Add parallel Print Page Options

1 Pedro

Pedro seicwanoom carta na mˈaⁿ nnˈaⁿ na tˈoomˈndye

Maja Pedro na cwiluiindyo̱ apóstol, tsˈaⁿ na majñom Jesucristo tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ matseiljeiya ñˈoomwaa na matseicwano̱ⁿya juunaˈ nda̱a̱ˈ ˈo na jnda̱ tˈoomˈndyoˈ, na mˈaⁿˈyoˈ lˈo̱ndaa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ñˈeⁿ Bitinia, nda̱a̱ˈ ˈo na jaachˈee xuee tjeiiˈñe Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo na laxmaⁿˈyoˈ cwentaaⁿˈaⁿ chaˈxjeⁿ na seijndaaˈñê. Cantyja ˈnaaⁿˈ Espíritu Santo tqueⁿño̱o̱ⁿ ˈo na nlaxmaⁿˈyoˈ na calacanda̱ˈyoˈ jo noom ndoˈ na nlaxmaⁿˈyoˈ na ljuˈ nˈomˈyoˈ ñequio nioomˈ Jesucristo. Quiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na canda̱a̱ˈya nntoˈñoomˈyoˈ naya na matseixmaaⁿ ñequio na tjaa ñomtiuu cˈomˈyoˈ jo nnoom.

Cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿya na nntando̱o̱ˈnndaˈa

Catseitˈmaaⁿˈñenaˈ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na cwiluiiñê Tsotye Ta Jesucristo cwentaaya. Jom ncˈe na jeeⁿ wiˈ tsˈoom jaa jnda̱ sˈaaⁿ na cwiluiindyo̱xco̱o̱ ncˈe na tandoˈxco Jesucristo. Cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ mˈaaⁿya na cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿya na nndaaya na nntando̱o̱ˈa. Cantyja ˈnaaⁿˈ Jesucristo nntsˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom na nntoˈñoomˈyoˈ juu na nndaˈyoˈ na cwileiwe cañoomˈluee na ljuˈ tseixmaⁿnaˈ na tijoom cwiˈndaaˈ meiⁿ xocˈuaanaˈ chaˈna ljaaˈ. Ncˈe na cwilayuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom mawañoomˈm ˈo ñequio najndeii na matseixmaaⁿ. Nntsˈaaⁿ na ljoˈ hasta ncuee na macanda̱ quia na nleitquiooˈ na nncwjiˈnˈmaaⁿñê ˈo.

Ncˈe na manquiuˈyoˈ na macwjiˈnˈmaaⁿñê ˈo, tˈmaⁿ cwiquioo na neiⁿˈyoˈ, meiiⁿ machˈeenaˈ maniom jndye nnom nawiˈ na cwiwinomˈyoˈ jeˈ. Sa̱a̱ tiyo macaⁿnaˈ na nntjomˈyoˈ nmeiⁿˈ, ntyja nncwinomnaˈ. Juu na cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ matseijomnaˈ juunaˈ chaˈcwijom sˈom cajaⁿ, juunaˈ macaⁿnaˈ na nncwinomˈyoˈ nawiˈ cha nleitquiooˈ cwanti na jndanaˈ. Juu na matseiyuˈya tsˈom tsˈaⁿ na ya nncwinomnaˈ nawiˈ, jndati tseixmaⁿ joˈ nchiiti sˈom cajaⁿ na cwintycwiinaˈ. Ndoˈ naljoˈ, juu na cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ, jnda̱ teitquiooˈ na ya jluiˈyoˈ, quia na nncwjeeˈnndaˈ Jesucristo, nluiiˈtˈmaⁿndyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ juu joˈ.

ˈO meiiⁿ tyoontyˈiaˈyoˈ jom, sa̱a̱ candyaˈ nˈomˈyoˈ ñˈeⁿñê. Meiiⁿ na nchii cwintyˈiaˈnda̱a̱ˈyoˈ jom, sa̱a̱ ncˈe na jom quitˈmaⁿ nˈomˈyoˈ, mañequiaanaˈ na tˈmaⁿ waa na neiⁿˈyoˈ. Meiⁿ tileicaliuˈyoˈ cwaaⁿ ñˈoom na nnduˈyoˈ na neiⁿˈyoˈ. Ndoˈ juu na neiⁿˈyoˈ matseitˈmaaⁿˈñenaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee ncˈe na cwilaˈyuˈyoˈ ñˈeⁿ Jesucristo, cwitoˈñoomˈyoˈ na macwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom añmaⁿ ˈnaⁿˈyoˈ.

10 Ncuee na teinom nquiee profetas na tyoñequia ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿˈ na quia nluii, tyolaˈnaaⁿna ñˈoomˈm ndoˈ tcuu tcuu ñeˈcalaˈno̱ⁿˈna cantyja ˈnaaⁿˈ na nncwjiˈnˈmaaⁿñê nnˈaⁿ, ndoˈ ncˈe naya na matseixmaaⁿ ñejlaneiⁿna cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ. 11 Nquii Espíritu na matseixmaⁿ Cristo na tyomˈaaⁿ quiiˈ nˈomna, tyuaaˈ tˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ nawiˈ na ntjom Cristo ndoˈ na nda̱quia nntseitˈmaaⁿˈñenaˈ juu. Tcuu tcuu tyolˈueena ˈñeeⁿ tsˈaⁿ tsaⁿˈñeeⁿ na tˈmo̱ⁿ Espíritu nda̱a̱na ndoˈ cwaaⁿ xjeⁿ nncwjeeˈ. 12 Naⁿˈñeeⁿ tˈmo̱ⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱na na tixocaluiiñe Cristo xjeⁿ na cwitaˈndoˈ nquieena. Tˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na na nncˈoom juu xjeⁿ na mˈaaⁿ jaa. Joˈ chii ndyumeiiⁿñe, ñequio na mateijndeii Espíritu Santo na jñom Tyˈo̱o̱tsˈom, cwiñeˈquia nnˈaⁿ ñˈoom naya nda̱a̱ˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Jesucristo. Jeeⁿ cajnda ñˈoom nayawaañe hasta matseiqueeⁿnaˈ nˈom ángeles na ñecalaˈno̱ⁿˈna juunaˈ.

Tyˈo̱o̱tsˈom maqueeⁿˈñê na cˈo̱o̱ⁿ na ljuˈ nˈo̱o̱ⁿ

13 Queⁿˈtyeⁿˈyoˈ cantyja na cwilaˈtiuuˈyoˈ. Calˈaˈ cheⁿncjoˈyoˈ xjeⁿ na ñeˈcwii nˈomˈyoˈ. Cˈomˈyoˈ na ñeˈcwii waa na quitˈmaⁿ nˈomˈyoˈ cantyja naya na nntsˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo quia na nndyonndaˈ Ta Jesucristo. 14 Ncˈe na cwiluiindyoˈ ntseinda Tyˈo̱o̱tsˈom na cwilaˈcanda̱a̱ˈndyoˈ, catjeiˈndyoˈ cantyja ˈnaaⁿ joo tsˈiaaⁿ na ñejlaˈjomndyoˈ cwitjo̱o̱cheⁿ na taˈjnaⁿˈyoˈ jom. 15 Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na tˈmaaⁿ ˈo cwiluiiñê na ljuˈ tsˈoom. Joˈ chii mati ˈo cˈomˈyoˈ na ljuˈ nˈomˈyoˈ jo nnoom cantyja chaˈtsoti na cwitsamˈaⁿˈyoˈ. 16 Ee teiyo teiljeii ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na matsonaˈ: “Ncˈe na ja cwiluiindyo̱ na ljuˈ tsˈo̱o̱ⁿya, mati ˈo cˈomˈyoˈ na ljuˈ nˈomˈyoˈ.”

17 Ncˈe na cwilcwiˈyoˈ Tsotyeˈyoˈ na nqueⁿ xocatsˈaaⁿ na neiiⁿˈeⁿ cwii tsˈaⁿ sa̱a̱ cwiicheⁿ tineiiⁿˈeⁿ, joˈ chii cˈomˈyoˈ na nquiaˈyoˈ jom yocheⁿ na mˈaⁿˈyoˈ ljooñe chaˈcwijom nnˈaⁿ na cweˈ cwiqueya. 18 Juu na ñetˈomˈyoˈ cwitjo̱o̱cheⁿ na jlaˈyuˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na jeeⁿ cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo joˈ, tjeiˈñˈmaaⁿñê ˈo cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ, joo joˈ tˈmo̱o̱ⁿ weloˈyoˈ nda̱a̱ˈyoˈ. Manquiuˈjndaaˈndyoˈ na juu na tjeiˈnˈmaaⁿñê ˈo, nchii ñjomlˈua juunaˈ ñequio ˈnaⁿ na cwindyue, chaˈna sˈom cajaⁿ oo sˈom xuee, 19 ˈo ñjomlˈuandyoˈ ñequio nioomˈ Cristo na jeeⁿ ndyaˈ jnda, na tquiaañe cheⁿnqueⁿ na jlaˈcueeˈna jom chaˈcwijom cwii catsmaⁿ na cwiñeˈquia nnˈaⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom, na meiⁿcwii ticatseixmaaⁿ na ticanda̱a̱ˈñê, chaˈcwijom catsmaⁿ na canchiiˈñeñˈeⁿ. 20 Cwitjo̱o̱cheⁿ na nlqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom tsjoomnancue, sa̱a̱ jnda̱ tqueeⁿ na nntjom Cristo na ljoˈ. Sa̱a̱ hasta ndyumeiiⁿ tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na teitquiooˈñê cha nnteijndeiinaˈ ˈo. 21 Jeˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Jesucristo mˈaⁿˈyoˈ na cwilaˈyuˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Manquiityeeⁿ tquiaaⁿ na tandoˈxco juu jnda̱ na tueˈ, ndoˈ seitˈmaaⁿˈñê juu. Ndoˈ ncˈe na ljoˈ cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿñê, ndoˈ cwicantyjaaˈ nˈomˈyoˈ jom.

22 Ndoˈ jeˈ, ncˈe na cwitoˈñoomˈyoˈ ñˈoom na mayuuˈ, joˈ na ljuˈ añmaaⁿˈyoˈ cha xcweeˈ nˈomˈyoˈ cwilˈaˈyoˈ na cwilawiˈ nˈomˈyoˈ nnˈaⁿˈyoˈ na cwilaˈyuˈ. Ndoˈ matsonaˈ na cˈomˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ cwii ndoˈ cwiindyoˈ ñequio na ljuˈ nˈomˈyoˈ ndoˈ ñequio chaˈwaa na jnda̱ˈyoˈ. 23 Ee jnda̱ tuiixcondyoˈ cweˈ nchii cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na cwiwje. ˈO jnda̱ tuiixcondyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na wandoˈ, cwii na mˈaaⁿ ndoˈ mˈaaⁿ.

24 Ee ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na seiljeii Isaías, matsonaˈ:
    Chaˈtsondye nnˈaⁿ matseijomnaˈ joona chaˈcwijom tsco jnda̱a̱.
    Ndoˈ juu na tˈmaⁿ na cwiluiindyena matseijomnaˈ juunaˈ chaˈcwijom ljaaˈ tsco jnda̱a̱.
    Sa̱a̱ quia na cwicaaⁿ tsco jnda̱a̱, cwiquiaa ljaaˈnaˈ,
25     sa̱a̱ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ticantycwii na mˈaaⁿnaˈ.

Ndoˈ juu ñˈoomˈñeeⁿ na tyoñequia nnˈaⁿ nda̱a̱ˈyoˈ tseixmaⁿnaˈ ñˈoom na nluiˈnˈmaaⁿndye añmaaⁿ nnˈaⁿ.

Bible Gateway Sponsors