A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 8 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Benjamins ättlingar

1-2 Benjamins söner hette:Bela, den förstfödde, Asbel, den andre, Ahara, den tredje, Noha, den fjärde och Rafa, den femte.

3-5 Belas söner hette:Addar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoa, Gera, Sefufan och Huram.

6-7 Ehuds ättlingar, ledare för släkterna i Geba, tillfångatogs under kriget och de och deras familjer bortfördes till Manahat. De hette Naaman, Ahia och Gera. Gera var far till Ussa och Ahihud.

8-10 Saharaim skilde sig från sina hustrur Husim och Baara, men han fick söner i Moabs land med Hodes. De hette Jobab, Sibja, Mesa, Malkam, Jeus, Sakeja och Mirma, och blev huvudmän för sina släkter.

11 Husim hade tidigare fött Abitub och Elpaal åt honom.

12 Elpaals söner hette Eber, Miseam, Semed, (som byggde Ono och Lod med omgivande byar), och

13 Beria och Sema, huvudmän för dem som bodde i Ajalon. De hade jagat bort Gats invånare.

14-16 Berias söner hette:Ajo, Sasak, Jerimot, Sebadja, Arad, Eder, Mikael, Jispa och Joha.

17-18 Bland Elpaals ättlingar fanns också Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber, Jismerai, Jislia och Jobab.

19-21 Simeis söner hette:Jakim, Sikri, Sabdi, Elienai, Silletai, Eliel, Adaja, Beraja och Simrat.

22-25 Sasaks söner hette:Jispan, Eber, Eliel, Abdon, Sikri, Hanan, Hananja, Elam, Antotja, Jifdeja och Peniel.

26-27 Jerohams söner hette:Samserai, Seharja, Atalja, Jaaresja, Elia och Sikri.

28 Alla dessa var huvudmän och ledare för släkter som bodde i Jerusalem.

29 Jeguel var ledare i Gibeon där han bodde.Hans hustru hette Maaka, och

30-32 hans äldste son Abdon. Han följdes av Sur, Kis, Baat, Nadab, Gedor, Ajo, Seker och Miklot, som var far till Simea. Alla dessa familjer bodde i närheten av Jerusalem.

33 Ner var far till Kis, och Kis var far till Saul. Bland Sauls söner fanns Jonatan, Malki-Sua, Abinadab och Esbaal.

34 Jonatan var far till Mefiboset som var far till Mika.

35 Mikas söner hette:Piton, Melek, Taarea och Ahas.

36 Ahas var far till Joadda, som var far till Alemet, Asmavet och Simri. Simris son hette Mosa.

37 Mosa var far till Binea, som var far till Rafa, som var far till Eleasa, som var far till Asel.

38 Asel hade sex söner:Asrikam, Bokeru, Ismael, Seraja, Obadja och Hanan.

39 Asels bror Esek hade tre söner:Ulam, den förstfödde, Jeus, den andre och Elifelet, den tredje.

40 Ulams söner var framstående krigare och skickliga bågskyttar. De hade 150 söner och sonsöner.Alla dessa var ättlingar till Benjamin.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes