Add parallel Print Page Options

Återkomsten från Babylon

De återvändande från Babylon

(Neh 11:3-19)

Hela Israel var upptecknat i släktregister och uppskrivet i Israels kungars krönikor.

Juda fördes bort i fångenskap till Babylon på grund av sin trolöshet.

De första som kom tillbaka till sina gamla hemstäder och egendomar var israeliter, präster, leviter och tempeltjänare.

Från Judas, Benjamins, Efraims och Manasses stammar återvände några till Jerusalem:

Utaj, son till Ammihud, som var son till Omri, son till Imri, son till Bani, som tillhörde Peres, Judas sons, släkt.

Vidare: av Shelas efterkommande Asaja, den förstfödde, och dennes söner.

Av Serachs ättlingar Jeguel. Allt som allt var det 690 personer från Juda.

Av Benjamins ättlingar: Sallu, son till Meshullam, son till Hodavja, son till Hassenua, Jivneja, son till Jerocham, Ela, son till Ussi, son till Mikri, och Meshullam, son till Shefatja, son till Reguel, son till Jivnia.

Dessa från Benjamin, som upptecknats i deras släktregister, var 956 män, alla familjeöverhuvuden.

10 Av präster: Jedaja, Jojariv, Jakin, 11 Asarja, son till Hilkia, son till Meshullam, son till Sadok, son till Merajot, son till Achituv, fursten i Guds hus,

12 Adaja, son till Jerocham, son till Pashchur, son till Malkia, och Masaj, son till Adiel, son till Jachsera, son till Meshullam, son till Meshillemit[a] son till Immer.

13 Dessa ättlingar var 1 760 till antalet. De var alla familjeöverhuvuden, dugliga män för tjänsten i Guds hus.

14 Av leviterna: Shemaja, son till Hashuv, son till Asrikam, son till Hashavja, av Meraris släkt. 15 Vidare: Bakbackar, Heresh, Galal och Mattanja, son till Mika, son till Sikri, son till Asaf, 16 Obadja, son till Shemaja, son till Galal, son till Jedutun, och Berekja, son till Asa, son till Elkana, som bodde i netofatéernas byar.

17 Dörrvaktare: Shallum, Ackuv, Talmon och Achiman, med Shallum som deras ledare. 18 De var fortfarande ansvariga för Kungsporten i öster. Dessa var dörrvakter i leviternas läger. 19 Shallum, son till Kore, son till Evjasaf, son till Korach, och hans närmaste släktingar bland korachiterna hade ansvaret för vakthållningen vid tältets[b] ingångar, precis som deras förfäder hade haft vid ingången till Herrens läger. 20 Pinechas, Elasars son, hade tidigare varit furste över dem. Herren hade varit med honom. 21 Sakarja, Meshelemjas son, var dörrvaktare vid uppenbarelsetältets ingång.

22 Allt som allt fanns det 212 utvalda dörrvaktare. De var registrerade i sin bys släktregister. David och siaren Samuel hade utsett dem till deras förtroendeuppdrag. 23 De och deras ättlingar ansvarade för vakthållningen vid portarna i Herrens hus, tältet. 24 De fanns på alla fyra sidorna, den östra, västra, norra och södra sidan. 25 Deras släktingar, som bodde i byarna, kom och deltog i deras uppgifter regelbundet i perioder om sju dagar.

26 De fyra främsta dörrvaktarna, samtliga leviter, var ansvariga för förrummen och skattkammaren i Guds hus. 27 De tillbringade natten runt omkring Guds hus och hade ansvaret att öppna portarna varje morgon.

28 Några av dem hade som sin uppgift att ansvara för de kärl som användes vid gudstjänster. De räknade kärlen, både när de tog in dem och när de tog ut dem. 29 Andra var ansvariga för de övriga tillbehören, det som fanns inne i helgedomen, som mjöl, vin, rökelse, olja och kryddor.

30 Vissa präster blandade kryddorna.

31 Mattitja, en av leviterna och den förstfödde sonen till korachiten Shallum, hade ansvaret för bakningen av bröden.

32 Några av deras släktingar i Kehats släkt hade ansvar för det bröd som skulle förberedas till varje sabbat och läggas fram.

33 De som var musiker, överhuvuden för levitiska familjer, bodde i särskilda rum. De var i tjänst dag och natt och befriade från andra uppgifter. 34 Dessa var de levitiska familjernas överhuvuden, uppräknade i deras släktregister, och de bodde i Jerusalem.

Det förenade kungariket

(1 Krön 9:35—2 Krön 9:31)

Sauls släkt

(1 Krön 8:29-38)

35 I Givon bodde Jeiel, Givons far. Hans hustru hette Maaka. 36 Hans förstfödde son var Avdon. Han följdes av Sur, Kish, Baal, Ner, Nadav, 37 Gedor, Achjo, Sakarja och Miklot, 38 som var far till Shimam. Alla dessa bodde tillsammans med sina släktingar i Jerusalem.

39 Ner var far till Kish, Kish till Saul, och Saul till Jonatan, Malki-Shua, Avinadav och Eshbaal[c]

40 Jonatans son var Meriv-Baal[d] som var far till Mika.

41 Mikas söner var Piton, Melek, Tachrea och Achas.

42 Achas var far till Jada, som var far till Alemet, Asmavet och Simri. Simri var far till Mosa. 43 Mosa var far till Bina, vars son var Refaja, vars son var Elasa, vars son var Asel.

44 Asel hade sex söner: Asrikam, den förstfödde, Ismael, Shearja, Asarja, Obadja och Hanan. Dessa var Asels söner.

Footnotes

  1. 9:12 Eller Meshillemot.
  2. 9:19 Syftar uppenbarligen på templet, jfr v. 21 och 23; i v. 23 kombineras orden tält och hus.
  3. 9:39 Även känd som Ish-Boshet.
  4. 9:40 Även känd som Mefivoshet.