Jerusalems invånare efter återkomsten från fångenskapen i Babel

Hela Israel blev upptecknat i släktregister, och de finns uppskrivna i boken om Israels kungar.

Juda fördes för sin otrohets skull i fångenskap bort till Babel. De första som bosatte sig inom sina arvsbesittningar och i sina städer var israeliter, präster, leviter och tempeltjänare.

I Jerusalem bodde en del av Juda barn, av Benjamins barn och av Efraims och Manasse barn, nämligen:

Utaj, son till Ammihud, son till Omri, son till Imri, son till Bani, av Peres, Judas sons, barn; av siloniterna Asaja, den förstfödde, och hans söner; av Seras barn Jeguel och deras bröder, 690; av Benjamins barn Sallu, son till Mesullam, son till Hodavja, son till Hassenua, vidare Jibneja, Jerohams son, och Ela, son till Ussi, son till Mikri, och Mesullam, son till Sefatja, son till Reguel, son till Jibneja, liksom deras bröder efter deras ättföljd, 956 till antalet. Alla dessa män var huvudmän för familjer, var och en för sin familj.

Prästerna i Jerusalem

10 Av prästerna: Jedaja, Jojarib och Jakin, 11 vidare Asarja, son till Hilkia, son till Mesullam, son till Sadok, son till Merajot, son till Ahitub, fursten i Guds hus, 12 vidare Adaja, son till Jeroham, son till Pashur, son till Malkia, vidare Maasaj, son till Adiel, son till Jasera, son till Mesullam, son till Mesillemit, son till Immer, 13 liksom deras bröder, huvudmän för sina familjer. De var 1 760 män och mycket kunniga i de sysslor som hörde till tjänstgöringen i Guds hus.

Leviterna i Jerusalem

14 Av leviterna: Semaja, son till Hassub, son till Asrikam, son till Hasabja, av Meraris barn, 15 vidare Bakbackar, Heres och Galal, liksom Mattanja, son till Mika, son till Sikri, son till Asaf, 16 vidare Obadja, son till Semaja, son till Galal, son till Jedutun, liksom Berekja, son till Asa, son till Elkana, som bodde i netofatiternas byar.

Dörrvaktarna i Jerusalem

17 Dörrvaktarna: Sallum, Ackub, Talmon och Ahiman med sina bröder. Sallum var huvudmannen. 18 De tjänstgör ännu vid Kungsporten på östra sidan. Dessa var dörrvaktarna i Levi barns läger.

19 Men Sallum, son till Kore, son till Ebjasaf, son till Kora, hade tillsammans med sina bröder, dem som var av hans familj, koraiterna, till uppgift att hålla vakt vid tältets trösklar. Deras fäder hade nämligen hållit vakt vid ingången till Herrens läger. 20 Pinehas, Eleasars son, hade tidigare varit furste över dem - må Herren vara med honom!

21 Sakarja, Meselemjas son, var dörrvaktare vid ingången till upppenbarelsetältet.

22 Alla de som var utvalda till dörrvaktare vid trösklarna var 212 till antalet. De blev upptecknade i släktregistret i sina byar. David och siaren Samuel hade tillsatt dem att tjäna på heder och tro. 23 De och deras söner stod därför vid portarna till Herrens hus, tälthuset, och höll vakt. 24 Dörrvaktarna hade sina platser efter de fyra väderstrecken: i öster, väster, norr och söder. 25 Deras bröder, som bodde i sina byar, skulle från tid till annan hjälpa dem i perioder om sju dagar. 26 På heder och tro var dessa fyra, som var leviter, anställda som förmän för dörrvaktarna. De hade vidare uppsikt över kamrarna och förvaringsrummen i Guds hus. 27 Natten tillbringade de runt omkring Guds hus, ty det var deras uppgift att hålla vakt, och de skulle öppna dörrarna varje morgon.

De övriga leviterna

28 Några av dem hade uppsikt över de kärl som användes vid tjänstgöringen. De räknade dem och bar in dem och räknade dem igen innan de bar ut dem. 29 Somliga av dem var förordnade att ha uppsikt över de andra kärlen, över alla andra kärl i helgedomen, liksom över det fina mjölet, vinet, oljan och rökelsen och de väldoftande kryddorna. 30 Och somliga av prästernas söner beredde salvan av de väldoftande kryddorna.

31 Mattitja, en av leviterna, koraiten Sallums förstfödde, hade på heder och tro uppsikt över bakverket. 32 Somliga av deras bröder, kehatiternas söner, hade uppsikt över skådebröden och skulle tillreda dem för varje sabbat.

33 Men de andra, nämligen sångarna, huvudmän för levitiska familjer, uppehöll sig i kamrarna och var befriade från all annan tjänstgöring, ty dag och natt var de upptagna av sin tjänstgöring.

34 Dessa var huvudmännen för de levitiska familjerna, huvudmän efter sin ättföljd. De bodde i Jerusalem.

Sauls släkt

35 I Gibeon bodde Gibeons far Jeguel. Hans hustru hette Maaka. 36 Hans förstfödde son var Abdon, följd av Sur, Kish, Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Ajo, Sakarja och Miklot. 38 Och Miklot blev far till Simam. De bodde också tillsammans med sina bröder i Jerusalem, mitt emot sina bröder.

39 Ner blev far till Kish, Kish till Saul, och Saul till Jonatan, Malki-Sua, Abinadab och Esbaal. 40 Jonatans son var Merib-Baal, och Merib-Baal blev far till Mika. 41 Mikas söner var Piton, Melek och Taharea. 42 Ahas blev far till Jara, Jara till Alemet, Asmavet och Simri, och Simri blev far till Mosa. 43 Mosa blev far till Bina. Hans son var Refaja. Dennes son var Elasa och hans son Asel.

44 Asel hade sex söner, och de hette Asrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja och Hanan. Dessa var Asels söner.