Add parallel Print Page Options

Isaskars ättlingar

Isaskars söner var Tola, Pua, Jashuv och Shimron, alltså fyra.

Tolas söner var Ussi, Refaja, Jeriel, Jachmaj, Jivsam och Samuel, familjeöverhuvuden för dem som härstammade från Tola, tappra krigare, uppskrivna i släktregister. På kung Davids tid var deras antal 22 600.

Ussis söner var Jisrachja, Mikael, Obadja, Joel och Jishia, som var överhuvuden. Enligt deras släktregister tillhörde deras familjer en skara av 36 000 krigsberedda män, för de hade många hustrur och många barn.

Deras släktingar i Isaskars alla släkter var tappra krigare. Deras totala antal uppgick till 87 000, upptecknade i deras släktregister.

Benjamins ättlingar

Benjamins söner var Bela, Beker och Jediael, alltså tre.

Belas söner var Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot och Iri, alltså fem, familjeöverhuvuden och tappra krigare. De var sammanlagt 22 034, upptecknade i släktregistret.

Bekers söner var Semira, Joash, Elieser, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Avia, Anatot och Alemet. Alla dessa var Bekers söner. I deras släktregister var det 20 200 upptecknade familjeöverhuvuden, stridsdugliga män.

10 Jediaels son var Bilhan. Bilhans söner var Jeush, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarshish och Achishachar. 11 Alla dessa var ättlingar till Jediael och överhuvuden för sina familjer, tappra krigare, 17 200 vapenföra män.

12 Shufam och Hufam var söner till Ir, och Hushim till Acher.

Naftalis ättlingar

13 Naftalis söner, ättlingar till Bilha, var Jachasiel, Guni, Jeser och Shallum.

Manasses ättlingar

14 Manasses söner var Asriel, genom hans arameiska bihustru, som också födde Makir, Gileads far. 15 Makir tog en hustru åt Hufam och Shufam. Han hade en syster som hette Maaka. En annan ättling var Selofchad, som bara hade döttrar.

16 Makirs hustru Maaka födde en son och gav honom namnet Peresh. Hans brors namn var Sheresh, och dennes söner var Ulam och Rekem.

17 Ulams son var Bedan. Dessa var alltså söner till Gilead, son till Makir, som var son till Manasse. 18 Hammoleket, hans syster, födde Ishhod, Avieser och Machla.

19 Shemidas söner var Achjan, Shekem, Likchi och Aniam.

Efraims ättlingar

20 Efraims ättlingar var Shutelach, vars son var Bered, vars son var Tachat, vars son var Elada, vars son var Tachat, 21 vars son var Savad, och vars son var Shutelach, samt Eser och Elad.

De dödades av några män i Gat, som var födda i landet, när de försökte ta deras boskapshjordar. 22 Deras far Efraim sörjde dem en lång tid, och hans bröder kom för att trösta honom. 23 Han låg igen med sin hustru, som blev gravid och födde honom en son. Han gav honom namnet Beria[a], för det hade skett under en olyckstid för hans familj. 24 Efraims dotter var Sheera, som byggde Nedre och Övre Bet Horon och Ussen Sheera.

25 Hans son var Refach, vars son var Reshef, vars son var Telach, vars son var Tachan, 26 vars son var Ladan, vars son var Ammihud, vars son var Elishama, 27 vars son Nun och vars son var Josua.

28 Deras områden och boplatser var Betel med kringliggande byar, Naaran österut, Geser och dess byar västerut och Shekem och dess byar ända bort till Aja och dess byar. 29 Längs gränsen till Manasse låg Bet-Shean med dess byar, Tanak med dess byar, Megiddo med dess byar och Dor med dess byar. Där bodde ättlingarna till Israels son Josef.

Ashers ättlingar

30 Ashers söner var Jimna, Jishva, Jishvi och Beria. Serach var deras syster.

31 Berias söner var Hever och Malkiel, Birsajits far.

32 Hever var far till Jaflet, Shomer[b] och Hotam. Shua var deras syster.

33 Jaflets söner var Pasak, Bimhal och Ashvat. Dessa var Jaflets söner.

34 Shomers söner var Ahi[c], Rohga, Hubba och Aram.

35 Hans bror Hotams[d] söner var Sofach, Jimna, Shelesh och Amal.

36 Sofachs söner var Suach, Harnefer, Shual, Beri, Jimra, 37 Beser, Hod, Shamma, Shilsha, Jitran och Beera.

38 Jeters söner var Jefunne, Pispa och Ara.

39 Ullas söner var Arach, Hanniel och Risja.

40 Alla dessa var ättlingar till Asher, familjeöverhuvuden, utvalda, skickliga krigare och utmärkta ledare. I släktregistret fanns 26 000 krigsdugliga män noterade.

Footnotes

  1. 7:23 Beria är hebreiska för olycka.
  2. 7:32 Namnet kan stavas och vokaliseras olika, t.ex. Somer, Semer.
  3. 7:34 För Shomer se not till v. 32. Ahi kan också översättas som hans bror: Hans brors, Shomers, söner…
  4. 7:35 I grundtexten Helem, men av allt att döma densamme som Hotam i v. 32.