho sang pag-ulipon naton sa ila. Gani magpakig-away gid kita!”

10 Gani nagpakig-away ang mga Filistinhon, kag napierdi nila ang mga Israelinhon. Madamo gid ang napatay; 30,000 ang napatay nga mga Israelinhon. Ang mga nagkalabilin nga mga Israelinhon nagpalalagyo pauli sa ila ginaestaran. 11 Kag indi lang ina, kundi naagaw pa sang mga Filistinhon ang Kahon sang Dios, kag napatay man ang duha ka anak ni Eli nga si Hofni kag si Finehas.

Ang Pagkapatay ni Eli

12 Sa sina nga adlaw, may isa ka tawo nga Benjaminhon nga nagdalagan halin sa inaway pakadto sa Shilo. Gin-gisi niya ang iya bayo kag ginbutangan sang yab-ok ang iya ulo sa pagpakita sang iya pagpangasubo. 13-15 Pag-abot niya sa Shilo, nagapungko si Eli sa bangko sa higad sang dalan kag nagabantay tungod kay nagakabalaka gid siya sa Kahon sang Dios. Nagaedad na sadto si Eli sang 98, kag halos indi na makakita.

Karon, ginsugid sang tawo sa banwa ang natabo sa inaway. Pagkabati sini sang mga tawo naghinibi sila. Nabatian ini ni Eli kag nagpamangkot siya, “Ngaa nagahinibi ang mga tawo?” Nagdali-dali palapit ang tawo sa iya 16 kag nagsiling, “Bag-o lang gid ako naghalin sa inaway. Nakapalagyo ako.” Nagpamangkot si Eli, “Ano ang natabo, toto?” 17 Nagsabat ang tawo, “Nagpalalagyo ang mga Israelinhon sa mga Filistinhon kag madamo gid sa aton katawhan ang napatay, pati na ang duha mo ka anak nga si Hofni kag si Finehas. Kag ang Kahon sang Dios naagaw.”

18 Sang masambit sang tawo ang parte sa Kahon sang Dios, nagtingkaya si Eli sa iya bangko sa kilid sang puwertahan sang banwa. Nabali ang iya liog kag napatay dayon siya, kay matambok abi siya kag tigulang na. Nangin pangulo siya sang Israel sa sulod sang 40 ka tuig.

19 Sadto man nga tion, ang umagad ni Eli nga asawa ni Finehas manugbata. Sang mabatian niya nga naagaw ang Kahon sang Dios kag napatay ang iya bana kag ugangan nga lalaki, ginsakitan siya dayon kag nagbata, pero grabe ang iya pagpasakit. 20 Sang nagahimumugto na siya, nagsiling ang mga babayi nga nagpabata sa iya, “Magpakaisog ka! Lalaki ang imo bata!” Pero wala na siya magsabat. 21-22 Antes siya mapatay gin-ngalanan niya ang bata nga Icabod,[a] kay siling niya, “Wala na ang gamhanan nga presensya sang Dios sa Israel.” Amo ini ang iya ginsiling tungod kay naagaw ang Kahon sang Dios kag napatay ang iya bana kag ugangan nga lalaki.

Footnotes

  1. 4:21-22 Icabod: buot silingon sa Hebreo, wala na ang gamhanan nga presensya.