A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 9 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

De återvändande från Babylon

Varje persons släktförhållanden var mycket noga noterade i Israels kungars krönikor.Juda fördes bort i fångenskap till Babylon på grund av sin otrohet mot Herren.

De första som kom tillbaka för att bo i sina gamla hemstäder var familjer från Israels olika stammar, präster, leviter och tempeltjänare.

Från Judas, Benjamins, Efraims och Manasses stammar återvände några till Jerusalem:

Utai tillhörde Peres släkt i Judas stam. Utai var son till Ammihud, som var son till Omri, som var son till Imri, som var son till Bani.

Siloniterna återvände genom Asaja, Silons äldste son, och dennes söner.

Seras son Jeguel återvände. Allt som allt kom 690 personer från Judas stam tillbaka.

7-8 Från Benjamins stam återvände flera familjer:Sallu, son till Mesullam, sonson till Hodauja och sonsons son till Hassenua, Jibnea, son till Jeroham, Ela, son till Ussi och sonson till Mikri, Mesullam, son till Sefatja, sonson till Reguel och sonsons son till Jibneja.

Dessa män var alla huvudmän för sina släkter. Sammanlagt var det 956 benjaminiter som återvände.

10-11 De präster som återvände var Jedaja, Jojarib, Jakin och Asarja, vars förfäder var Hilkia, Mesullam, Sadok, Merajot och Ahitub. Asarja var vaktchef i templet.

12 Andra återvändande präster var Adaja, Jerohams son, Pashurs sonson och Malkis sonsons son, och Maasai, son till Adiel, som var son till Jasera, som var son till Mesullam, som var son till Mesillemit, som var son till Immer.

13 Sammanlagt återvände 1.760 präster. De var alla dugliga män och ledare för sina familjer. De ansvarade för tjänsten i Guds hus.

14 Bland de leviter som återvände fanns Semaja, som härstammade från Merari. Hans far hette Hassub, Asrikams son och Hasabjas sonson.

15-16 Andra leviter som återvände var Bakbackar, Heres, Galal och Mattanja, son till Mika, som var son till Sikri, som var son till Asaf, Obadja, son till Semaja, som var son till Galal, som var son till Jedutun, och Berekja, son till Asa, som var son till Elkana, som bodde i netofatiternas område.

17-18 De dörrvaktare som återvände var Sallum, deras ledare, och hans medhjälpare Ackub, Talmon och Ahiman, alla leviter. De är fortfarande ansvariga för Kungsporten i öster.

19 Sallum var son till Kore, som var son till Ebjasaf och sonson till Kora. Sallum och hans närmaste släktingar bland koraiterna hade ansvaret för vakthållningen vid tabernaklets ingångar, precis som deras förfäder hade haft.

20 Pinehas, Eleasars son, hade varit den förste ledaren för denna avdelning långt tillbaka i tiden. Och Herren hade varit med honom!

21 Sakarja, Meselemjas son, var dörrvaktare vid tabernaklets ingång.

22 Allt som allt fanns det 212 dörrvaktare. De var registrerade i sin bys släktregister. David och Samuel hade utsett dem till detta hedersuppdrag.

23 De och deras ättlingar skulle ansvara för Herrens tabernakel.

24 De fanns på tabernaklets alla sidor, den östra, västra, norra och södra sidan.

25 Deras släktingar, som bodde kvar i byarna, avlöste dem regelbundet i perioder om sju dagar.

26 De fyra främsta dörrvaktarna, samtliga leviter, var ansvariga för förrummen och skattkammaren i Guds tabernakel.

27 De tillbringade natten på post runt Guds hus och öppnade portarna varje morgon.

28 Några av dem hade som sin särskilda uppgift att ansvara för de kärl som användes vid offer och gudstjänster. De räknade kärlen noga, både före och efter användningen, så att inte något skulle försvinna.

29 Andra var ansvariga för de övriga tillbehören, det som fanns inne i det heliga som fint mjöl, vin, rökelse, olja och kryddor.

30 Vissa präster blandade kryddorna.

31 Mattitja, en av leviterna och äldste sonen till koraiten Sallum, hade ansvaret för bakningen av offerbröden.

32 Några medlemmar av Kehats släkt hade ansvar för det särskilda bröd som skulle förberedas till varje sabbat.

33-34 De som var musiker, alla leviter och huvudmän i sina familjer, bodde i templet i Jerusalem. De var alltid i tjänst och därför befriade från all annan sysselsättning.

35-37 Jeguel bodde i Gibeon med sin hustru Maaka. Han var en ansedd man i staden och hade många söner:Abdon var äldst, sedan följde Sur, Kis, Baat, Nadab, Gedor, Ajo, Seker och Miklot,

38 som var far till Simea. Alla dessa familjer bodde i närheten av Jerusalem.

39 Ner var far till Kis, och Kis var far till Saul. Bland Sauls söner fanns Jonatan, Malki-Sua, Abinadab och Esbaal.

40 Jonatan var far till Mefiboset som var far till Mika.

41 Mikas söner hette:Piton, Melek, Taarea och Ahas.

42 Ahas var far till Joadda, som var far till Alemet, Asmavet och Simri. Simris son hette Mosa.

43 Mosa var far till Binea, som var far till Rafa, som var far till Eleasa, som var far till Asel.

44 Asel hade sex söner:Asrikam Bokeru, Ismael, Seraja, Obadja och Hanan.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes