A A A A A
Bible Book List

I Phi-rơ 4:7-11 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.

Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.

Người nầy người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn.

10 Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.

11 Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

I Phi-rơ 4:7-11 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Quản Lý Ân Tứ của Ðức Chúa Trời

Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy minh mẫn và tỉnh táo để cầu nguyện. Trước hết hãy yêu thương nhau nhiệt thành, vì tình yêu che lấp vô số tội lỗi. Hãy tiếp đãi nhau niềm nở, không một lời than phiền. 10 Mỗi người hãy lấy ơn mình đã nhận phục vụ lẫn nhau, như những người quản lý giỏi, khéo sử dụng các ân tứ của Ðức Chúa Trời. 11 Ai giảng dạy, hãy giảng dạy như rao truyền sấm ngôn của Ðức Chúa Trời; ai phục vụ, hãy lấy hết sức Ðức Chúa Trời ban cho mà phục vụ, để trong mọi sự Ðức Chúa Trời được vinh hiển qua Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh hiển và quyền bính đều thuộc về Ðức Chúa Jesus Christ đời đời vô cùng. A-men.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Viewing of
Cross references
Footnotes