A A A A A
Bible Book List

1 Pedro 5 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Ñˈoom na matseijndo̱ˈnaˈ nˈom nnˈaⁿ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom

Nnco̱ na cwiluiitquiendyo̱, waa na ñeˈcatseijndo̱ˈa nˈomˈ ˈo na cwiluiitquiendyoˈ quiiˈ ntmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ, ja na ndo̱o̱ˈno̱o̱ⁿ na wiˈtˈmaⁿ na teinom Cristo, ndoˈ na mati nntseijomndyo̱ na nluiitˈmaⁿñê quia na nndyonnaaⁿˈaⁿ ndoˈ mati ˈo. Nnˈaⁿ na cwiluiindye canmaⁿ ntsmeiⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom calˈaˈyoˈ cwenta joona, nchii ñequio najndeiˈnaˈ na nlˈaˈyoˈ tsˈiaaⁿˈñeeⁿ, meiⁿ nchii na queeⁿ nˈomˈyoˈ sˈom, sa̱a̱ ñequio na xcweeˈya nˈomˈyoˈ chaˈxjeⁿ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom lˈue tsˈoom, Tyˈo̱o̱tsˈom tyˈioom tsˈiaaⁿ ˈo, meiⁿ nchii nlqueⁿndyoˈ na nluiitˈmaⁿndyoˈ nda̱a̱ joo nnˈaⁿ na cwilayuˈ. ˈO xcweya cˈomˈyoˈ jo nda̱a̱na cha nnda̱a̱ nluiiˈndyena ˈo. Ndoˈ na luaaˈ, nqueⁿ na cwiluiitquieñê na mateixˈeeⁿ tmaaⁿˈ cwentaaⁿˈaⁿ, quia na nndyonnaaⁿˈaⁿ, nntsˈaaⁿ na nntoˈñoomˈyoˈ cwii corona na tijoom ncˈuaanaˈ na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ nntseitˈmaaⁿˈñenaˈ ˈo.

Ndoˈ mati ˈo nnˈaⁿ na cjeti mˈaⁿˈyoˈ, catueˈndyoˈcjeˈyoˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Matsonaˈ na chaˈtsondyoˈñˈeⁿˈyoˈ catueˈndyoˈcjeˈyoˈ nda̱a̱ ncˈiaaˈyoˈ na cwilaˈyuˈ ñequio na nioomˈ nˈomˈyoˈ, ee waa ljeii na matsonaˈ:
    Mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom nacjoo nnˈaⁿ na cwitjeiiˈsˈandye,
    cwitjeiiˈlcundye,
    sa̱a̱ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwitueeˈndyecje mañequiaaⁿ naya na matseixmaaⁿ.

Joˈ chii catueˈndyoˈcjeˈyoˈ nacje ˈnaaⁿˈ tsˈo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom na tjacantyja najndeii cwiluiiñê cha quia nncueˈntyjo̱ xjeⁿ ntyjeeⁿ nntseitˈmaaⁿˈñê ˈo. Catueˈyoˈ nacjooˈ nqueⁿ chaˈtsoñˈeⁿ na matseiñˈeeⁿˈñenaˈ ˈo ee mˈaaⁿˈ mˈaaⁿˈ tsˈoom ˈo.

Cˈomˈyoˈ na jndo̱ˈ nˈomˈyoˈ ndoˈ calˈaˈyoˈ cwenta, ee mˈaaⁿ tsaⁿjndii na jnoomˈm ˈo. Matseijomnaˈ jom chaˈcwijom catsiaⁿ liom na manom manomyoˈ na malˈueyoˈ quiooˈ na nlquiiyoˈ. Calajnda̱ˈyoˈ na cwitsaˈyoˈ nacjoomˈm ñequio na cwilaˈyuˈya ñˈomˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ee manquiuˈyoˈ na chaˈwaa tsjoomnancue nquiee nnˈaⁿˈyoˈ na cwilaˈyuˈ, maljoyu na wiˈ cwiwinomna chaˈxjeⁿ na cwitjomˈyoˈ. 10 Ndoˈ nda̱nquia cwantindyo xuee na cwiwinomˈyoˈ nawiˈmeiiⁿ, manquiiti Tyˈo̱o̱tsˈom nntsˈaaⁿ na laxmaⁿˈyoˈ na canda̱a̱ˈndyoˈ, na nncwintyjeˈtyeⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ, na ncˈomˈyoˈ na jnda̱ˈyoˈ jo nnoom, na tjaaˈnaⁿ na cwii nntseitsˈeiinaˈ ˈo. Nntsˈaaⁿ na nmeiiⁿˈ ncˈe naya na matseixmaaⁿ na mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom ˈo. Jnda̱ maqueeⁿˈñê ˈo na nlaˈjomndyoˈ yuu na caxuee na ticantycwii na cwiluiiñê ncˈe Jesucristo. 11 Ñenqueⁿ tintycwii na tseixmaaⁿ najneiⁿ na catsa̱ˈntjoom. Amén.

Matseicwanom Pedro na xmaⁿndye nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ

12 Mateijndeii Silvano ja na teiljeii carta chjoowaañe. Macwjiiˈa cwenta na cwiluiiñê tsˈaⁿ na matseiyuˈ na xcweeˈ tsˈoom. Cantyja ˈnaaⁿˈ juunaˈ mañequiaya na tˈmaⁿ nˈomˈyoˈ ndoˈ macwjiˈyuuˈndyo̱ na juu naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, cwiluiiñenaˈ na mayuuˈ.

13 Tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ na mˈaⁿna Babilonia, na ljoˈyu macwjeeⁿˈeⁿ joona cwentaaⁿˈaⁿ chaˈxjeⁿ macwjeeⁿˈeⁿ ˈo, cwilaˈcwanomna na xmaⁿndyoˈ. Ndoˈ mati maljoˈ machˈee jndaaya tiˈMarcos. 14 Cwii cwiindyoˈ ñequio lueeˈyoˈ quiaˈyoˈ na xmaⁿndye ntyjeeˈyoˈ.

Nda̱a̱ chaˈtsondyoˈ na laxmaⁿˈyoˈ cwentaaˈ Cristo, quiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na nntoˈñoomˈyoˈ na meiⁿcwii ñomtiuu tincˈomˈyoˈ jo nda̱a̱na.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes