Doaromm, wiel Christus em Fleesch jelaede haft, mott wie onns met daem naemlije Senn utrechte: dan waea em Fleesch liede deit haft de Sind aufjesajcht;

daut hee nich lenje dee Mensche Losst utlaewe sul, oba no Gott sien Wele laewe sul.

Lot dee Tiet dee hinja ju es tooreakje wua jie dee Heide aea Laewe utlaewde, aus jie waundelde enn onnsitliche Sinde, Losst, Besupe, Fraeterie, Suparie, en schendlijet Jetsedenst.

Daut woat dee aundre Framd faea kome daut jie nich met an met rane no daut naemlije losstje Opprua, en see woare dan lastre en Bees fonn ju raede.

Oba see woare sikj motte feauntwuate aun daem dee reed es de Laewendje uk de Doodje to rechte.

Dan dit es wuaromm de Doodje uk daut Evanjeelium es jepraedijt worde, so daut see aun eene Haunt muchte jerecht woare no Mensche em Fleesch, oba aune aundre Haunt muchte laewe no Gott em Jeist.

Oba daut Enj fa aules es dicht bie jekome. Doaromm siet nichta, en hoolt aun em Jebaed.

Aewa aules oba hat iewrije Leew eena tom aundre, wiels Leew dakjt fael Sinde too.

Siet oppnaement eena tom aundra oone doaraewe to kloage.

10 So aus en Jiedra ne Goow jekjraeaje haft saul hee dee brucke eena daem aundra to deene so aus goode Fewaulte Gott siene Jnod jaejenaewe;

11 Wan waea raet, saul hee raede so aus wan hee Gott sien Wuat raet; wan waea deent, so aus bie dee Krauft dee Gott jeft, daut Gott en aule Dinje mucht feharlicht woare derch Jesus Christus; am jeheat aule Harlichkjet en Macht enn aule Eewichkjeit. Amen!

12 Leefste Frind, lot ju daut nich erstaune wan jie derch Feseakjunge motte gone dee fiaheet sent omm junt to Proowe es wan irjent waut besondret paseat,

13 Freit junt leewa so aus jie metliede en Christus sien Liede, daut jie junt dan uk met groote Freid freie kjenne wan siene Harlichkjeit woat jeoppenboat woare.

14 Jie sent jesaeajent wan aundre junt waejen Christus sien Nome schele, wiel daut meent daut dee Jeist de Harlichkjeit en fonn Gott opp ju rut:

15 Seet blos doano daut kjeena fonn ju liede deit aus en Merda oda en Deef oda eena waut Beeset aunjeit, oda soona dee sikj enn aundre aeare Sache mankmenjt.

16 Oba wan waea liede deit wiel hee en Christ es, brukt hee sikj nich shaeme; lot am leewa Gott eare derch daem Nome.

17 Dan de Tiet es hia daut daut Jerecht mott met Gott sien Follkj aunfange, en wan daut en onns aunfangt, waut woat daut fa en Enj senne fa daen dee Gott sien Evanjeelium nich jehuarsom sent?

18 En wan dee Jerachta mau afent Seelij woat, wua saul dee Gottloosa en Sinda ferndach kome?

19 Doaromm saele dee, dee no Gott sien Wele liede, aeare Seele met Goot doone daem aunfetruhe dee en True Erschaufe es.

Bible Gateway Sponsors