Add parallel Print Page Options

Isaskars ättlingar

Isaskars söner hette:Tola, Pua, Jasib och Simron.

Tolas söner, huvudmän för sina familjer:Ussi, Refaja, Jeriel, Jamai, Jibsam och Samuel. På kung Davids tid fanns det totalt 22.600 krigsmän från dessa familjer.

Ussis son hette Jisraja.Jisrajas söner var alla huvudmän i sina familjer:Mikael, Obadja, Joel och Jissia.

Enligt mönstringen under kung David uppgick deras stridsdugliga män till 36.000, för det var vanligt bland dem med flera hustrur och många barn.

Det totala antalet stridsdugliga män från alla familjer i Isaskars stam uppgick till 87.000 enligt deras släkt-register.

Benjamins ättlingar

Benjamins söner hette:Bela, Beker och Jediael.

Belas söner hette:Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot och Iri. Dessa fem modiga stridsmän var huvudmän för sina släkter, och tillsammans hade de 22.034 stridsdugliga män i sitt släktregister.

Bekers söner hette:Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jerimot, Abia, Anatot och Alemet.

Enligt släktregistret hade de tillsammans 22.200 stridsdugliga män.

10 Jediaels son hette Bilhan.Bilhans söner hette:Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis och Ahisahar.

11 De var huvudmän för släkterna i Jediael och hade 17.200 stridsdugliga män.

12 Suppiterna och huppiterna härstammade från Ir och husiterna från Aher.

Naftalis ättlingar

13 Naftalis söner, ättlingar till Jakobs bihustru Bilha hette:Jahasiel, Gani, Jeser och Sallum.

Manasses ättlingar

14 Manasses ättlingar var:Asriel, genom hans arameiska bihustru, som födde Makir, Gileads far.

15 Makir tog sig en hustru bland huppiterna och suppiterna. Han hade en syster som hette Maaka. En annan ättling var Selofhad, som bara hade döttrar.

16 Makirs hustru, som också hette Maaka, födde honom en son som fick namnet Peres. Hans brors namn var Seres, och denne fick sönerna Ulam och Rekem.

17 Ulams son hette Bedan.Dessa var alltså söner till Gilead, sonsöner till Makir och sonsons söner till Manasse.

18 Hammoleket, hans syster, födde Is-Hod, Abieser och Mahela.

19 Semidas söner hette:Ajan, Sekem, Likhi och Aniam.

Efraims ättlingar

20-21 Efraims ättlingar i rakt nedstigande led från sonen Sutela hette:Bered, Tahat, Eleada, Tahat, Sabad, och Sutela.Efraims söner Eser och Elead försökte ta boskapshjordar i Gat men blev dödade av ortsbefolkningen.

22 Deras far Efraim sörjde dem en lång tid, och hans närmaste försökte trösta honom.

23 Han låg igen med sin hustru och hon födde honom sonen Beria. Det betyder olyckstid, och han kallade honom så på grund av den sorg som hade drabbat honom.

24 Efraims dotter Seera byggde Nedre och Övre Bet-Horon och Ussen-Seera.

25-27 Berias ättlingar i rakt nedstigande led var:Refa, Resef, Tela, Tahan, Laedan, Ammihud, Elisama, Nun och Josua.

28 Deras område innefattade Betel med kringliggande byar, Naaran österut, Geser och dess byar västerut och Sikem och dess byar ända bort till Aja och dess städer.

29 Längs gränsen till Manasse låg städerna Bet-Sean, Taanak, Megiddo och Dor med kringliggande byar.

Asers ättlingar

30 Asers söner hette:Jimna, Jisva, Jisvi och Beria. Sera var deras syster.

31 Berias söner hette:Heber och Malkiel, Birsaits far.

32 Hebers söner hette:Jaflet, Somer och Hotam. Sua var deras syster.

33 Jaflets söner hette:Pasak, Bimhal och Asvat.

34 Semers söner hette:Ahi, Rohaga, Jaba och Aram.

35 Hans bror Helems söner hette:Sofa, Jimna, Seles och Amal.

36-37 Sofas söner hette:Sua, Harnefet, Sual, Beli, Jimra, Beser, Hod, Samma, Silsa, Jeter och Beera.

38 Jeters söner hette:Jefunne, Pispa och Ara.

39 Ullas söner hette:Ara, Hanniel och Risja.

40 Dessa ättlingar till Aser var huvudmän för sina släkter och var allesammans skickliga krigare och utmärkta ledare. I släktregistret fanns 26.000 stridsdugliga män noterade.

Bible Gateway Sponsors