Add parallel Print Page Options

Pedro quintlacanonotza on tlajtlajmatquej tlayecanquej itech tocnihuan niman on telpocamej

Aman nicnequi niquintlacanonotzas on tlajtlajmatquej tlayecanquej yejhuan nemij ipan nemotiopanhuan. Nejhua no nitlajtlajmatqui tlayecanquetl itech tocnihuan. Oniquitac Cristo ijcuac otlajyohuij niman no nicpias sequi ihueyilis yejhuan huajnonextis. Xquintlajpiacan iconehuan Dios yejhuan yejhua omechmactilij para nenquincuidarosquej. Xquimpiacan quen se tlajpixqui quimpia iborreguitos. Ma ca xchihuacan pampa tla yacaj mechchihualtia, yej ican cuajli nemoyojlo quen Dios quinequi. Ma ca xchihuacan pampa nenquinequij nenquitlanisquej tomin, yej san pampa nenquinequij nentequitisquej para Dios. Ma ca xquimpiacan quen nemotlactihuan on yejhuan Dios omechmactilij para nenquintlajpiasquej, yej xquinyecanacan ican cuajli ejemplo. Ijcuac huajnonextis Cristo, yejhuan quinmandarohua on tlajpixquej, nenquiselisquej se tetlayocolijli sanoyej cualtzin yejhuan xqueman popolihui xquen se tetlayocolijli yejhuan ticseliaj ipan in tlalticpactli.

Telpocamej, no ijqui xquintlacamatican on yejhuan más huehuentzitzintin. Xmohuicacan ihuan ocsequimej ican yolyemanilistli pampa on Yectlajcuilojli quijtohua:
Dios xquinselia on yejhuan nohueyimatquej, pero yejhua quimpalehuiya ican iteicnelilis on yejhuan yolyemanquej. Yejhua ica xmoyolyemanilican ixpan Dios yejhuan quipia nochi poder, niman mechmacas tetlacaitalistli ipan on tonajli yejhuan oquitlapejpenij.

Xmactilican Dios nochi on tlajtlamach yejhuan san nencomatztoquej pampa yejhua quinequi mechpalehuis.

Cuajli xnemilican niman xtlachixtiacan, pampa nemotlahuelicniu on diablo quinequi mechxoxotonis. Yejhua quistinemi quen itlaj león yejhuan nanalcatinemi niman quitejtemojtinemi aquinon quicuas. Ma ca xtlacamatican on diablo, yej xmelajcanemican ipan nemotlaneltoc. No ijqui xmatztiacan ica nochihuiyan imanyan in tlalticpactli on nemocnihuan no ijqui quen nemejhuamej tlajyohuiyaj. 10 Saquin ijcuac nemejhuamej yonentlajyohuijquej ipan quesqui tonaltin, sa no Dios mechcueltlalis, mechmelajcapias, mechcojtilis, niman mechyectlalis ipan nemotlaneltoc. Sa no yejhua Dios techmaca nochi iteicnelilis, niman otechnotz para ticpiasquej ihueyilis itechcopa Cristo yejhuan para nochipa onyas. 11 Ma yejhua quipia hueyilistli niman poder para nochipa. Ma ijqui nochihua.

Pedro tetlajpalohua

12 Yonemechtlajcuilhuij ican quesqui tlajtojli ipan yejhua in tlajcuilolamatl yejhuan tocniu Silvano oquijcuiloj quen nejhua oniquijlij. Nejhua cuajli nicmati ica yejhua cuajli iyojlo. Onemechtlajcuilhuij para onemechtlacanonotz niman onemechpantlantilij ica iteicnelilis Dios melahuac. Xmelajcanemican ipan on teicnelilistli.

13 Iconehuan Dios yejhuan nemij nican ipan Babilonia, niman yejhuan no oquintlapejpenij quen nemejhuamej, mechtlajpalohuaj. Niman Marcos yejhuan quen noconeu yesquia, mechtlajpalohua. 14 Xmotlajpalocan nochimej ihuan ocsequimej ican tetlajsojtlalistli.

Xpiacan yolsehuilistli nemejhuamej yejhuan nennemij san secan ihuan Jesucristo. Ma ijqui nochihua.