Add parallel Print Page Options

Candya̱ˈntjo̱o̱ⁿya cantyjati naya na cwicandaaya nnom Tyˈo̱o̱tsˈom

Joˈ chii, chaˈxjeⁿ na tcoˈwiˈnaˈ Cristo ñequio seiiⁿˈeⁿ, mati ˈo laˈxmaⁿˈyoˈ na nñequiandyoˈ na coˈwiˈnaˈ ˈo, ee tsˈaⁿ na macoˈwiˈnaˈ juu ñequio seiiˈ, jnda̱ tyˈiooˈñê na ñeˈqueⁿ jnaⁿ xjeⁿ jom, cha cantyjati xuee na wañoomˈm nncˈoom chaˈxjeⁿ na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom, nchii chaˈxjeⁿ na queeⁿ tsˈom seiiˈ tsˈaⁿ. Tco xuee na ñelˈaˈyoˈ chaˈxjeⁿ cwilˈa nnˈaⁿ na ticˈom nacje ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, ñelˈaˈyoˈ natia na cwilˈa naⁿˈñeeⁿ, tyomˈaⁿˈyoˈ na queeⁿ nˈomˈyoˈ ntˈomcheⁿ, ñejlaˈxmaⁿˈyoˈ nnˈaⁿ candyee, tyocwaˈjndooˈndyoˈ ndoˈ tyoweˈyoˈ, ndoˈ tyolaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ joo na cweˈ nnˈaⁿ lˈa. Sa̱a̱ jeˈ ncˈe na ticalajomndyoˈtiˈyoˈ ñequio na mawinomˈnaˈ natia na cwilˈa naⁿˈñeeⁿ, joˈ matseiñˈeeⁿˈñenaˈ joona ndoˈ tia ñˈoom cwilaneiⁿna cantyja ˈnaⁿˈyoˈ. Sa̱a̱ ncueˈntyjo̱ xjeⁿ na nlcaⁿnaˈ na nñequiana cwenta nnom Nqueⁿ na mˈaaⁿcˈeeñê na nncuˈxeeⁿ nnˈaⁿ na cwitaˈndoˈ ndoˈ nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱. Joˈ chii nda̱a̱ lˈoo jnda̱ teineiⁿ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cha chaˈxjeⁿ jom wanoomˈm, mati nnda̱a̱ nntaˈndoˈna meiiⁿ jnda̱ tuˈxeⁿndyena chaˈxjeⁿ cwituˈxeⁿndye chaˈtso nnˈaⁿ.

Jnda̱ wjaawindyooˈ na nntycwii chaˈtso. Ncˈe na ljoˈ catjeiˈyaˈyoˈ cwenta chiuu cwitsamˈaⁿˈyoˈ, ndoˈ calaneiⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio na xcweeˈ nˈomˈyoˈ. Ndoˈ na tˈmaⁿti cˈomˈyoˈ na xcwe na mˈaⁿˈyoˈ na jnda nquiuˈyoˈ ncˈiaaˈyoˈ na cwilayuˈ ee quia na mˈaaⁿ tsˈaⁿ na jnda ntyjeeⁿ xˈiaaⁿˈaⁿ, matseitˈmaⁿya tsˈoom tsˈaⁿ na matseitjo̱o̱ñe nnoom. Cateixˈeeˈyoˈ nnˈaⁿ na cweˈ cwiquieya lˈaˈyoˈ, meiⁿ tilaˈncjooˈndyoˈ ñˈeⁿndyena. 10 Cwii cwiindyoˈ cwicandaˈyoˈ cwii nnom na nnda̱a̱ nlˈaˈyoˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Chaˈxjeⁿ machˈee cwii tsˈaⁿ na mato̱ⁿˈ tsˈiaaⁿ, joˈ cwilˈueeˈndyoˈyaˈyoˈ jndye nnom naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. 11 Xeⁿ macandaaˈ tsˈaⁿ na catseineiiⁿ, ñˈoom na mañequiaaⁿ catsˈaanaˈ chaˈcwijom nquii Tyˈo̱o̱tsˈom matseineiⁿ. Xeⁿ macandaaˈ tsˈaⁿ na mateijneiⁿ nnˈaⁿ, catsˈaaⁿ naljoˈ ñequio najndeii na matseixmaaⁿ na mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom. Chaˈtso na cwilˈaˈyoˈ calˈaˈyoˈ juunaˈ cha caluiitˈmaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom ncˈe Jesucristo, ee jom tseixmaaⁿ na caluiitˈmaⁿñê, ticantycwii najndeii na matseixmaaⁿ. Amén.

Xeⁿ cwitaˈwiˈ nnˈaⁿ ˈo, nmeiiⁿ calˈaˈyoˈ

12 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, tintsˈaanaˈ na tileicalaˈno̱ⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ juu na wiˈ na cwiwinomˈyoˈ na juunaˈ matseijomnaˈ chaˈcwijom mawinom tsˈaⁿ quiiˈ chom, tincˈoomˈ nˈomˈyoˈ na juu joˈ tˈmaⁿ waa na cwichuiiˈnaˈ ñequio na cwitjoom ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ. 13 Nchii joˈ na nlˈaˈyoˈ. ˈO cˈomˈyoˈ na neiⁿˈyoˈ na cwitjomˈyoˈ na ljoˈ ee cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ cwilajomndyoˈ na tcoˈwiˈnaˈ Cristo cha mati canda̱a̱ˈ na neiⁿˈyoˈ quia na nleitquiooˈñê na nluiitˈmaⁿñê. 14 Xeⁿ na cwitioˈñˈoom nnˈaⁿ ˈo ee na cwiluiindyoˈ cwentaaˈ Cristo matioˈnaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo. Machˈeeⁿ na ljoˈ ee nquii Espíritu na cwiluiiñê mˈaaⁿ naquiiˈ nˈomˈyoˈ. Mayuuˈ na cwilaneiⁿna ñˈoom ntjeiⁿ nacjooˈ Cristo sa̱a̱ cwiluiitˈmaⁿñê cantyja ˈnaⁿˈyoˈ. 15 Xeⁿ na mˈaaⁿ cwiindyoˈ ˈo na wiˈ matjom, nchii catsˈaanaˈ na ljoˈ ncˈe na seicueeˈ tsˈaⁿ, oo na machˈuee, oo cwiicheⁿ nnom natia, meiⁿ nchii ncˈe na matiiˈñe cwii nnom ñˈoom ˈnaaⁿˈ cwiicheⁿ tsˈaⁿ. 16 Sa̱a̱ xeⁿ macoˈwiˈnaˈ ˈu ncˈe na matseijomndyuˈ ñequio Cristo, ticatsonaˈ na cˈoomˈ na jnaⁿˈ, ˈu catseitˈmaaⁿˈndyuˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na matjomˈ naljoˈ.

17 Ee jnda̱ tueˈntyjo̱ xjeⁿ na juu na macuˈxeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ nnaⁿna quiiˈntaaⁿ jaa na laxmaaⁿya nnˈaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ. Ndoˈ xeⁿ manaⁿnaˈ ñequiondyo̱ jaa majndeiiticheⁿ nnˈaⁿ na tilacanda̱a̱ˈndye ñˈoomˈm. 18 Ndoˈ xeⁿ ncˈuaaˈ nluiˈnˈmaaⁿndye nnˈaⁿ na maqueⁿnaˈ joo na tjaa jnaⁿ laxmaⁿ, ¿chiuu nluiiyuu na nluiˈnˈmaaⁿndye nnˈaⁿ na tia nnˈaⁿndye ñequio nnˈaⁿ jnaⁿ? 19 Joˈ chii nnˈaⁿ na wiˈ cwitjoomna ncˈe na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom, ñecwitco calˈana na matyˈiomyanaˈ, ndoˈ catioona añmaaⁿna lˈo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom na sˈaa joona, ee cwiluiiñê na mayomˈm.