IV. NOAS SÖNERS FORTSATTA HISTORIA 10:1-11:9

10 (A) Detta är Noas söners fortsatta historia, Sems, Hams och Jafets.[a] Åt dem föddes söner efter floden.

Jafets söner var Gomer[b], Magog[c], Madaj[d], Javan[e], Tubal[f], Meshek[g] och Tiras[h]. Gomers söner var Ashkenas[i], Rifat[j] och Togarma[k]. Javans söner var Elisha[l] och Tarshish[m], kitteerna[n] och dodaneerna[o]. Från dessa har folken i hedningarnas kustområden spritt ut sig i sina länder, alla med sitt språk i sina stammar och folk.

Hams söner var Kush[p], Misrajim[q], Put[r] och Kanaan[s]. Söner till Kush var Seba[t], Havila[u], Sabta[v], Raama[w] och Sabteka[x]. Raamas söner var Saba[y] och Dedan[z].

Kush blev far till Nimrod[aa], som var den förste som fick stor makt på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga: ”En väldig jägare inför Herren som Nimrod.” 10 Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Akkad och Kalne i Shinars land[ab]. 11 Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir, Kela 12 (B) och Resen mellan Nineve och Kela. Detta är den stora staden.

13 Misrajim blev far till ludeerna[ac], anameerna[ad], lehabeerna[ae], naftuheerna[af], 14 patroseerna[ag], kasluheerna[ah], den stam som filisteerna härstammar från, och kaftoreerna[ai].

15 Kanaan blev far till Sidon[aj], som var hans förstfödde, och Het[ak], 16 vidare jebusiterna[al], amoreerna[am], girgasheerna[an], 17 hiveerna[ao], arkeerna[ap], sineerna[aq], 18 arvadeerna[ar], semareerna[as] och hamateerna[at]. Senare utbredde sig kananeernas släkter ytterligare 19 så att deras område sträckte sig från Sidon mot Gerar ända till Gaza och mot Sodom, Gomorra, Adma och Sebojim[au] ända till Lasha.

20 Detta var Hams söner efter deras stammar och språk i deras länder och bland deras folk.

21 Söner föddes också åt Sem, Jafets äldre bror, och han blev stamfar till alla Eber[av]s söner.

22 Sems söner var Elam[aw], Assur[ax], Arpakshad[ay], Lud[az] och Aram[ba].

23 Arams söner var Us[bb], Hul, Geter och Mash.

24 (C) Arpakshad blev far till Shela och Shela blev far till Eber.

25 (D) Men åt Eber föddes två söner. Den ene hette Peleg[bc], för under hans tid blev jorden uppdelad. Hans bror hette Joktan[bd].

26 Joktan blev far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jera, 27 Hadoram, Usal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Saba, 29 Ofir[be], Havila och Jobab. Alla dessa var Joktans söner. 30 De hade sina boplatser från Mesha mot Sefar, mot bergsområdet i öster.

31 Detta var Sems söner efter deras stammar och språk i deras länder och efter deras folk.

32 (E) Detta var Noas söners stammar efter deras släktled i deras folk. Från dem har folken utbrett sig på jorden efter floden.

Footnotes

 1. 10:1 Sem … Ham … Jafet   De tre huvudgrupperna omfattar folk åt öster mot Mellanöstern och Asien, söder-väster mot Afrika och Medelhavet respektive norr och nordväst mot Europa.
 2. 10:2 Gomer   Troligen kimmerierna norr och öster om Svarta havet. Omnämnd i Hes 38:6.
 3. 10:2 Magog   Enligt Josefus ett skytiskt folk norr om Svarta havet. Se Hes 38:2f, Upp 20:8.
 4. 10:2 Madaj   Mederna, ett iranskt folk som senare blev en stormakt (Est 1:3, Jes 13:17f).
 5. 10:2 Javan   Grekland, särskilt Jonien på nuvarande Turkiets västkust. Se Jes 66:19, Dan 8:21.
 6. 10:2 Tubal   Riket Tabal låg i östra nuvarande Turkiet. Se Jes 66:19, Hes 38:2.
 7. 10:2 Meshek   Grannfolk till Tubal som ofta nämns tillsammans. Kallades Mushki av assyrierna och Moschoi av grekerna. Se Hes 27:13, 32:26 och Ps 120:5.
 8. 10:2 Tiras   Kan ha bott vid Svarta havets sydvästkust. Kopplingar har föreslagits till trakerna i nuvarande Bulgarien, Troja och etruskerna som vandrade västerut till Norditalien.
 9. 10:3 Ashkenas   Skytiskt folk i nuvarande Ukraina (Jer 51:27). Anses ofta vara förfader till de skandinaviska folken.
 10. 10:3 Rifat   Obekant folk som enligt Josefus bodde längs nuvarande Turkiets nordkust.
 11. 10:3 Togarma   Kanske staden Tegarama vid Gürün i centrala Turkiet, omnämnd i assyriska källor. Se Hes 27:14, 38:6.
 12. 10:4 Elisha   Kustområde i Medelhavet, kanske på Cypern. Se Hes 27:7. Omnämnt i ugaritiska källor som Alashiya.
 13. 10:4 Tarshish   Kustområde i västra Medelhavet, senare berömt för sina handelsförbindelser (1 Kung 10:22, Hes 27:12). Har identifierats med spanska Tartessos, tunisiska Kartago eller Sardinien.
 14. 10:4 kitteerna   Identifieras med Cypern, kanske staden Kition på öns sydostkust (4 Mos 24:24, Dan 11:30, Jes 23:1, Hes 27:6).
 15. 10:4 dodaneerna   Möjligen sjöfararriket Danuna (i dag Adana) i Medelhavets nordöstra hörn. Andra handskrifter: ”rodaneerna” (ön Rhodos, jfr 1 Krön 1:7).
 16. 10:6 Kush   Nubien söder om Egypten i nuvarande Sudan, ett mäktigt rike (t ex 1 Kung 19:9).
 17. 10:6 Misrajim   Det hebreiska namnet för Egypten.
 18. 10:6 Put   Troligen Libyen, ofta beskrivet som ett krigarfolk (Jer 46:9, Hes 27:10, 30:5, 38:5).
 19. 10:6 Kanaan   Folk som bodde i nuvarande Israel, Libanon och Syrien.
 20. 10:7 Seba   Förknippades av Josefus med Meroe i nuvarande Sudan (jfr Jes 43:3, 45:14).
 21. 10:7 Havila   Betyder ”sand”, troligen nordvästra Saudiarabien (jfr 2:11, 25:18, 1 Sam 15:7).
 22. 10:7 Sabta   Kanske Sabota i Hadhramaut, östra nuvarande Jemen.
 23. 10:7 Raama   Kanske Ragma nära Saba i Jemen (jfr Hes 27:22).
 24. 10:7 Sabteka   Kan inte placeras med säkerhet, kanske längs arabiska halvöns västkust.
 25. 10:7 Saba   Nuvarande Jemen, ett mäktigt handelsrike (1 Kung 10, Job 6:19, Ps 72:10, Jes 60:6).
 26. 10:7 Dedan   Nordvästra Saudiarabien (Jes 21:13, Jer 25:23, Hes 27:15).
 27. 10:8 Nimrod   betyder ”vi gör uppror”. Gestalten som beskrivs har likheter med kung Sargon på 2200-talet f Kr men bör ha levt långt tidigare.
 28. 10:10 Shinars land   Sumerernas land vid Eufrat och Tigris.
 29. 10:13 ludeerna   Osäker identifikation. Kanske i Libyen väster om Egypten (Jer 46:9) snarare än lydierna i nuvarande Turkiet (vers 22).
 30. 10:13 anameerna   Osäker identifikation. Möjligen nordvästra Egypten (enligt Targum Jonatan).
 31. 10:13 lehabeerna   Kanske libyerna väster om Egypten (2 Krön 12:3, 16:8, Nah 3:9, Apg 2:10).
 32. 10:13 naftuheerna   Osäker identifikation. Möjligen nordöstra Egypten (enligt Targum Jonatan).
 33. 10:14 patroseerna   Södra Egypten (Jer 44:1, Hes 29:14).
 34. 10:14 kasluheerna   Osäker identifikation. Möjligen sjöfolket Sikal eller Tjeker i östra Medelhavet.
 35. 10:14 kaftoreerna   Folk på Kreta (5 Mos 2:23, Jer 47:4, Amos 9:7).
 36. 10:15 Sidon   Handelsfolk vid Libanons kust (Jes 23:2f, Hes 28:21f, Matt 11:21, 15:21).
 37. 10:15 Het   Hetiterna blev en stormakt i nuvarande Turkiet ca 1600-1300 f Kr. Mindre grupper med samma namn bodde i Kanaans land (23:3f, 26:34, 2 Mos 3:8).
 38. 10:16 jebusiterna   Jerusalems urinvånare (Jos 15:63, Dom 19:10f, 2 Sam 5:6f, 24:16f).
 39. 10:16 amoreerna   Folkgrupp i Syrien och Kanaans land (14:13, 15:16, Amos 2:9). Deras språk var besläktat med hebreiskan.
 40. 10:16 girgasheerna   Obekant folk i Kanaans land (15:21), omnämnt i ugaritiska texter.
 41. 10:17 hiveerna   Folk i Kanaans land och norrut (34:2, Jos 11:3, 19, Dom 3:3).
 42. 10:17 arkeerna   Staden Arqa ligger i norra Libanon och är omnämnd i de egyptiska Amarnabreven.
 43. 10:17 sineerna   Enligt ugaritiska texter ett grannfolk till arkeerna (men se Jes 49:12).
 44. 10:18 arvadeerna   Ön Arvad ligger strax norr om Libanon (se Hes 27:8, 11).
 45. 10:18 semareerna   Staden Sumur, omnämnd i Amarnabreven, låg strax söder om Arvad.
 46. 10:18 hamateerna   Staden Hamat (i dag Hama i västra Syrien) bildade ett rike strax norr om israeliternas land (1 Kung 8:65, 14:25f).
 47. 10:19 Adma och Sebojim   Grannstäder till Sodom och Gomorra vid Döda havet (jfr 14:2).
 48. 10:21 Eber   Betyder ”gå över” (t ex en flod). Namnet har gett upphov till ordet ”hebré” (14:13).
 49. 10:22 Elam   Folk öster om Mesopotamien i västra nuvarande Iran (14:1, Jer 49:34f, Apg 2:9).
 50. 10:22 Assur   Assyrien i norra Mesopotamien som blev en stormakt (se 2 Kung 15-19, Jona, Nahum).
 51. 10:22 Arpakshad   Möjligen Babel (enligt Josefus), möjligen staden Arrapcha under nuvarande Kirkuk, ca 30 mil norr om Babel.
 52. 10:22 Lud   Kanske lydierna i västra nuvarande Turkiet (jfr Apg 16:14).
 53. 10:22 Aram   Folk i norra Syrien, nära besläktat med israeliterna (25:40, 5 Mos 26:5), längre fram en rivaliserande stormakt (2 Sam 8, 10, 1 Kung 20, 22, 2 Kung 5-9).
 54. 10:23 Us   Detta Us förknippas med Syrien (22:21), kanske inte identiskt med Jobs hemland Us nära Edom (Job 1:1, Klag 4:21).
 55. 10:25 Peleg   Betyder ”delning” (jfr 11:8). Hans ättlingar beskrivs i 11:18f.
 56. 10:25 Joktan   Anfader till stammar i södra delen av arabiska halvön (vers 26-30).
 57. 10:29 Ofir   Område med dåtidens finaste guld (1 Kung 9:28, 22:49, Jes 13:12).

Bible Gateway Sponsors