A A A A A
Bible Book List

1 Pedro 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

1 Pedro

Júuˆ guicó̱o̱ˈˇ e catɨ́ɨngˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jnea˜ siiˋ Tʉ́ˆ, jo̱guɨ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ i̱ casíingˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e quiáˈˉ niníiˈ˜i júuˆ quiáˈrˉ, jo̱ jmoˈˊo e jiˋ la e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, i̱ neáangˊ sɨsooˇ sɨjǿngˆ fɨˊ caluuˇ fɨɨˋ góoˋnaˈ, i̱ neáangˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Ponto có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galacia jo̱guɨ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Capadocia có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia jo̱guɨ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Bitinia. Jo̱ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ nɨcaguíngˈˋ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ e laco̱ˈ nilíingˉnaˈ dseángˈˉ dseaˋ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcaˈɨ́ˋ dsíirˊ; jo̱ e jo̱ nɨcajméerˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ ˈñiaˈˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉbre e laco̱ˈ nijméeˆnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jmɨˈøøngˉ Dseaˋ Jmáangˉ e catu̱u̱ˋ fɨˊ dseˈˋ crúuˆbaˈ nɨcaˈíngˉ jaléˈˋ dseeˉ quíiˆnaˈ.

Jo̱ güɨˈíimˈ˜baˈ güeaˈˆ quiáˈrˉ lalíingˋ e laco̱ˈ nilɨseengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.

Nɨtab˜ dsiˋnaaˈ e se̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ

Jo̱ majmifémˈˊbaaˈ Fidiéeˇ, Tiquiáˈˆ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉco̱ˈ laˈeáangˊ e eáamˊ guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ nɨcajméerˋ e lafaˈ nɨcangáangˈ˜naaˈ caléˈˋ catú̱ˉ laˈeáangˊ e cají̱ˈˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ. Jo̱ e jo̱ nɨcuøˊ júuˆ ta˜ dsíibˊ quíˉnaaˈ e se̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lajeeˇ e sɨjeengˇnaaˈ e niˈíingˈ˜naaˈ lají̱i̱ˈ˜ jaléˈˋ e niguoˈˆ e catɨ́ɨˉnaaˈ do e nicuǿˈˉ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ e nɨsɨˈmáˈrˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ. Jo̱ jaléˈˋ e sɨjeengˇnaaˈ do jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e niˈíingˉ o̱ˈguɨ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e nilɨˈlɨˈˆ o̱ˈguɨ faˈ e nilɨfíngˈˆ laco̱ˈguɨ co̱o̱ˋ líˆ. Jo̱ co̱ˈ jábˈˉ lɨ́ɨngˋ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ dseaˋ íˋbingˈ jmóoˋ íˆ ˈnʉ́ˈˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e eáangˊ ˈgøiñˈˊ do; jo̱ lajo̱baˈ nilíˈˋnaˈ e nileángˋnaˈ jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ cartɨˊ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e Fidiéeˇ nileáiñˉ lajaléngˈˋ jo̱guɨ lajaléˈˋ e seaˋ.

Jo̱ laˈeáangˊ e jo̱baˈ iáangˋ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ lalíingˋ, nañiˊ faˈ lajeeˇ cateáˋ jangámˉ dsingɨ́ɨngˉnaˈ jmiguiʉbˊ jaléˈˋ e huɨ́ɨngˊ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱ e uiing˜ e dsingɨ́ɨngˉnaˈ lajo̱ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e ne˜duuˈ su dseángˈˉ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Co̱ˈ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ e júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ do lɨ́ɨˊ lafaˈ cunéeˇ: co̱ˈ song iing˜ dseaˋ nilɨta˜ dsíirˊ su dseángˈˉ jáˈˉ cunéeˇ e do o̱si o̱ˈ lajo̱ é, jo̱baˈ jangˈˉ ˈnéˉ nisiguíˈˋ do ni˜ jɨbˋ, jo̱guɨbaˈ nilɨli˜. Jo̱ eáangˊguɨ quíingˊ laco̱ˈ cunéeˇ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ eeˋgo̱ huɨ́ɨngˊ dsingɨ́ɨngˉnaˈ. Jo̱ nañiˊ faˈ e cunéeˇ do cuǿøngˋ líˋ íingˉ, dsʉˈ e júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jaˋ lɨ́ɨˊ lajo̱, co̱ˈ seabˋ lata˜. Jo̱baˈ song jaˋ nilɨtúngˉ óoˊnaˈ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ niˈímˈˋ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ e guiúmˉbaˈ, jo̱guɨ e yʉ́bˈˆ niseáiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nigüéengˉtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la caléˈˋ catú̱ˉ.

Jo̱ ˈnʉ́ˈˋguɨ, nañiˊ faˈ jaˋ mɨˊ cañíingˊnaˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉˈ eáamˊ iing˜naˈr; jo̱guɨ lana dseángˈˉ jábˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈrˉ, nañiˊ faˈ jaˋ mɨˊ cañíingˊnaˈ dseaˋ do. Jo̱guɨ dseángˈˉ laniimˉ eáamˊ iáangˋ óoˊnaˈ laˈiéˈˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ seaˋ júuˆ jial nifoˈˆnaˈ uii˜ quiáˈrˉ, co̱ˈ laˈeáangˊ íˋbre e caláangˉnaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ; co̱ˈ lajo̱baˈ e íingˈ˜naˈ mɨ˜ jáˈˉ calɨ́ngˉnaˈ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do.

10 Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ malɨˈˋguɨ eáangˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajmɨtɨ́ɨiñˋ jo̱guɨ caˈnoˈrˉ e quiáˈˉ jial nileángˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱ cajímˈˉbɨguɨr quiáˈˉ jial guiúngˉ Fidiéeˇ nijmérˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. 11 Jo̱ cajmeabˈˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ júuˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ do lají̱i̱ˈ˜ e iihuɨ́ɨˊ e ˈnéˉ nidsingɨ́ɨngˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ jial nilɨˈgøiñˈˊ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱; jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ cajméerˋ quijí̱ˉ i̱˜ i̱ dseaˋ i̱ nijáaˊ do, jo̱guɨ e˜ jmɨɨ˜ e jíngˈˉ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do e nijáaˊ i̱ dseaˋ do. 12 Dsʉˈ Fidiéeˇ cajmeaˈˊbre i̱ dseaˋ íˋ júuˆ e lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e guiaiñˈˊ do o̱ˈ e quiáiñˈˉ do yaaiñ˜, co̱ˈ e jmɨcó̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́bˈˋ e júuˆ do cajo̱. Jo̱guɨ lanaguɨ e lab e júuˆ jo̱ e canʉ́ʉˆnaˈ e nɨcaguiaˊ yaam˜ i̱ dseaˋ i̱ caguiaˊ júuˆ quiáˈˉ jial nileángˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ. Jo̱ lajaléˈˋ e la yaam˜ ángeles i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨˉ Fidiéeˇ calɨˈiiñ˜ cangárˉ jo̱guɨ cangáiñˈˋ cajo̱.

Fidiéeˇ iiñ˜ e niˈnángˋnaaˈ jee˜ dseeˉ quíˉnaaˈ

13 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, guieengˉ guiʉ́ˉ yaang˜naˈ jo̱guɨ íiˋ óoˊnaˈ røøˋ lají̱i̱ˈ˜ e nijméeˆnaˈ dseángˈˉ e ngocángˋ óoˊbaˈ, jo̱guɨ güɨlɨseengˋnaˈ e ta˜ óoˊnaˈ e niˈíingˈ˜naˈ lají̱i̱ˈ˜ e iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ caléˈˋ catú̱ˉ. 14 Jo̱ co̱ˈ lanaguɨ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ nʉ́ʉˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ joˋ jméeˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e ˈlɨˈˆ e lɨ́ˋ áaˊnaˈ yaang˜naˈ laco̱ˈguɨ lamɨ˜ jmooˋnaˈ ie˜ nʉ́ˈˉguɨ e nilɨcuíingˋnaˈ Fidiéeˇ. 15 Co̱ˈ ˈnéˉ nilɨseengˋnaˈ laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ güeangˈˆ e nɨˈnaangˋnaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ, dsʉco̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ catǿˈˉ ˈnʉ́ˈˋ e caˈuíingˉnaˈ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱ íbˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ jaangˋ i̱ güeangˈˆ i̱ jaˋ dseeˉ røøngˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ; 16 co̱ˈ lajo̱b féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ: “Güɨˈnaangˋnaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ e laco̱ˈ nilíingˉnaˈ dseaˋ güeanˈˆ, dsʉco̱ˈ jnea˜ lɨ́ɨnˊn jaangˋ i̱ güeangˈˆ i̱ jaˋ dseeˉ røøngˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ.”

17 Jo̱ nɨñibˊ ˈnʉ́ˈˋ e røøbˋ éeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ lajaléngˈˋ dseaˋ, jo̱ quidsirˊ íˈˋ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ lɨ́ˈˆ jialco̱ˈ lɨ́ɨˊ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ, jo̱guɨ jaˋ jmóorˋ ta˜ guíngˈˋ dseaˋ cajo̱. Jo̱ song ˈnʉ́ˈˋ fóˈˋnaˈ Teaa˜ fɨˈˊnaˈ Fidiéeˇ, jo̱baˈ contøømˉ ˈnéˉ e nijmiféngˈˊnaˈr carjóˈˋ jmɨɨ˜ e ngɨ́ɨngˋnaˈ taang˜naˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 18 Jo̱ co̱ˈ caˈiéeˊnaˈ laco̱ˈ lɨ́ɨngˊ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíiˉnaˈ e seengˋnaˈ e jaˋ uiing˜ seaˋ, jo̱baˈ Fidiéebˇ nɨcaleáaiñˋ ˈnʉ́ˈˋ jee˜ dseeˉ quíiˉnaˈ. Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ nɨñíˆbaˈ guiʉ́ˉ e jaˋ caquɨ́ˋ e caláangˉnaˈ jee˜ dseeˉ quíiˉnaˈ do có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ niˈíingˉ, faˈ cunéeˇ o̱si cuteeˋ é, 19 dsʉˈ caláamˉbaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jmɨˈøøngˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e niingˉ eáangˊ e catu̱u̱ˋ mɨ˜ catáiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. Jo̱ dseaˋ do, i̱ lɨ́ɨngˊ Joˈseˈˋ Jiuung˜ i̱ guiúngˉ i̱ jaˋ sɨˈlɨngˈˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, cajúiñˉ uíiˈ˜ dseeˉ quíˉiiˈ. 20 Dsʉco̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ malɨˈˋbaˈ nɨsɨˈíingˆ Dseaˋ Jmáangˉ e nidsingɨ́ɨiñˉ lajo̱, lají̱i̱ˈ˜ mɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nitɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ, dsʉˈ lanaguɨ nɨcatɨ́bˋ íˈˋ, jo̱baˈ nɨcagüémˉbre fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ nijmérˉ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e siˈíiñˆ e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ ˈnʉ́ˈˋ. 21 Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, ˈnʉ́ˈˋ nɨcajáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ; jo̱ i̱ dseaˋ íˋbingˈ i̱ cajméeˋ e cají̱ˈˊtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ cajméerˋ e casángˈˊ dseaˋ do yʉ́ˈˆ; jo̱baˈ ˈnʉ́ˈˋ jábˈˉ nɨcalɨ́ngˉnaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ nɨsɨtaˇbɨˈ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do cajo̱.

22 Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, laˈeáangˊ e nɨcalɨnʉ́ʉˈ˜baˈ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ lana nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ joˋ beángˈˋguɨ dseeˉ yaang˜ jo̱guɨ i̱ ˈneáangˋ rúngˈˋ laˈóˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱ lajo̱b ˈnéˉ cajo̱ e nijmiˈneáamˋbɨˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ dseángˈˉ e ngocángˋ óoˊnaˈ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ bíˋ quíiˉnaˈ. 23 Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ lanaguɨ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ e nɨcangáangˈ˜tu̱ˈ caléˈˋ catú̱ˉ, dsʉˈ o̱ˈ e laco̱ˈ nɨcangáangˈ˜tu̱ˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la e seengˋ tiquíiˆ niquíiˆnaˈ i̱ cuǿøngˋ lɨjúungˉ; co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e caˈíingˈ˜naˈ do, có̱o̱ˈ˜ e jo̱baˈ nɨcalɨ́ˉ lajo̱. Jo̱ e júuˆ jo̱ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ niˈíingˉ, co̱ˈ latab˜ seaˋ. 24 Co̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ:

Co̱ˈ lajɨɨmˋ dseaˋ jmɨgüíˋ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ onuuˋ;
jo̱guɨ e ˈgøiñˈˊ do lɨ́ɨˊ lafaˈ líˆ quiáˈˉ e onuuˋ do.
Co̱ˈ e onuuˋ do cateábˋ téˈˋ, co̱ˈ nilɨquiʉ̱ʉ̱bˋ;
jo̱guɨ e líˆ quiáˈˉ do nijiʉ́bˈˋ cajo̱.
25 Jo̱ dsʉˈ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ do jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ niˈíingˉ, co̱ˈ latab˜ seaˋ.

Jo̱ e lab júuˆ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ e nɨcaguiaˊ dseaˋ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes