Add parallel Print Page Options

Hälsning

Från Petrus, som är apostel[a] åt Jesus Kristus[b].

Till de utvalda som bor utspridda i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien. Enligt Guds, vår Faders, plan är ni helgade i Anden och bestämda till lydnad inför Jesus Kristus och rening genom hans blod.

Nåd och frid åt er i rikaste mått!

Hoppet om evigt liv

Välsignad är Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader. I sin stora barmhärtighet lät han oss födas på nytt till ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från de döda, hoppet att en dag få ärva det som aldrig kan förstöras eller fläckas eller tyna bort och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds kraft bevaras ni genom tron till den räddning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden.

Var därför glada och jubla, även om ni nu för en kort tid måste gå igenom olika slags prövningar. Genom dessa förädlas er tro, så att bara det som är äkta blir kvar, det som är långt mer värt än guld som förädlas i eld men ändå förgås, det som blir till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.

Ni älskar honom trots att ni inte har sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar och fylls av en obeskrivlig, härlig glädje, eftersom ni snart ska nå målet för er tro, räddningen för era liv.

10 Det var denna räddning som profeterna så ivrigt utforskade och försökte förstå, när de profeterade om den nåd som ni skulle få. 11 De utforskade vad och vilken tid som Kristus Ande inom dem syftade på när han förutsade Kristus lidanden och den härlighet som skulle följa. 12 Det uppenbarades för dem att de inte tjänade sig själva utan er med sitt budskap. Det har nu kungjorts för er av dem som, genom den heliga Anden som var utsänd från himlen, har förkunnat evangeliet för er – något som till och med änglarna önskar få en inblick i.

Håll er rena från synden

13 Spänn därför bältet om livet och var nyktra. Sätt allt ert hopp till den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbaras. 14 Som lydiga barn, låt er inte längre drivas av de begär som styrde er medan ni fortfarande var okunniga. 15 Liksom han som har kallat er är helig, så ska ni också leva ett alltigenom heligt liv. 16 Det står ju skrivet: ”Ni ska vara heliga, för jag är helig.”[c]

17 Om ni kallar honom Fader när ni ber, han som utan att göra någon skillnad på människor dömer var och en efter hans gärningar, lev då i gudsfruktan under den tid av främlingskap som ni lever här. 18 Ni vet själva att det inte var med något förgängligt som silver eller guld som ni köptes fria från det meningslösa liv som både ni och era förfäder levde. 19 Nej, det var med Kristus dyrbara blod, ett lamm utan fläck eller fel. 20 Han var utsedd redan innan världen skapades, men det var först nu vid tidens slut som han uppenbarades för er skull. 21 Genom honom tror ni på Gud, som uppväckte honom från de döda och förhärligade honom, så att ni kan tro och hoppas på Gud.

22 Ni har renat er själva genom att lyda sanningen och kan nu visa varandra en uppriktig syskonkärlek. Älska varandra av hela hjärtat. 23 Ni har ju blivit födda på nytt, inte genom en förgänglig säd utan genom en oförgänglig, genom Guds levande och bestående ord. 24 För

”Människan[d] är som gräset,
    och all hennes prakt är som ängsblomman.
Gräset torkar och blomman faller av.
25     Men Herrens ord består i evighet.”[e]

Och det är detta budskap som nu har förkunnats för er.

Footnotes

  1. 1:1 Eller sändebud.
  2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
  3. 1:16 Se 3 Mos 11:44-45; 19:2; 20:7.
  4. 1:24 Ordagrant: Allt kött
  5. 1:25 Se Jes 40:6-8.